Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

12-08 || Prašymo globos (rūpybos) išmokai gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas

Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo globos (rūpybos) išmokai gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma - SP-3 (B) forma
Prašymo priėmimo vieta

Vaiko globėjui (rūpintojui) išmoka mokama toje savivaldybėje, kurios vaiko teisių apsaugos institucijos teikimu vaikui buvo nustatyta  globa (rūpyba).

Vaikui, kuriam globa (rūpyba) buvo nustatyta iki 2006  m. gruodžio  31  d.  imtinai,  globos (rūpybos)  išmoką moka  savivaldybė,   kurios teritorijoje   globėjas  (rūpintojas) Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją, o jeigu globėjų (rūpintojų) gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jie neįtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, - į savivaldybės, kurios teritorijoje jie faktiškai gyvena, administraciją, juridiniai asmenys - į savivaldybės, kurios teritorijoje įregistruota juridinio asmens buveinė, administraciją.

Vaikų, kuriems globa (rūpyba) nustatyta po 2007 m. sausio 1 d. imtinai, globėjai (rūpintojai) dėl globos (rūpybos) išmokos ir (ar) globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo kreipiasi į savivaldybės, kurios vaiko teisių apsaugos institucijos teikimu vaikui nustatyta globa (rūpyba), administraciją.

Turintys teisę gauti globos (rūpybos) išmoką asmenys, besimokantys Lietuvos Respublikos bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose ir aukštosiose mokyklose, kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje yra mokykla, administraciją. Asmenys, besimokantys ar studijuojantys užsienio valstybės mokymo įstaigoje, dėl globos (rūpybos) išmokos kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka yra deklaravę gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją. Jeigu iki išvykstant mokytis ar studijuoti į užsienio valstybės mokymo įstaigą asmenų gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota ir jie nebuvo įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, jie kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje iki išvykimo faktiškai gyveno, administraciją.

Asmenų, Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka nedeklaavusių gyvenamosios vietos ir neįtrauktų į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, faktinė gyvenamoji vieta nustatoma vadovaujantis asmens, pateikusio prašymą gauti išmoką (toliau - pareiškėjas), pateikta informacija ir duomenimis, taip pat valstybės, žinybiniuose registruose arba valstybės, savivaldybių informacinėse sistemose esančiais duomenimis, pagrindžiančiais asmenų ekonominius, socialinius ar asmeninius interesus toje savivaldybėje.

Tais atvejais, kai, įvertinus pareiškėjo pateiktą informaciją ir duomenis apie gyvenamąją vietą, paaiškėja, kad jie netikslūs ar klaidingi, ir (ar) valstybės, žinybiniuose registruose arba valstybės, savivaldybių informacinėse sistemose nėra duomenų apie pareiškėją, gyvenamoji vieta patikrinama savivaldybės administracijos socialinių darbuotojų ir (ar) kitų savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotų savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ar savivaldybės administracijos darbuotojų ir surašomas socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytos formos buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas.


Marijampolės savivaldybės administracijoje prašymai priimami:

  • Igliaukos seniūnijoje, Vytauto g. 19, Igliaukos k., Marijampolės sav.
  • Gudelių seniūnijoje, Gudelių mstl., Marijampolės sav.
  • Liudvinavo seniūnijoje, Vytauto g. 6, Liudvinavo mstl., Marijampolės sav.
  • Marijampolės seniūnijoje, Lietuvininkų g. 18, Marijampolė
  • Sasnavos seniūnijoje, Sūduvos g. 27, Sasnavos mstl., Marijampolės sav.
  • Šunskų seniūnijoje, Varpo g. 32, Šunskų mstl., Marijampolės sav.
  • Degučių seniūnijoje, Marijampolė, R. Juknevičiaus g. 28, tel. 70 619
  • Mokolų seniūnijoje, Marijampolė, Mokolų g. 61, tel.  57 762
  • Narto seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18, 52 477
Juridiniai asmenys prašymus pateikia Piniginės paramos skyriuje (110A kab., J. Basanavičiaus a.1, Marijampolė)
 
Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu
Informacija atnaujinta 2021-02-11 19:23