Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Informacija visuomenei apie aukšteniojo lygio pavojingąjį objektą

INFORMACIJA VISUOMENEI APIE PAVOJINGĄJĮ OBJEKTĄ UAB „LITHOIL“ MARIJAMPOLĖS NAFTOS PRODUKTŲ TERMINALĄ

BENDRA INFORMACIJA

UAB „Lithoil“ Marijampolės naftos produktų terminalas (toliau – Marijampolės NPT) savo veiklą vykdo Marijampolės miesto pramonės rajone, adresu Gamyklų g.8, Sporto G. 9H, Marijampolė.

UAB „Lithoil“ vadovauja generalinis direktorius Valdas Jankauskas, mob. 8 652 04 837. Marijampolės NPT vadovauja terminalo vadovas Rūtenis Virbickas, mob. 8 656 27 217.

Marijampolės NPT yra aukštesniojo lygio pavojingasis objektas, kuriam taikomi Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai (toliau – Nuostatai), patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966. Vadovaudamasis Nuostatais Marijampolės NPT yra pasirengęs ir pateikęs Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pavojingojo objekto Vidaus avarinį planą ir Saugos ataskaitą.

MARIJAMPOLĖS NPT VYKDOMA VEIKLA IR INFORMACIJA APIE PAVOJINGASIAS MEDŽIAGAS

Marijampolės NPT vykdomas dyzelino ir suskystintų naftos dujų (toliau – SND) priėmimas iš geležinkelio cisternų, saugojimas ir išdavimas į autocisternas. Pagal galimą sandėliuoti SND kiekį Marijampolės NPT priskiriamas aukštesniojo lygio pavojingajam objektui.

SND sandėliuojamas požeminiuose rezervuaruose, kurių bendra talpa 1050 m3. SND yra ypač degus suskystintų angliavandenilių mišinys, kuris aplinkos temperatūroje gali suformuoti sprogius oro ir angliavandenilių mišinius. SND garų sklaida – 708 m. Įkvėpti angliavandeniliai žmogaus organizmą veikia kaip narkotikai, sukeldami nervų sistemos ir širdies veiklos sutrikimus, sudirgina kvėpavimo takus ir akis. Įkvėpus didelės koncentracijos dujų, dėl deguonies trūkumo, net per trumpą laikotarpį galima netekti sąmonės ar uždusti. SND, patekusios ant odos ar į akis, dėl intensyvaus garavimo gali sukelti nušalimą. Degant išsiskiria anglies monoksidas, azoto oksidai.

Dyzelinas sandėliuojamas antžeminiuose rezervuaruose, kurių bendra talpa 12000 m3. Dyzelinas yra degus skystis. Dyzelino garai dirgina kvėpavimo organus. Įkvėpus didelį kiekį dyzelino garų, galimas cheminio apsinuodijimo pavojus. Dyzeline gali būti nemažas (iki 8% masės) policiklinių arenų (aromatinių angliavandenilių) kiekis. Eksperimentiniai tyrimai parodė, kad kai kurie iš šių angliavandenilių gali sukelti vėžinius susirgimus. Nuo ilgalaikio ir pasikartojančio dyzelino poveikio sausėja ir trūkinėja oda. Dyzelino garų sklaida – 68 m. Degant išsiskiria anglies monoksidas, azoto oksidai, sotieji angliavandeniliai ir sieros oksidai.

GYVENTOJŲ PERSPĖJIMAS IR INFORMAVIMAS, ĮVYKUS AVARIJAI MARIJAMPOLĖS NPT

 

Avarijos atveju, Marijampolės NPT atsakingas asmuo, vadovaudamasis pranešimo apie avariją schema, aprašyta Marijampolės NPT vidaus avariniame plane, informuoja šalia esančias įmones, aplinkinius gyventojus, Marijampolės savivaldybės administracijos direktorių ir Marijampolės savivaldybės administracijos bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiąjį specialistą.

Informacijos perdavimas vykdomas:

  • įjungiant gaisro signalizacijos sireną;
  • informuojant telefonu;
  • siunčiant pasiuntinius.

Tolesnius sprendimus dėl gyventojų informavimo priima Marijampolės savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininkas – Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius.

GYVENTOJŲ ELGESYS, ĮVYKUS AVARIJAI MARIJAMPOLĖS NPT

Pastebėjus gaisrą, sprogimą skubiai skambinkite BENDRUOJU PAGALBOS TEL. 112.

Gavus nurodymą evakuotis iš pavojingai užterštų teritorijų, reikia:

  • užsidėti puskaukę arba visą veidą dengiančią kaukę su apsaugos filtru nuo organinių garų, (A tipo) arba vatos ar marlės raištį ar rankšluostį, sudrėkintą 2% geriamosios sodos tirpalu arba sudrėkintą vandeniu.
  • kuo skubiau eiti iš užterštos zonos nurodyta kryptimi statmenai vėjo krypčiai, vengiant žemesnių vietų.
  • išeinant iš namų būtina užsukti dujas, išjungti elektros bei šildymo prietaisus, užrakinti namus ir pasirūpinti gyvūnais.
  • jokiu būdu negalima slėptis rūsiuose, duobėse, nes ten labiau kaupiasi nuodingosios medžiagos.
  • jei nėra galimybės išeiti iš užterštos zonos, tuomet pasilikus namuose reikia sandariai uždaryti langus ir duris, orlaides, sklendes, ventiliacijos angas, užkaišioti plyšius ir kt.
  • esant didelei užteršimo zonai, vykdoma evakuacija. Apie tai bus pranešama per garsinę gyventojų perspėjimo sistemą (sirenos) arba veikiančių specialiųjų tarnybų automobilių sirenas ir garsiakalbius perduodamą balsu pranešimą.

INFORMACIJA APIE MARIJAMPOLĖS NPT PLANINĮ PATIKRINIMĄ

Informaciją apie planuojamus patikrinimus galite rasti: https://pagd.lrv.lt/uploads/pagd.lrv.lt/documents/files/VPP/Metiniai%20patikrinim%C5%B3%20planai/Ma%C5%BEeikia%20ir%20Elektr%C4%97nai/Lietuvos%20Respublikoje%20pavojing%C5%B3%20objekt%C5%B3%20patikrinimo%20grafikas.pdf

Marijampolės NPT paskutinio planinio patikrinimo data – 2021 m. sausio 11-22 d.

Tikrinimo mastas. Buvo tikrinamas Nuostatų reikalavimų vykdymas, saugaus valdymo sistemos elementų įgyvendinimas ir kiti saugos aspektai. Tikrinta, kaip pavojingajame objekte laikomasi galiojančių teisės aktų reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūros klausimais, tikrintas energetikos įrenginių eksploatavimo patikimumas, efektyvumas ir techninė sauga, tikrinta, ar statiniai pripažinti tinkamais naudoti ir ar jie naudojami pagal paskirtį, ar atliekama jų techninė priežiūra. Tikrinta, kaip laikomasi gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų bei civilinės saugos būklė.

Patikrinimo išvada. Patikrinus Marijampolės NPT  pagal Nuostatų reikalavimus nustatyta, kad pagrindinius Nuostatų reikalavimus veiklos vykdytojas vykdo.

INFORMACIJA APIE MARIJAMPOLĖS NPT

Gyventojai, norintys susipažinti su Marijampolės NPT saugos ataskaita, vidaus avariniu planu, turi atvykti į Marijampolės NPT arba paskambinti tel. (8 5) 219 5135. Gavus tokį prašymą, bus suderinta atvykimo į Marijampolės NPT data ir laikas. Išsamiau apie Marijampolės NPT ir joje vykdomą veiklą galima sužinoti interneto svetainėje www.lithoil.eu ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje adresu www.vpgt.lt.

Išorės avarinį planą rasite: https://teisineinformacija.lt/marijampole/document/53187

Informacija atnaujinta 2021-06-18 14:02