Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Informacija visuomenei apie žemesniojo lygio pavojingąjį objektą

INFORMACIJA VISUOMENEI APIE ŽEMESNIOJO LYGIO PAVOJINGĄJĮ OBJEKTĄ (UAB „BALTIC PETROLEUM“ MARIJAMPOLĖS KURO BAZĖ) 

DUOMENYS APIE PAVOJINGĄJĮ OBJEKTĄ

UAB „Baltic Petroleum“ Marijampolės naftos bazė (toliau – pavojingasis objektas) yra žemesniojo lygio pavojingasis objektas.
Veiklos vykdytojo adresas – Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k., Vilniaus raj. Įmonės kodas Juridinių asmenų registre 111703588. Įmonės vadovas – Edvin Bachšijan.
Pavojingojo objekto adresas – Dariaus ir Girėno g. 7 Marijampolė. Pavojingojo objekto vadovas – Giedrius Blackus, tel.: +370 620 19 384, +370 687 27 291, el. p. g.blackus@balticpetroleum.lt
Pavojingajam objektui taikomi Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų (toliau – Nuostatai) reikalavimai ir pagal Nuostatų reikalavimus 2020 m. rugpjūčio 21 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos yra pateiktas pranešimas apie pavojingąjį objektą.
Pavojingajame objekte  yra vykdoma naftos produktų (benzino ir dyzelino), riebalų rūgščiųjų metilo esterių ir denatūruoto etilo alkoholio priėmimas, sandėliavimas ir išdavimas. Veiklos rūšies kodas: 631200. Visi produktai laikomi antžeminiuose plieniniuose rezervuaruose.
Projektiniai pavojingųjų medžiagų kiekiai (t): benzinas – 750 t, dyzelinas – 4900 t.
Avarijų pavojų kelia visi eksploatuojami technologiniai įrenginiai kuriuose yra naftos produktų (benzino, dyzelino), tačiau didžiausias pasekmes sukeltų avarijos antžeminių rezervuarų parke, talpyklose – gaisras, sprogimas, pavojingų medžiagų pateikimas į aplinką. Prognozuojamas oro užteršimo zonos gylis – 0,5 km.
Sprogimas gali įvykti užsidegus benzino ar dyzelino rezervuarui. Sprogimo banga sugriautų įrenginius, pastatus, būtų suluošinti žmonės (ausų būgnelių pažeidimas). Poveikio zonos: visiško sugriovimo spindulys – 17 m; pavojingo poveikio spindulys – 90 m; saugaus atstumo spindulys – 313 m.
Įvykus avarijai, naftos produktais užteršiamas ne tik paviršinis vanduo ir gruntas, bet avarijos pasekmės gali turėti įtakos žmonių sveikatai ateityje.

– Veiklos vykdytojo veiksmai įvykus avarijai pavojingajame objekte:
– asmuo, pirmas pastebėjęs avariją, nedelsdamas informuoja pavojingojo objekto vadovą ir objekto avarines tarnybas. Pavojingojo objekto vadovas nedelsdamas praneša objekto darbuotojams, numatomoms pasitelkti specialiosioms tarnyboms, aplinkiniams gyventojams, kompetentingai institucijai, valstybės ir savivaldybės institucijoms;
– imasi skubių priemonių, kad būtų lokalizuoti avarijos padariniai ir apsaugoti žmonės;
– atsižvelgdamas į avarijos pobūdį bei mastą, pavojingųjų medžiagų sklidimo greitį, galimą poveikį žmonių sveikatai bei gyvybei, per vietinę arba savivaldybės perspėjimo sistemą informuoja objekto darbuotojus, kaimyninių objektų vadovus, perspėja gyventojus, patenkančius į galimo užterštumo zoną, pateikia civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis įvykus cheminei avarijai, civilinės saugos sistemos pajėgų nurodymus (naudojami stacionarūs telefonai bendrovės patalpose, mobilieji darbuotojų telefonai, centralizuoto valdymo elektros sirena);
– prireikus organizuoja darbuotojų evakavimą, pirminius gelbėjimo darbus ir jiems vadovauja iki gelbėjimo darbų vadovo atvykimo;
– organizuoja avarijos likvidavimo darbus;
– likvidavus avariją, pagal sudarytas sutartis atsakingi ūkio subjektai sutvarko užterštą gruntą ir apgadintus įrenginius.

INFORMACIJA APIE PAVOJINGOJO OBJEKTO PLANINĮ PATIKRINIMĄ

Pavojingojo objekto paskutinio planinio patikrinimo data – 2020 m. rugpjūčio 11-21 d.
Tikrinimo mastas. Buvo tikrinamas Nuostatų reikalavimų vykdymas, dalies saugos valdymo sistemos procedūrų veikimas ir sauga – organizavimas, personalo mokymas, veiklos procesų kontrolė, pakeitimų modifikavimų valdymas, pasirengimas reaguoti didelių pramoninių avarijų atvejais, stebėsenos (monitoringo) vykdymas, tikrinimai ir peržiūros (vidiniai ir išoriniai) auditavimai. Tikrinta, kaip pavojingajame objekte laikomasi galiojančių teisės aktų reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūros klausimais, tikrinta elektros naudojimo įrenginių patikimumas, efektyvumas ir techninė sauga, tikrinta, ar statiniai pripažinti tinkamais naudoti ir ar jie naudojami pagal paskirtį. Tikrinta, kaip pavojingajame objekte laikomasi priešgaisrinės saugos ir aplinkosauginių reikalavimų, tikrinta veiklos vykdytojo veikla, susijusi su pavojingų krovinių vežimu geležinkelio transportu. Tikrinta, kaip šalinami trūkumai nurodyti valstybės priežiūros ir kontrolės institucijų pateiktuose nurodymuose, tikrinimo aktuose, pažymose.

Patikrinimo išvada. Patikrinus pavojingąjį objektą pagal Nuostatų reikalavimus nustatyta, kad pagrindinius Nuostatų reikalavimus veiklos vykdytojas vykdo.

GALIMYBĖ GAUTI INFORMACIJĄ APIE PAVOJINGĄJĮ OBJEKTĄ

Smulkesnė informacija apie pavojingąjį objektą teikiama:
– UAB „BALTIC PETROLEUM“ interneto svetainėje www.balticpetroleum.lt
– Marijampolės savivaldybės administracijoje, adresu: Marijampolė, J.Basanavičiaus a.1.

 

Informacija atnaujinta 2021-05-27 15:01