Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Informacija visuomenei apie žemesniojo lygio pavojingąjį objektą

INFORMACIJA VISUOMENEI APIE ŽEMESNIOJO LYGIO PAVOJINGĄJĮ OBJEKTĄ (UAB „BALTIC PETROLEUM“ MARIJAMPOLĖS KURO BAZĖ) 

DUOMENYS APIE PAVOJINGĄJĮ OBJEKTĄ

UAB „Baltic Petroleum“ Marijampolės kuro bazė yra žemesniojo lygio pavojingasis objektas.
Veiklos vykdytojo adresas – Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k., Vilniaus raj. Įmonės kodas Juridinių asmenų registre 111703588. Įmonės vadovas – Edvin Bachšijan.
Pavojingojo objekto adresas – Dariaus ir Girėno g. 7, Marijampolė. Pavojingojo objekto vadovas – Giedrius Blackus, el. p. g.blackus@balticpetroleum.lt, tel.: +370 620 19 384, +370 687 27 291.
Pavojingajam objektui taikomi Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų (toliau – Nuostatai) reikalavimai ir pagal Nuostatų reikalavimus 2017 m. gegužės 16 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos yra pateiktas pranešimas apie pavojingąjį objektą.
UAB „Baltic Petroleum“ Marijampolės kuro bazėje yra vykdoma naftos produktų (benzino ir dyzelino), riebalų rūgščiųjų metilo esterių ir denatūruoto etilo alkoholio priėmimas, sandėliavimas ir išdavimas. Veiklos rūšies kodas: 631200. Visi produktai laikomi antžeminiuose plieniniuose rezervuaruose.
Projektiniai pavojingųjų medžiagų kiekiai (t): benzinas – 750 t, dyzelinas – 4900 t.
Avarijų pavojų kelia visi eksploatuojami technologiniai įrenginiai kuriuose yra naftos produktų (benzino, dyzelino), tačiau didžiausias pasekmes sukeltų avarijos antžeminių rezervuarų parke, talpyklose – gaisras, sprogimas, pavojingų medžiagų pateikimas į aplinką. Prognozuojamas oro užteršimo zonos gylis – 0,5 km.
Sprogimas gali įvykti užsidegus benzino ar dyzelino rezervuarui. Sprogimo banga sugriautų įrenginius, pastatus, būtų suluošinti žmonės (ausų būgnelių pažeidimas). Poveikio zonos: visiško sugriovimo spindulys – 17 m; pavojingo poveikio spindulys – 90 m; saugaus atstumo spindulys – 313 m. Įvykus avarijai, naftos produktais užteršiamas ne tik paviršinis vanduo ir gruntas, bet avarijos pasekmės gali turėti įtakos žmonių sveikatai ateityje.

VEIKLOS VYKDYTOJO VEIKSMAI ĮVYKUS AVARIJAI PAVOJINGAJAME OBJEKTE

– asmuo, pirmas pastebėjęs avariją, nedelsdamas informuoja objekto vadovą ir objekto avarines tarnybas. Objekto vadovas nedelsdamas praneša objekto darbuotojams, numatomoms pasitelkti specialiosioms tarnyboms, aplinkiniams gyventojams, kompetentingai institucijai, valstybės ir savivaldybės institucijoms;
– imasi skubių priemonių, kad būtų lokalizuoti avarijos padariniai ir apsaugoti žmonės;
– atsižvelgdamas į avarijos pobūdį bei mastą, pavojingųjų medžiagų sklidimo greitį, galimą poveikį žmonių sveikatai bei gyvybei, per vietinę arba savivaldybės perspėjimo sistemą informuoja objekto darbuotojus, kaimyninių objektų vadovus, perspėja gyventojus, patenkančius į galimo užterštumo zoną, pateikia civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis įvykus cheminei avarijai, civilinės saugos sistemos pajėgų nurodymus (naudojami stacionarūs telefonai bendrovės patalpose, mobilieji darbuotojų telefonai, centralizuoto valdymo elektros sirena);
– prireikus organizuoja darbuotojų evakavimą, pirminius gelbėjimo darbus ir jiems vadovauja iki gelbėjimo darbų vadovo atvykimo;
– organizuoja avarijos likvidavimo darbus;
– likvidavus avariją, pagal sudarytas sutartis atsakingi ūkio subjektai sutvarko užterštą gruntą ir apgadintus įrenginius.

Informacija apie pavojingojo objekto planinį patikrinimą

Informaciją apie planuojamus pavojingojo objekto patikrinimus galite rasti https://pagd.lrv.lt/uploads/pagd.lrv.lt/documents/files/VPP/Pavojingi%20objektai/Pavojing%C5%B3%20objekt%C5%B3%20patikrinimo%20grafikas%202020.pdf 
Pavojingojo objekto paskutinio planinio patikrinimo data – 2020 m. rugpjūčio 11-21 d.

Tikrinimo mastas. Buvo tikrinamas Nuostatų reikalavimų įgyvendinimas, dalies saugos valdymo sistemos procedūrų veikimas/vykdymas (organizacija ir personalas, didelių pavojų nustatymas ir vertinimas, veiklos kontrolė, pokyčių valdymas, pasirengimas avarijoms, vykdymo stebėjimas, auditai ir peržiūros) bei sauga. Patikrinta, ar pavojingajame objekte laikomasi galiojančių teisės aktų reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūros klausimais, patikrintas energetikos (elektros ir naftos ūkio) įrenginių eksploatavimo patikimumas, efektyvumas ir techninė sauga, tikrinta, ar statiniai pripažinti tinkamais naudoti, ar jie naudojami pagal paskirtį ir ar atliekama jų techninė priežiūra. Tikrinta, ar laikomasi gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ar laikomasi aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, tikrintas geležinkelio naudojimo veiklos patikimumas.

Patikrinimo išvada. Patikrinus pavojingąjį objektą pagal Nuostatų reikalavimus nustatyta, kad pagrindinius Nuostatų reikalavimus veiklos vykdytojas vykdo.

Galimybė gauti informaciją apie pavojingąjį objektą

Smulkesnė informacija apie pavojingąjį objektą teikiama:
– UAB „BALTIC PETROLEUM“ interneto svetainėje www.balticpetroleum.lt 
– Marijampolės savivaldybės administracijoje, adresu: Marijampolė, J.Basanavičiaus a.1

Informacija atnaujinta 2020-10-14 16:51