Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Bendrija

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės valdymo būdą steigiant bendriją, valdymą, veiklą, reorganizavimą ir likvidavimą, bendrijai priklausančių butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų – bendrijos narių teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas (toliau – Bendrijų įstatymas).

Bendrijų įstatymo 2 str. 7 dalyje nustatyta, kad „Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrija – ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo, įsteigtas naudoti, valdyti, prižiūrėti bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektus arba juos sukurti bendrijos narių poreikiams, arba tenkinti kitus bendruosius poreikius“.

Bendriją steigia vieno ar kelių daugiabučių namų butų ir kitų patalpų arba kitos paskirties pastatų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų savininkai. Viename pastate draudžiama steigti daugiau kaip vieną bendriją, išskyrus atvejus, kai pastato dalis turi atskirus inžinerinių tinklų įvadus ir autonomines inžinerines sistemas. Sprendimą steigti bendriją priima butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų steigiamasis susirinkimas. Bendrijos steigiamasis susirinkimas turi patvirtinti bendrijos įstatus ir išrinkti bendrijos valdymo organą. Bendrijos valdymo organai yra valdyba ir (arba) bendrijos pirmininkas (taip pat gali būti renkami ir kiti organai). Bendrija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. Bendrijos steigimo dokumentų atitiktį įstatymams tvirtina notaras.

Bendrija registruojama Juridinių asmenų ir Nekilnojamojo turto registruose. Prašymą įregistruoti bendriją Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia bendrijos pirmininkas (valdyba). Bendrija laikoma įsteigta ir įgyja juridinio asmens teises nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos. Išrašų kopijas iš Juridinių asmenų registro ir Nekilnojamojo turto registro pateikti Marijampolės savivaldybės administracijai.

Bendrijos valdymo organai yra valdyba ir bendrijos pirmininkas. Bendrija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. Kai bendrijoje valdyba nesudaroma, valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas atlieka bendrijos pirmininkas.

Vadovaujantis Bendrijų įstatymo 14 straipsnio 2 punkto nustatytais reikalavimais, bendrijos pirmininką renka ir iš pareigų atšaukia, tvirtina bendrijos pirmininko pareigybės aprašymą ir nustato bendrijos pirmininko darbo užmokestį visuotinis susirinkimas bendrijos įstatuose nustatyta tvarka 3 metų laikotarpiui. Bendrijos pirmininko kadencijų skaičius neribojamas. Bendrijos pirmininkas pradeda eiti pareigas nuo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip.

Vadovaujantis Bendrijų įstatymo 14 straipsnio 9 punkte nustatytais reikalavimais iki bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos visuotinis susirinkimas turi išrinkti naują bendrijos pirmininką. Pasibaigus pirmininko kadencijai susirinkimą dėl naujo bendrijos pirmininko rinkimų šaukia 1/4 bendrijos narių.

SUSIRINKIMO ŠAUKIMO TVARKA PASIBAIGUS VALDYMO ORGANŲ KADENCIJAI

Vykdant susirinkimą ir jo metu priimant sprendimus privaloma vadovautis Bendrijų įstatymu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnio nustatytais reikalavimais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. D1-961 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Informacija ir reikiamų dokumentų pavyzdžiai dėl susirinkimo šaukimo tvarkos kai valdymo organų kadencija yra pasibaigusi:
  • Vadovaujantis Bendrijų įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi, daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių priima sprendimą šaukti visuotinį susirinkimą ir įgalioja vieną iš bendrijos narių organizuoti susirinkimą (1/4 priimto sprendimo įforminimo pavyzdys čia).
  • Įgaliotas asmuo parengia pranešimą apie šaukiamą visuotinį susirinkimą ir ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki visuotinio susirinkimo dienos paskelbia bendrijos skelbimų lentoje(-ose) arba kitose gerai matomose vietose (pranešimo pavyzdys čia) ir visiems butų ir kitų patalpų savininkams įteikia pranešimą pasirašytinai ir/arba išsiunčia registruotu paštu (pasirašytino pranešimo pavyzdys čia).
  • Visuotinio susirinkimo metu užpildomas dalyvių sąrašas (dalyvių sąrašo pavyzdys čia), o visuotinio susirinkimo sprendimai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visuotinio susirinkimo dienos įforminami protokole (protokolo pavyzdys čia).
Sušaukus visuotinį susirinkimą ir išrinkus valdymo organus, vadovaujantis Bendrijų įstatymu, duomenis apie pirmininko perrinkimą naujai kadencijai privaloma įregistruoti Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registre (toliau – JAR), o JAR registro išrašą pateikti Marijampolės savivaldybės administracijai.
 

Teisės aktai:

Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų pavyzdinių įstatų paketai:

Informacija atnaujinta 2021-04-28 10:34