Vykdomi konkursai
Vykstantys konkursai/atrankos

Marijampolės savivaldybės administracija skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo Igliaukos seniūnijos seniūno (kaimiškojoje teritorijoje)  (A lygio, 13 kategorijos) pareigoms užimti.

Dokumentai teikiami elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo* Valstybės tarnybos departamento interneto tinklapyje www.vtd.lt.

Išsamesnė informacija telefonu (8 343) 90 030, el. p.: ruta.sulce@marijampole.lt; vilija.mickeviciute@marijampole.lt

 
 *Skelbimas apie konkursą paskelbtas 2018-05-23


Marijampolės savivaldybės administracija skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio, 10 kategorijos) pareigoms užimti.

Dokumentai teikiami elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto tinklapyje www.vtd.lt.

Išsamesnė informacija telefonu (8 343) 90 030, el. p.: ruta.sulce@marijampole.lt; vilija.mickeviciute@marijampole.lt

 

* Dokumentai priimami iki 2018-06-05 (įskaitytinai)


Marijampolės savivaldybės administracija skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo Sveikatos priežiūros skyriaus vedėjo-savivaldybės gydytojo (pareigybės lygis A, kategorija 12) pareigoms užimti.

Dokumentai teikiami elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto tinklapyje www.vtd.lt.

Išsamesnė informacija telefonu (8 343) 90 030, el. p.: ruta.sulce@marijampole.lt; vilija.mickeviciute@marijampole.lt
 

*Dokumentai priimami iki 2018-06-04 (įskaitytinai)


Marijampolės savivaldybės administracija skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio, 10 kategorijos) pareigoms užimti.

Dokumentai teikiami elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto tinklapyje www.vtd.lt.

Išsamesnė informacija telefonu (8 343) 90 030, el. p.: ruta.sulce@marijampole.lt; vilija.mickeviciute@marijampole.lt


*Dokumentai priimami iki 2018-06-04 įskaitytinai


 

Marijampolės savivaldybės administracija skelbia atranką pakaitinio karjeros valstybės tarnautojo Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto (pareigybės lygis A, kategorija 10) pareigoms užimti.

Pretendentai, per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto tinklapyje www.vtd.lt., Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje, adresu https://www.testavimas.vtd.lt, turi pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami nustatyti pretendento tapatybei Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
 2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
 3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.
 4. Darbo patirtį asmenų aptarnavimo srityje patvirtinantį dokumentą.

Išsamesnė informacija telefonu (8 343) 90 030, el. p.: ruta.sulce@marijampole.lt

*Dokumentai priimami iki 2018-05-28 įskaitytinai


Marijampolės savivaldybės administracija skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygio, 10 kategorijos) pareigoms užimti.

Dokumentai teikiami elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt 14 darbo dienų* nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto tinklapyje www.vtd.lt.

Išsamesnė informacija telefonu (8 343) 90 030, el. p.: ruta.sulce@marijampole.lt; vilija.mickeviciute@marijampole.lt

 

Dokumentai priimami nuo 2018-05-11 iki 2018-05-31 įskaitytinai


 

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI, PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS BEI ATRANKOS BŪDAS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

 

Marijampolės savivaldybės administracija skelbia konkursą Viešosios įstaigos Marijampolės  pirminės sveikatos priežiūros centro (buveinė – P. Kriaučiūno g. 2, Marijampolė, įstaigos kodas 165803535) direktoriaus pareigoms eiti.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, nurodęs, kokiu būdu - raštu ar elektroniniu paštu – informuoti pretendentą apie atitiktį bendriesiems ir specialiesiems kvalifikaciniams reikalavimams bei papildomų kompetencijų sąrašui;
 2. asmens tapatybę, išsilavinimą ir pilietybę patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą (ne daugiau kaip 5 lapai);
 5. atitinkamą darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 6. papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir jų kopijas;

 

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • būti Lietuvos Respublikos piliečiu ar asmeniu, turinčiu leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 • turėti aukštojo universitetinio ar jam prilyginto išsilavinimo magistro kvalifikacinį laipsnį;
 • turėti ne mažiau kaip 1 metus administracinio darbo sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų srityse patirtį.

 

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro įsakymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą, išmanymas bei gebėjimas juos taikyti;
 • sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindų žinojimas, gebėjimas jais vadovautis, organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;
 • mokėjimas naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

Papildoma pretendento kompetencija laikoma:

 • vadovavimo sveikatinimo veiklos valdymo subjektams (ar jų padaliniams, filialams) patirtis;
 • įgytas aukštasis universitetinis ar jam prilygintas biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, odontologijos, farmacijos, visuomenės sveikatos, slaugos ar reabilitacijos studijų krypčių išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis), biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ir sveikatos arba gyvybės mokslų studijų krypčių grupių, arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės arba viešojo administravimo studijų krypties  mokslo laipsnis;
 • kvalifikacijos tobulinimas ir (arba) mokslinės publikacijos sveikatos politikos, sveikatinimo veiklos strateginio planavimo, valdymo bei organizavimo, visuomenės sveikatos, sveikatos priežiūros reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir ugdymo, socialinio darbo, informacinių technologijų, kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu ir valdymu susijusiose srityse per pastaruosius 5 metus (pretendentui pateikus kvalifikacijos tobulinimą liudijančių pažymėjimų kopijas);
 • darbdavio (-ių) ir (arba0 aukštojo mokslo įstaigos vadovo rekomendacija (pretendentui pateikus rekomendacinį raštą apie savo profesinę patirtį (vykdytą veiklą) ir darbo kokybę);
 • Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) mokėjimas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikaciją ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p.6)

 

Pretendentų atrankos būdas – pretendento veiklos programos pristatymas ir testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai dokumentus Marijampolės savivaldybės administracijai gali pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro. Jeigu pretendento registruotu laišku pateiktos dokumentų kopijos nepatvirtintos notaro, pretendentas privalo pateikti dokumentų originalus konkurso dieną jam nurodytu laiku.

 

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo* Marijampolės apskrities laikraštyje „Suvalkietis“ ir Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje www.marijampole.lt. Dokumentai priimami Marijampolės savivaldybės administracijos Juridiniame skyriuje šiuo adresu: Marijampolės savivaldybės administracija, 212 kab., J. Basanavičiaus a.1, LT 68307 Marijampolė.

Išsamesnė informacija: tel. (8 343) 90 030, el. paštas: personalas@marijampole.lt.

 

* Skelbimas apie konkursą paskelbtas 2018-04-28
Dokumentų priėmimas baigėsi 2018-05-14


  
 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-23 13:00:44