Administracinės paslaugos pagal grupes
01 Aplinkos apsauga, sanitarija
01-01 Išvadų dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių teikimas
01-02 Leidimų atlikti saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus išdavimas
01-03 Leidimo pavojingos veislės šunims įsigyti, laikyti, dresuoti išdavimas
02 Archyve saugomų dokumentų išdavimas
02-01 Archyvo pažymų apie darbo pajamas ir/ar darbo stažą išdavimas
02-02 Archyvo pažymų, kopijų, nuorašų, išrašų išdavimo saugomų dokumentų pagrindu
02-03 Pažymų apie perduotus/neperduotus toliau saugoti likviduotų juridinių asmenų dokumentus Marijampolės savivaldybės administracijai išdavimas
02-04 Informacijos apie likviduotų juridinių asmenų dokumentų priėmimą toliau saugoti suteikimas
02-05 Marijampolės savivaldybės institucijų teisės aktų kopijų, nuorašų, išrašų išdavimas
03 Civilinės būklės įrašai
03-01 Gimimo registravimas 
03-02 Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą 
03-03 Tėvystės nustatymo ir nuginčijimo registravimas 
03-04 Tėvystės pripažinimo registravimas
03-05 Prašymo įregistruoti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas
03-06 Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą
03-07 Bažnyčios nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą
03-08 Pažymos apie šeiminę padėtį išdavimas santuokai užsienyje
03-09 Užsienio valstybėje įregistruoto santuokos nutraukimo įtraukimas į apskaitą           
03-10 Asmens vardo, pavardės, tautybės keitimo registravimas
03-11 Pakartotinio liudijimo išdavimas
03-12 Civilinės būklės įrašo nuorašo, išrašo išdavimas
03-13 Civilinės būklės įrašo ištaisymas, papildymas, pakeitimas
03-14 Civilinės būklės įrašo atkūrimas
03-15 Civilinės būklės įrašo anuliavimas
03-16 Mirties registravimas
03-17 Santuokos nutraukimo registravimas
03-18 Įvaikinimo registravimas
04 Gyvenamosios vietos deklaravimas
04-01 Gyvenamosios vietos deklaravimas
04-02 Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir panaikinimas
04-03 Asmenų, neturinčių gyvenamosios vietos, įtraukimas į apskaitą
04-04 Pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie savivaldybės išdavimas
04-05 Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas
04-06 Prašymų deklaruoti gyvenamąją vietą Savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje priėmimas
05 Konsultacijos
05-01 Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas
05-02 Asmenų, nukentėjusių nuo 1939 - 1990 metų okupacijų teisiniam statusui gauti dokumentų priėmimas ir pažymėjimų išdavimas
05-03 Asmenų skundų ir pranešimų priėmimas
05-04 Asmenų konsultavimas Marijampolės savivaldybės administracijos kompetencijos klausimais
06 Leidimai, licencijos transporto veiklai
06-01 Licencijos (licencijos dublikato) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, licencijos galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, licencijos galiojimo panaikinimas, pratęsimas
06-02 Licencijos kopijos (licencijos kopijos dublikato) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, licencijos galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, licencijos galiojimo panaikinimas, pratęsimas
06-03 Leidimo (leidimo dublikato) vežti keleivius vietinio  reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas, pratęsimas, panaikinimas
06-04 Leidimo važiuoti vietinės reikšmės viešaisiais keliais did. gab.  ir (ar) sunkiasvorėmis transporto  priemonėmis ar jų junginiais išdavimas
06-05 Leidimo (dublikato) vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas, pratęsimas ir panaikinimas
06-06 Patikslinto leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas
06-07 Licencijų šilumos tiekėjams, tiekiantiems mažiau kaip 10 GWh per metus, išdavimas
07 Leidimai, licencijos, sutikimai prekybai, renginiams organizuoti       
07-01 Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimas
07-02 Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu išdavimas
07-03 Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, licencijos dublikato išdavimas
07-04 Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas ir patikslinimas (paslauga teikiama ir internetu)
07-05 Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu išdavimas
07-06 Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas
07-07 Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
07-08 Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas
07-09 Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas ir (ar) patikslinimas (paslauga teikiama ir internetu)
07-10 Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato (toliau - licencijos dublikatas) išdavimas (paslauga teikiama ir internetu)
07-11 Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas (paslauga teikiama ir internetu)
07-12 Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas, dublikato išdavimas, keitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas (paslauga teikiama ir internetu)
07-13 Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis išdavimas, dublikato išdavimas, keitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas (paslauga teikiama ir internetu)
07-14 Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas, dublikato išdavimas, keitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas (paslauga teikiama ir internetu)
07-15 Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis išdavimas, dublikato išdavimas, keitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas (paslauga teikiama ir internetu)
07-16 Leidimo organizuoti renginį išdavimas
07-17 Sutikimo steigti lošimo namus (kazino) išdavimas
07-18 Licencijos organizuoti mažąsias loterijas (toliau- licencija) išdavimas, patikslinimas, licencijos galiojimo panaikinimas
07-19 Leidimų teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais išdavimas
07-20 IV kategorijos fejerverkų, T2 kategorijos teatrinių ir P2 kategorijos kitų pirotechnikos priemonių naudojimo vietos ir laiko derinimas
07-21 Skrydžių virš Marijampolės miesto derinimas
07-22 Leidimo naudoti Marijampolės reklamos simbolį išdavimas
08 Paramos teikimas
08-03 Finansinės paramos iš Neįgaliųjų socialinės integracijos programos teikimas
08-04 Paramos neįgaliųjų socialinės  reabilitacijos paslaugoms gauti bendruomenėje teikimas
08-05 Paramos iš Viešųjų darbų programos teikimas
08-06 Paramos iš Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo teikimas
08-07 Įvairių programų (kultūros, švietimo, sporto, nevyriausybinių organizacijų) finansavimas              
08-08 Paramos po stichinių nelaimių teikimas
08-09 Paramos iš Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo teikimas
08-10 Prašymo dėl įrašymo į Marijampolės savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą priėmimas
08-11 Prašymo skirti vasaros poilsio dalinį finansavimą priėmimas
09 Savivaldybės turtas
09-01 Negyvenamųjų patalpų perdavimas laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis jomis panaudos pagrindais
10 Seniūnijų veikla
10-01 Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas
10-02 Pažyma apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą                   
10-04 Notarinių veiksmų atlikimas
10-06 Pažymos apie laidojimo vietą ir laiką išdavimas
11 Socialinis būstas
11-01 Prašymo įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą socialiniam būstui išsinuomoti, sąrašą priėmimas
11-02 Prašymo dėl savivaldybės būsto nuomos priėmimas
11-03 Prašymo dėl savivaldybės būsto ir pagalbinių ūkio paskirties pastatų pardavimo priėmimas
11-04 Prašymo dėl pažymos apie teisę į valstybės remiamus kreditus būstui įsigyti išdavimo priėmimas
11-06 Prašymo dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo priėmimas
11-08 Prašymo dėl bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos, priežiūros ir kontrolės priėmimas
11-09 Prašymo  įrašyti į asmenų ir šeimų sąrašą savivaldybės būstui išsinuomoti priėmimas
11-10 Prašymo  dėl socialinio būsto nuomos  priėmimas
12 Socialinė parama
12-01 Prašymo-paraiškos socialinei pašalpai gauti priėmimas, pašalpos skyrimas ir mokėjimas
Paslauga teikiama ir internetu http://www.spis.lt
12-02 Prašymo-paraiškos būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms nepasiturintiems gyventojams gauti priėmimas, kompensacijų skyrimas ir mokėjimas
Paslauga teikiama ir internetu http://www.spis.lt
12-03 Prašymo teisei į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms apmokėti nustatyti priėmimas, pažymos išdavimas
12-04 Prašymo vienkartinei išmokai vaikui gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
Paslauga teikiama ir internetu http://www.spis.lt
12-05 Prašymo išmokai vaikui gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
Paslauga teikiama ir internetu http://www.spis.lt
12-06 Prašymo vienkartinei išmokai nėščiai moteriai gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
Paslauga teikiama ir internetu http://www.spis.lt
12-07 Prašymo vienkartinei išmokai įsikurti gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-08 Prašymo globos (rūpybos) išmokai gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
Paslauga teikiama ir internetu http://www.spis.lt
12-09 Prašymo globos (rūpybos) išmokos tiksliniam priedui gauti priėmimas, išmokos priedo skyrimas ir mokėjimas
12-10 Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas
12-11 Prašymo paramai mirties atveju gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
Paslauga teikiama ir internetu http://www.spis.lt
12-12 Prašymo mokinių nemokamam maitinimui gauti priėmimas, nemokamo maitinimo skyrimas ir mokėjimas
Paslauga teikiama ir internetu http://www.spis.lt
12-13 Prašymo paramai mokinio reikmenims įsigyti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
Paslauga teikiama ir internetu http://www.spis.lt
12-14 Prašymo vienkartinei paramai nepasiturintiems gyventojams gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
12-15 Prašymo valstybinei šalpos išmokai gauti priėmimas, skyrimas ir mokėjimas
Paslauga teikiama ir internetu http://www.spis.lt
12-16 Prašymo transporto išlaidų kompensacijai gauti priėmimas, kompensacijos skyrimas ir mokėjimas
12-17 Prašymo skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms, išauginusioms penkis ir daugiau vaikų, priėmimas bei teikimo rengimas
12-18 Prašymo paramai užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams pargabenti gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
12-19 Prašymo vienkartinei kompensacijai asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms gauti priėmimas, kompensacijos skyrimas ir mokėjimas
12-20 Prašymo valstybės parama ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams-kariams savanoriams gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
12-21 Prašymo valstybės paramai žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
12-22 Prašymo kompensacijoms nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms gauti priėmimas, kompensacijų skyrimas ir mokėjimas
12-23 Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas
12-24 Prašymo išmokai neįgaliesiems gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-25 Prašymų dėl asmenų pripažinimo neveiksniais (ribotai veiksniais) priėmimas, išvadų teikimas teismui
12-26 Prašymų dėl rūpybos nustatymo veiksniam asmeniui priėmimas, išvados teikimas Teismui
12-27 Paramos  maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo skyrimas
12-28 Būsto pritaikymas neįgaliesiems
12-29 Neįgaliojo pažymėjimų išdavimas
Paslauga teikiama ir internetu http://www.spis.lt
12-30 Prašymų asmeninės higienos ir priežiūros paslaugoms gauti priėmimas, paslaugų skyrimas
12-31 Specialiųjų poreikių lygio nustatymas ir tenkinimas
Paslauga teikiama ir internetu http://www.spis.lt
12-32 Prašymų socialinėms paslaugoms gauti priėmimas, paslaugų skyrimas
12-33 Pažymos apie gaunamas pajamas išdavimas
12-34 Prašymo priedui fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą  gauti priėmimas, išmokos priedo skyrimas ir mokėjimas
13 Teritorijų planavimas, statyba
13-01 Rašytinis pritarimas statinio projektui
13-02 Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas
13-03 Leidimų vykdyti naujo statinio statybą, statinio rekonstravimą, pastatų atnaujinimą (modernizavimą) išdavimas
13-04 Statybą leidžiančio dokumento perregistravimas kito statytojo vardu
13-05 Leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimas
13-06 Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Marijampolės savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas
13-07  
13-08 Pritarimas vasaros lauko kavinių, lauko prekybos vietų įrengimo projektams
13-09 Numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimas ir keitimas
13-11 Topografinių-inžinerinių erdvinių duomenų teikimas ir priėmimas
13-12 Žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo (-ų) pakeitimas
13-13 Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimas
13-14 Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimas
13-15 Teritorijų planavimo dokumentų rengimo inicijavimo sutarties pasirašymas
13-16 Planavimo sąlygų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentams rengti išdavimas
13-17 Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas teritorijų planavimo dokumentų registre
13-18 Pažymos apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų ( patalpos(ų) ar statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas
14 Vaikų teisių apsauga
14-01 Laikinosios globos (rūpybos) nustatymas šeimoje vaikams, likusiems be tėvų globos
14-02 Laikinosios globos (rūpybos) vaikams, likusiems be tėvų globos institucijoje nustatymas
14-03 Laikinosios globos (rūpybos) vaikams tėvų prašymu nustatymas
14-05 Tvarkos, sprendžiant ginčus dėl tėvų bei artimųjų giminaičių bendravimo su vaiku, nustatymas
14-06 Sutikimo, kad rūpintinis, sulaukęs 16 metų amžiaus gyventų skyrium nuo rūpintojo, išdavimas
14-07 Tarpininkavimo dokumentų dėl prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę arba pasą Lietuvos Respublikos piliečiui iki 18 metų išdavimas
14-08 Pažymų teismui, apie tai, ar piliečiai, sudarantys sandorius dėl turto pardavimo, įkeitimo ir pan. nėra įrašyti į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, išdavimas
14-11 Prašymų dėl įvaikinimo priėmimas
14-12 Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas
14-13 Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos fiziniams asmenims ir jų vaikams skyrimas
14-14 Konsultacijų vaiko teisių apsaugos klausimais teikimas
14-15 Prašymų dalyvauti bendravimo su vaikais tobulinimo kursuose priėmimas
14-16 Išvados apie fizinio asmens tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis išdavimas
15 Valstybinė lietuvių kalba
15-01 Konsultacijų valstybinės lietuvių kalbos klausimais teikimas
16 Žemės, žemės nuomos, nekilnojamojo turto mokestis
16-01 Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas
16-02 Lengvatų dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio suteikimas
16-03 Lengvatų dėl žemės  mokesčio suteikimas
16-04 Lengvatų dėl nekilnojamojo turto mokesčio suteikimas
16-05 Lengvatų dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą suteikimas              
16-06 Pažymų apie valstybinės žemės nuomos mokesčio įsiskolinimą išdavimas
16-07 Prašymų dėl žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo bei dėl neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir (ar) užskaitymo priėmimas
16-08 Prašymų dėl pažymų apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimo priėmimas
17 Žemės ūkis, melioracija
17-01 Dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d., kompensavimas
17-02 Dalies palūkanų už ilgalaikius kreditus, suteiktus be uždarųjų akcinių bendrovių žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimas
17-03 Draudimo įmokų dalinis kompensavimas
17-04 Patirtų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių likvidavimo įvertinimas ir atlyginimas
17-05 Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nustatymas
17-06 Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas
17-07 Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų išregistravimas
17-08 Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninė apžiūra
17-09 Paramos už papildomą bičių maitinimą paraiškų priėmimas
17-10 Ūkininko ūkio registravimas
17-11 Ūkininko ūkio duomenų keitimas
17-12 Ūkininko ūkio išregistravimas
17-13 Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registravimas
17-14 Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams
17-15 Prašymų atlikti drenažo remonto darbus melioruotos žemės savininkams ir naudotojams priėmimas
17-16 Techninių sąlygų projektuoti įvairius statinius ir įveisti mišką melioruotose žemėse išdavimas
17-17 Projektų ir topografinių nuotraukų patikrinimas fiziniams ir juridiniams asmenims
17-18 Prašymo dirbtinių  ir nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimui melioruotos žemės savininkams priėmimas
17-19 Konsultacijos teikimas žemės savininkams ir naudotojams dėl melioracijos statinių remonto su išvykimu į vietą
17-27 Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų priėmimas
17-28 Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų priėmimas
17-29 Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos pirmojo lapo duomenų keitimo priėmimas
17-30 Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus  paraiškos išregistravimo priėmimas
17-33 Prašymo parengti natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių tvarkymo darbų dokumentus, reikalingus paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“, priėmimas
18 Eismo saugumas
18-01 Prašymų eismo saugumo klausimais priėmimas
18-02 Prašymų kelio ženklams įrengti priėmimas
18-03 Prašymų dėl kelių, gatvių ir šaligatvių remonto priėmimas
18-04 Požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio projektavimo ir įrengimo išvados parengimas
19 Laidojimo klausimai
19-01 Leidimo laidoti išdavimas
19-02 Leidimo įvažiuoti į kapinių teritoriją išdavimas
19-03 Pažymos apie laidojimo vietą ir laiką išdavimas
19-04 Pažymos dėl kapaviečių (kapų) identifikavimo išdavimas
19-05 Pažymos dėl kapavietės pripažinimo neprižiūrima išdavimas

      

Socialinės paramos prašymų teikimas internetu http://www.spis.lt


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2016-07-26 16:36:20