12-03 || Prašymo teisei į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms apmokėti nustatyti priėmimas, pažymos išdavimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo teisei į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms apmokėti nustatyti priėmimas, pažymos išdavimas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
 • Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EEE59417F13
 • Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir  palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. D1-174/A1-116 „Dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.55C97AE16200/gJMExITmNS
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą nustatymo
 2. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo priimant sprendimą dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) ir investicijų plano tvirtinimo vardinio balsavimo biuletenio kopija arba balsavimo raštu biuletenio kopija, patvirtinta bendrojo naudojimo objektų valdytojo arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus
 3. Dokumentai, kurie reikalingi pateikti  kompensacijai už būsto šildymo išlaidas skirti
 4. Jeigu buto savininkui paskirta būsto šildymo išlaidų kompensacija, kreipiantis dėl teisės į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatymo, nereikia pakartotinai pateikti dokumentų, reikalingų kompensacijai už būsto šildymo išlaidas gauti
 5. Bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus raštas, patvirtinantis, kad daugiabučio namo savininkai įgyvendina ar įgyvendino daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą (pateikiant prašymą pirmą kartą). Rašte nurodoma:
  5.1. faktas, kad daugiabučio  namo  butų  savininkai  įgyvendina  ar    įgyvendino daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą;
  5.2. kredito  gavėjas;
  5.3. kreditą suteikusios   institucijos   pavadinimas;
  5.4. kredito   grąžinimo laikotarpis;
  5.5. kredito  dalis, tenkanti prašymą teikiančiam  buto savininkui;
  5.6. kredito likutis, tenkantis prašymą teikiančiam  buto savininkui  prašymo  teikimo  dieną;
  5.7. kredito   grąžinimo grafikas
 6. Kiti dokumentai pagal situaciją
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:

 1. Gyventojų registro (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.registrucentras.lt ) - apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį
 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt ) ir jos teritorinių skyrių - apie asmens gaunamas išmokas, nedarbo socialinio draudimo išmokas
 3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.ldb.lt ) ir jos teritorinių skyrių - apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje
 4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, www.nma.lt ) - apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti
 5. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Mokinių registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt) - apie besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas
 6. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Studentų registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt)  - apie studentų mokymosi įstaigas
 7. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Vasario 16-osios g. 14, 01514 Vilnius, www.vmi.lt) - apie nelegalų darbą
 8. VĮ Regitra (Lentvario g. 7, 02300 Vilnius, www.regitra.lt ) - apie asmens disponuojamas transporto priemones
 9. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt ) ir jos teritorinių skyrių - apie asmens neįgalumo, darbingumo lygį bei specialiųjų poreikių nustatymą
 10. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (Vinco Kudirkos g. 18-1, 03105 Vilnius, www@vic.lt) - apie ūkinius gyvūnus ir apie asmens disponuojamą žemės ūkio techniką
 11. VĮ Registrų centro (Vinco Kudirkos g. 18-3 03105 Vilnius, www.registrucentras.lt) - apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą
Administracinės paslaugos teikėjas

Piniginės paramos skyriaus specialistai:

Administracinės paslaugos vadovas Vida Bružinskaitė, Piniginės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 darbo dienų

Pastaba. Marijampolės savivaldybės administracija per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų pateikimo dienos buto savininkui išduoda pažymą dėl teisės apmokėti kreditą, paimtą daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanas (toliau - pažyma) (3 priedas), patvirtinančią, kad buto savininkas turi teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, arba raštu nurodo pažymos neišdavimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarką. Pažyma, esant buto savininko rašytiniam sutikimui, gali būti išduota bendrojo naudojimo objektų valdytojui arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą nustatymo

Prašymo priėmimo vieta

Prašymai priimami pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos seniūnijose:

 • Degučių seniūnijoje, Marijampolė, R. Juknevičiaus g. 28
 • Mokolų seniūnijoje, Marijampolė, Mokolų g. 61
 • Narto seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18
 • Igliaukos seniūnijoje, Igliauka, Vytauto g. 19
 • Gudelių seniūnijoje, Gudeliai, Vytauto g. 8
 • Liudvinavo seniūnijoje, Liudvinavas, Vytauto g. 6
 • Marijampolės seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18
 • Sasnavos seniūnijoje, Sasnava, Sūduvos g. 27
 • Šunskų seniūnijoje, Šunskai, Varpo g. 32

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-30 17:14:48