2018-08-18; 13:55 val.

Administracinės paslaugos
01 Aplinkos apsauga, sanitarija
01-02 Leidimų atlikti saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus išdavimas
01-03 Leidimo pavojingos veislės šunims įsigyti, laikyti, dresuoti išdavimas
02 Archyve saugomų dokumentų išdavimas
02-01 Archyvo pažymų apie darbo pajamas ir/ar darbo stažą išdavimas
02-02 Archyvo pažymų, kopijų, nuorašų, išrašų išdavimo saugomų dokumentų pagrindu
02-03 Pažymų apie perduotus/neperduotus toliau saugoti likviduotų juridinių asmenų dokumentus MSA išdavimas
02-04 Informacijos apie likviduotų juridinių asmenų dokumentų priėmimą toliau saugoti suteikimas  
02-05 Marijampolės savivaldybės institucijų teisės aktų kopijų, nuorašų, išrašų išdavimas
03 Civilinės būklės įrašai
Atsisakius popierinių gimimo, mirties ir santuokos liudijimų, gyventojų laukia kelios naujovės
03-01 Gimimo registravimas
03-02 Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą
03-05 Prašymo įregistruoti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas
03-06 Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą
03-08 Pažymos apie šeiminę padėtį išdavimas santuokai užsienyje 
03-09 Užsienio valstybėje įregistruoto santuokos nutraukimo įtraukimas į apskaitą
03-10 Asmens vardo, pavardės keitimo registravimas
03-12 Civilinės būklės įrašo nuorašo, išrašo išdavimas
03-13 Civilinės būklės akto įrašo pakeitimas, ištaisymas, papildymas, atkūrimas ir anuliavimas
03-16 Užsienio valstybėje įregistruotos mirties įtraukimas į apskaitą
04 Gyvenamosios vietos deklaravimas
04-01 Gyvenamosios vietos deklaravimas
04-02 Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir panaikinimas
04-03 Asmenų, nedeklaravusių  gyvenamosios vietos, įtraukimas į apskaitą
04-04 Pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą  išdavimas
04-05 Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas
04-06 Prašymų deklaruoti gyvenamąją vietą Savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje priėmimas  
04-07 Prašymas pažymai gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas
05 Konsultacijos
05-01 Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas  
05-03 Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas
05-04 Asmenų konsultavimas Marijampolės savivaldybės administracijos kompetencijos klausimais  
06 Leidimai, licencijos transporto veiklai
06-01

Licencijos (licencijos dublikato) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, licencijos galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, licencijos galiojimo panaikinimas, pratęsimas

https://vektra.vkti.gov.lt/vektra-portal/

06-02

Licencijos kopijos (licencijos kopijos dublikato) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, licencijos galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, licencijos galiojimo panaikinimas, pratęsimas

https://vektra.vkti.gov.lt/vektra-portal/

06-03 Leidimo (leidimo dublikato) vežti keleivius vietinio  reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas, pratęsimas, panaikinimas  
06-04 Leidimo važiuoti viet. reikšmės viešais. keliais didžiagabarit. ir (ar) sunkiasvorėmis transporto  priemonėmis ar jų junginiais išdav.
06-05 Leidimo (dublikato) vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas, pratęsimas ir panaikinimas
06-06 Patikslinto leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas
06-07 Licencijų šilumos tiekėjams, tiekiantiems mažiau kaip 10 GWh per metus, išdavimas
06-08 Deklaracijos apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą pateikimas  
07 Leidimai, licencijos, sutikimai prekybai, renginiams organizuoti       
07-01 Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimas
07-02 Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu išdavimas
07-03 Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, licencijos dublikato išdavimas
07-04 Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas ir patikslinimas
07-05 Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu išdavimas
07-06 Licencijos verstis mažm. prekyba alkohol. gėrimais galiojimo panaikinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas
07-07 Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
07-08 Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas
07-09 Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas ir (ar) patikslinimas  
07-10 Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato išdavimas
07-11 Licencijos  verstis mažm. prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
07-12 Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas, dublikato išdavimas, keitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
07-13 Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis išdavimas, dublikato išdavimas, keitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
07-14 Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas, dublikato išdavimas, keitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
07-15 Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis išdavimas, dublikato išdavimas, keitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
07-16 Leidimo organizuoti renginį išdavimas
07-17 Sutikimo steigti lošimo namus (kazino) išdavimas  
07-18 Licencijos organizuoti mažąsias loterijas (toliau- licencija) išdavimas, patikslinimas, licencijos galiojimo panaikinimas  
07-20 IV kategor. fejerverkų, T2 kategorijos teatrinių ir P2 kategor. kitų pirotechnikos priemonių naudojimo vietos ir laiko derinimas  
07-21 Skrydžių virš Marijampolės miesto derinimas  
07-22 Leidimo naudoti Marijampolės reklamos simbolį išdavimas  
07-23 Pranešimo apie organizuojamą susirinkimą derinimas  
08 Paramos teikimas
08-03 Paraiškų dėl finansavimo iš įvairių programų priėmimas  
08-04 Paramos neįgaliųjų socialinės  reabilitacijos paslaugoms gauti bendruomenėje teikimas  
08-05 Paramos iš Viešųjų darbų programos teikimas  
08-06 Paramos iš Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo teikimas  
08-07 Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ir kitiems projektams priėmimas  
08-08 Paramos po stichinių nelaimių teikimas  
08-09 Paramos iš Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo teikimas  
08-10 Prašymo dėl įrašymo į Marijampolės savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą priėmimas  
08-11 Prašymo skirti vasaros poilsio dalinį finansavimą priėmimas  
09 Savivaldybės turtas
09-01 Negyvenamųjų patalpų perdavimas laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis jomis panaudos pagrindais
10 Seniūnijų veikla
10-01 Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas
10-02 Pažyma apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą                   
10-04 Notarinių veiksmų atlikimas
11 Būstas
11-01 Prašymo įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą socialiniam būstui išsinuomoti, sąrašą priėmimas
11-02 Prašymo dėl savivaldybės būsto nuomos priėmimas
11-03 Prašymo dėl savivaldybės būsto ir pagalbinių ūkio paskirties pastatų pardavimo priėmimas
11-04 Prašymo dėl pažymos apie teisę į valstybės remiamus kreditus būstui įsigyti išdavimo priėmimas
11-06 Prašymo dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo priėmimas
11-09 Prašymo  įrašyti į asmenų ir šeimų sąrašą savivaldybės būstui išsinuomoti priėmimas
11-10 Prašymo  dėl socialinio būsto nuomos  priėmimas
12 Socialinė parama
12-01 Prašymo-paraiškos socialinei pašalpai gauti priėmimas, pašalpos skyrimas ir mokėjimas
12-02 Prašymo-paraiškos būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms nepasiturintiems gyventojams gauti priėmimas, kompensacijų skyrimas ir mokėjimas
12-03 Prašymo teisei į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms apmokėti nustatyti priėmimas, pažymos išdavimas
12-04 Prašymo vienkartinei išmokai vaikui gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-05 Prašymo išmokai vaikui gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-06 Prašymo vienkartinei išmokai nėščiai moteriai gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-07 Prašymo vienkartinei išmokai įsikurti gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-08 Prašymo globos (rūpybos) išmokai gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-09 Prašymo globos (rūpybos) išmokos tiksliniam priedui gauti priėmimas, išmokos priedo skyrimas ir mokėjimas
12-10 Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas
12-11 Prašymo paramai mirties atveju gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
12-12 Prašymo mokinių nemokamam maitinimui gauti priėmimas, nemokamo maitinimo skyrimas ir mokėjimas
12-13 Prašymo paramai mokinio reikmenims įsigyti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
12-14 Prašymo vienkartinei paramai nepasiturintiems gyventojams gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas  
12-15 Prašymo valstybinei šalpos išmokai gauti priėmimas, skyrimas ir mokėjimas
12-16 Prašymo transporto išlaidų kompensacijai gauti priėmimas, kompensacijos skyrimas ir mokėjimas
12-17 Prašymo skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms, išauginusioms penkis ir daugiau vaikų, priėmimas bei teikimo rengimas
12-18 Prašymo paramai užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams pargabenti gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
12-19 Prašymo vienkartinei kompensacijai asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms gauti priėmimas, kompensacijos skyrimas ir mokėjimas  
12-20 Prašymo valstybės parama ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams-kariams savanoriams gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas  
12-21 Prašymo valstybės paramai žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 m. okupacijoms dalyvių šeimoms gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas  
12-22 Prašymo kompensacijoms nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms gauti priėmimas, kompensacijų skyrimas ir mokėjimas  
12-23 Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas  
12-24 Prašymo išmokai neįgaliesiems gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-25 Prašymų dėl asmenų pripažinimo neveiksniais (ribotai veiksniais) priėmimas, išvadų teikimas teismui  
12-26 Prašymų dėl rūpybos nustatymo veiksniam asmeniui priėmimas, išvados teikimas Teismui  
12-27 Paramos  maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo skyrimas  
12-28 Būsto pritaikymas neįgaliesiems  
12-29 Neįgaliojo pažymėjimų išdavimas
12-30 Prašymų asmeninės higienos ir priežiūros paslaugoms gauti priėmimas, paslaugų skyrimas  
12-31 Specialiųjų poreikių lygio nustatymas pensinio amžiaus asmenims ir neįgaliojo pažymėjimo išdavimas
12-32 Prašymų socialinėms paslaugoms gauti priėmimas, paslaugų skyrimas  
12-33 Pažymos apie gaunamas pajamas išdavimas  
12-34 Prašymo priedui fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą  gauti priėmimas, išmokos priedo skyrimas ir mokėjimas
12-35 Prašymo išmokai gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-36 Prašymo išmokai besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-37 Prašymo tikslinėms kompensacijoms gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-38 Prašymo išmokėti tikslinę kompensaciją laidojančiam asmeniui  priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
12-39 Prašymo išmokai įvaikinus vaiką priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
13 Teritorijų planavimas, statyba
13-02 Specialiųjų reikalavimų išdavimas
13-03 Leidimų vykdyti naujo statinio statybą, statinio rekonstravimą, pastatų atnaujinimą (modernizavimą), statinio paprastąjį remontą, statinio kapitalinį remontą, statinio ar jo dalies paskirties keitimą, statinio griovimą išdavimas  
13-05 Leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimas
13-06 Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Marijampolės savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas
13-08 Pritarimas vasaros lauko kavinių, lauko prekybos vietų įrengimo projektams  
13-09 Numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimas ir keitimas
13-11 Topografinių-inžinerinių erdvinių duomenų teikimas ir priėmimas
13-12 Žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo (-ų) pakeitimas  
13-13 Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimas
13-14 Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimas  
13-15 Teritorijų planavimo dokumentų rengimo inicijavimo sutarties pasirašymas
13-16 Planavimo sąlygų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentams rengti išdavimas
13-17 Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas teritorijų planavimo dokumentų registre
13-18 Pažymos apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (...) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas  
13-19

 Planavimo sąlygų specialiojo teritorijų planavimo dokumentams rengti išdavimas

http://www.tpdris.lt  || http://www.zpdris.lt

14 Vaiko teisių apsauga
14-01 Laikinosios globos (rūpybos) nustatymas šeimoje vaikams, likusiems be tėvų globos  
14-02 Laikinosios globos (rūpybos) vaikams, likusiems be tėvų globos institucijoje nustatymas  
14-03 Laikinosios globos (rūpybos) vaikams tėvų prašymu nustatymas  
14-05 Įpareigojimo tėvams sudaryti sąlygas artimiesiems giminaičiams bendrauti su vaiku nustatymas  
14-06 Sutikimo, kad rūpintinis, sulaukęs 16 metų amžiaus gyventų skyrium nuo rūpintojo, išdavimas  
14-07 Tarpininkavimo dokumentų dėl prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę arba pasą Lietuvos Respublikos piliečiui iki 16 metų išdavimas  
14-08 Išvados dėl nekilnojamojo ar kitokio turto pirkimo, įkeitimo, pardavimo, dovanojimo išdavimas
14-11 Prašymų dėl įvaikinimo priėmimas  
14-12 Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas
14-13 Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams ir jų tėvams (glob., rūpint.) skyrimas  
14-15 Prašymų dalyvauti bendravimo su vaikais tobulinimo kursuose priėmimas  
14-16 Išvados apie fizinio asmens tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis išdavimas  
14-17 Vaiko registravimas ir priėmimas į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupę  
16 Žemės, žemės nuomos, nekilnojamojo turto mokestis
16-01 Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas
16-02 Lengvatos dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio suteikimas
16-03 Lengvatos dėl žemės  mokesčio suteikimas
16-04 Lengvatos dėl nekilnojamojo turto mokesčio suteikimas
16-06 Pažymų apie valstybinės žemės nuomos mokesčio įsiskolinimą išdavimas
16-07 Prašymų dėl žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo bei dėl neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir (ar) užskaitymo priėmimas
16-08 Prašymų dėl pažymų apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimo priėmimas
17 Žemės ūkis, melioracija
17-01 Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensavimas  
17-02 Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimas  
17-03 Draudimo įmokų dalinis kompensavimas  
17-04 Patirtų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių likvidavimo įvertinimas ir atlyginimas  
17-05 Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nustatymas
17-06 Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas, duomenų keitimas
17-07 Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų išregistravimas
17-08 Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninė apžiūra
17-09 Paramos už papildomą bičių maitinimą paraiškų priėmimas  
17-10 Ūkininko ūkio registravimas
17-11 Ūkininko ūkio duomenų keitimas
17-12 Ūkininko ūkio išregistravimas
17-13 Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registravimas  
17-14 Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams
17-15 Prašymų atlikti drenažo remonto darbus melioruotos žemės savininkams ir naudotojams priėmimas  
17-16 Techninių sąlygų projektuoti įvairius statinius ir įveisti mišką melioruotose žemėse išdavimas  
17-17 Projektų ir topografinių nuotraukų patikrinimas fiziniams ir juridiniams asmenims  
17-18 Prašymo dirbtinių  ir nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimui melioruotos žemės savininkams priėmimas  
17-19 Konsultacijos teikimas žemės savininkams ir naudotojams dėl melioracijos statinių remonto su išvykimu į vietą  
17-27 Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų priėmimas  
17-28 Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų priėmimas
17-29 Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos pirmojo lapo duomenų keitimo priėmimas  
17-30 Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus  paraiškos išregistravimo priėmimas
17-31 Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimas
17-33 Prašymo parengti natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių tvarkymo darbų dokumentus, reikalingus paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“, priėmimas  
17-34 Paraiškų paramai už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą priėmimas  
18 Eismo saugumas
18-01 Prašymų eismo saugumo klausimais priėmimas
18-02 Prašymų kelio ženklams įrengti priėmimas
18-03 Prašymų dėl kelių, gatvių ir šaligatvių remonto priėmimas  
18-04 Požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio projektavimo ir įrengimo išvados parengimas  
19 Laidojimo klausimai
19-01 Leidimo laidoti išdavimas 
19-02 Leidimo įvažiuoti į kapinių teritoriją išdavimas  
19-03 Pažymos apie laidojimo vietą ir laiką išdavimas  
19-04 Pažymos dėl kapaviečių (kapų) identifikavimo išdavimas  
19-05 Pažymos dėl kapavietės pripažinimo neprižiūrima išdavimas  

      

Socialinės paramos prašymų teikimas internetu http://www.spis.lt


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-11 18:30:34