2020-02-25; 14:53 val.

Centralizuota savivaldybės vidaus audito tarnyba
Pareigos/
Pareigybės aprašymas 
Vardas
Pavardė
Kab.          Telefonas Mobilusis El. paštas
Tarnybos vedėja Elvyra Masiulienė 502 (8 343) 90 068 8 682 59 046 elvyra.masiuliene@marijampole.lt
Vyriausioji specialistė Dainora Svitojienė 502 (8 343) 90 068 8 682 59 048 dainora.svitojiene@marijampole.lt

Tarnybos nuostatai >>>

 

Tarnyba yra nepriklausoma nuo vertinamos savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos, jų atliekamų vidaus kontrolės procedūrų ir nėra už jas atsakinga. Tarnyba atlieka nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą, padeda didinti savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos efektyvumą, įgyvendinti strateginį ir kitus veiklos planus, programas ir procedūras.

Tikrina ir vertina savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą; veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams; strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų ir savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais; finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku; turto apskaitą ir apsaugą. Atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą.

Rengia atlikto vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus. Vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito).

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTOS SAVIVALDYBĖS VIDAUS AUDITO TARNYBOS TIKSLAI, PASKIRTIS IR UŽDAVINIAI


TARNYBOS TIKSLAI:

padėti didinti Savivaldybės administracijos, jos administruojamų ir savivaldybės kontroliuojamų viešųjų juridinių asmenų veiklos efektyvumą, įgyvendinti strateginį ir kitus veiklos planus, programas ir procedūras.


TARNYBOS UŽDAVINIAI:

  • tikrinti ir vertinti, ar audituojamoje Savivaldybės administracijoje, jos administruojamų ir savivaldybės kontroliuojamų viešųjų juridinių asmenų sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jų veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, jų vietinių (lokalinių) norminių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai
  • teikti Savivaldybės administracijos direktoriui, jos administruojamų ir savivaldybės kontroliuojamų viešųjų juridinių asmenų vadovams objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituotos Savivaldybės administracijos, jos administruojamų ir savivaldybės kontroliuojamų viešųjų juridinių asmenų veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos, savivaldybės administracijos padaliniuose, administracijos administruojamuose ir savivaldybės kontroliuojamuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

Savivaldybės administracijos Centralizuota savivaldybės vidaus audito tarnyba dirba pagal su Savivaldybės administracijos direktoriumi suderintą metinį tarnybos veiklos planą.

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. DV-1650 „Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos  Centralizuotos savivaldybės vidaus audito tarnybos nuostatų patvirtinimo“.

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. DV-816 „Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos Centralizuotos savivaldybės vidaus audito tarnybos vidaus audito metodikos tvirtinimo“.


VIDAUS AUDITĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-23 17:02:45