2019-09-15; 13:02 val.

17-01 || Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiu ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensavimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiu ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensavimas
Administracinės paslaugos aprašymas Tikslas - priimti asmens, kuris  kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją ( toliau –Administraciją), paraišką bei su ją susijusius dokumentus. Įvertinti tinkamumą pagalbai gauti, apskaičiuoti pagalbos dydį, priimti sprendimą dėl pagalbos skyrimo. Pagal pagalbos gavėjų pateiktas kredito įstaigų pažymas apie kredito įstaigai sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus apskaičiuoti lėšų poreikį ir ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmo mėnesio pabaigos į ŽŪMIS suvesti šių Taisyklių 6 priede nurodytus duomenis apie lėšų poreikį daliai kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensuoti.
Administracinės paslaugos rezultatas Priimtas sprendimas dėl pagalbos skyrimo/neskyrimo
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimo taisyklės, patvirtintos 2015 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-690
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b785c7705c3811e589fccd6fa118e11c

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. paraišką;
  2. trumpalaikio ir (ar) biologinio turto įsigijimo ir apmokėjimo patvirtinimo dokumentų originalus (parodyti) ir jų kopijas (minėti dokumentai po Savivaldybės priimto sprendimo dėl pagalbos skyrimo dienos nepriimami);
  3. kredito ir (ar) kredito linijos sutarties originalą (parodyti) ir jos kopiją;
  4. kredito įstaigos Pažymą apie kredito įstaigai sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus (3 priedas) (pakartotinai minėta pažyma teikiama ne rečiau kaip kartą per pusę metų tai Savivaldybei, kuriai buvo pateikta paraiška, tuo atveju, kai paraiška pateikta nepasibaigus kredito grąžinimo terminui);
  5. kredito įstaigos Pažymą apie kredito įstaigai sumokėtas palūkanas už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktas kredito linijas;
  6. kredito įstaigos Pažymą apie orientacinę palūkanų normą (teikiama tuo atveju, jei paraiška pateikta nepasibaigus kredito grąžinimo terminui).
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnyba: Valstybės pagalbos registras (Vilnius, Jogailos g. 14, www.konkuren.lt) apie pareiškėjo gautą paramą

Administracinės paslaugos teikėjas Zina Prajarienė, Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, tel.: (8 343) 91 443, 8 618 39 702, zina.prajariene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Eugenijus Alesius, Žemės ūkio skyriaus vedėjas, tel.: (8 343) 91 537, 8 686 80 238, eugenijus.alesius@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 d. d.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga nemokama
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b785c7705c3811e589fccd6fa118e11c
Prašymo priėmimo vieta Marijampolė, Vytauto g. 17, Žemės ūkio skyrius, kab. 203
 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-09-11 16:57:47