2020-04-09; 11:27 val.

Pradžia / Daugiabučių namų modernizavimas ir valdymas
Daugiabučių namų objektų valdytojų priežiūra ir kontrolė

DĖMESIO! Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, nuo š. m. kovo 16 d. iki kovo 30 d. nebus vykdomas Marijampolės savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, Jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Marijampolės savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (valdytojų) kompleksinis planinis veiklos patikrinimas. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktu, savivaldybei pavesta vykdyti daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūrą ir kontrolę. Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. I-61 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės.

Priežiūros ir kontrolės vykdytojas galės atlikti:

 1. Kompleksinį planinį valdytojų veiklos patikrinimą pagal priežiūros ir kontrolės vykdytojo sudarytą grafiką ir planuojamų tikrinti valdytojų sąrašą;
 2. Neplanuotą valdytojų veiklos patikrinimą pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu.

Vykdant kompleksinį patikrinimą galės būti tikrinama:

 1. Valdytojo paskyrimo ar išrinkimo atitiktis nustatytiems teisės aktų reikalavimams – tikrinami valdytojo paskyrimo ar išrinkimo dokumentai, nustatytos kadencijos laikymasis (pagal patalpų savininkų sprendimo protokolus, jungtinės veiklos sutartį, juridinių asmenų registro, Nekilnojamojo turto registro duomenis);
 2. Patalpų savininkų, bendrijos narių apskaitos tvarkymas – ar yra patalpų savininkų, bendrijos narių sąrašai, jų atitiktis nustatytiems reikalavimams;
 3. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo (toliau – aprašas) sudarymas ir tvarkymas, jo atitiktis teisės aktų reikalavimams – ar aprašas sudarytas, ar jo forma, turinys atitinka teisės aktų reikalavimus;
 4. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo, pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, planavimas ir lėšų kaupimo organizavimas – ar rengiami ir nustatyta tvarka teikiami patalpų savininkams ilgalaikiai ir metiniai planai, pasiūlymai dėl lėšų kaupimo namui atnaujinti, ar sukauptos lėšos laikomos atskiroje sąskaitoje ir naudojamos pagal paskirtį;
 5. Namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų organizavimas – ar pirkimai organizuojami ir vykdomi teisės aktų nustatyta tvarka;
 6. Informacijos patalpų savininkams teikimas pagal teisės aktų reikalavimus – ar laikomasi nustatytų reikalavimų dėl informacijos teikimo patalpų savininkams ir skelbimo apie savo veiklą (interneto svetainėje, el. paštu, skelbimų lentoje ir kitais būdais) ar gauta ( jei gauta, nurodomas skaičius) skundų dėl informacijos pateikimo patalpų savininkams;
 7. Metinės veiklos ataskaitos rengimas ir jos pateikimas patalpų savininkams – ar rengiamos metinės veiklos ataskaitos, ar nustatytais terminais ir tvarka teikiamos patalpų savininkams, ar jų turinys atitinka teisės aktų ar patalpų savininkų sprendimu nustatytus reikalavimus;
 8. Patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas – ar šaukiami teisės aktų nustatytais atvejais ar patalpų savininkų prašymu patalpų savininkų susirinkimai ar organizuojamas balsavimas raštu, ar susirinkimai šaukiami tam tinkamose patalpose ar yra skundų dėl patalpų savininkų sprendimų priėmimo organizavimo;
 9. Dokumentų ir duomenų pateikimas viešam registrui – ar administravimo, ar jungtinės veiklos sutarties sudarymo faktas registruotas Nekilnojamojo turto registre, ar bendrijos įsteigimo faktas registruotas Juridinių asmenų registre ir Nekilnojamojo turto registre, ar įstatymų nustatytais atvejais ir terminais Juridinių asmenų registre perregistruojami juridinio asmens (bendrijos) įstatai, pateikiami kiti nustatyti duomenys apie valdytoją;
 10. Kiti priežiūros ir kontrolės vykdytojo prašomi dokumentai (pvz., statinių bendro naudojimo objektų remonto ar atnaujinimo, paslaugų teikimo sutartys, Savivaldybės paskirtiems administratoriams – civilinės atsakomybės draudimas).

Atlikęs patikrinimą, savivaldybės paskirtas vykdytojas surašys patikrinimo aktą, kuriame nurodys reikalavimus ir terminus, ne trumpesnius kaip 10 darbo dienų, trūkumams pašalinti.

Priežiūros ir kontrolės vykdytojas turės teisę Administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais ir tvarka pradėti administracinio nusižengimo teiseną.

 

Marijampolės savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, Jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Marijampolės savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (valdytojų) veiklos patikrinimo grafikas 2020 m.

Daugiabučio namo savininkų bendrijos duomenys

Planuojamas patikrinimo laikas

Užduotis

Pavadinimas

Adresas

„Šermukšnis“

Bažnyčios g. 30

 

 

I ketvirtis

Kompleksinis planinis valdytojo veiklos patikrinimas

„Iglė“

Vytauto g. 31, Igliaukos k.

Kompleksinis planinis valdytojo veiklos patikrinimas

„Nendrė“

P. Cvirkos g. 7A

Kompleksinis planinis valdytojo veiklos patikrinimas

„Vytauto g. 13“

Vytauto g. 13

Kompleksinis planinis valdytojo veiklos patikrinimas

„Kaimynai“

P. Cvirkos g. 19A

 

 

II ketvirtis

Kompleksinis planinis valdytojo veiklos patikrinimas

„Ąžuolėlis“

R. Juknevičiaus g. 18

Kompleksinis planinis valdytojo veiklos patikrinimas

„Fitingas“

Vytauto g. 54

Kompleksinis planinis valdytojo veiklos patikrinimas

„Akacija“

R. Juknevičiaus g. 19

Kompleksinis planinis valdytojo veiklos patikrinimas

„Juknevičiaus-22“

R. Juknevičiaus g. 22

Kompleksinis planinis valdytojo veiklos patikrinimas

„Degučiai“

R. Juknevičiaus g. 23

 

 

 

 III ketvirtis

Kompleksinis planinis valdytojo veiklos patikrinimas

„Montuotojas“

Vytauto g. 54A

Kompleksinis planinis valdytojo veiklos patikrinimas

„Gluosnija“

R. Juknevičiaus g. 50

Kompleksinis planinis valdytojo veiklos patikrinimas

„Vytautukai“

Vytauto g. 54B

Kompleksinis planinis valdytojo veiklos patikrinimas

„Skalsa“

R. Juknevičiaus g. 54

Kompleksinis planinis valdytojo veiklos patikrinimas

 „Vėtrungė-1“

J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 27

Kompleksinis planinis valdytojo veiklos patikrinimas

„Gintaras-1“

R. Juknevičiaus g. 56

Kompleksinis planinis valdytojo veiklos patikrinimas

„Sportas“

Sporto g. 14

 

 

IV ketvirtis

Kompleksinis planinis valdytojo veiklos patikrinimas

 „Suvalkija“

Kosmonautų g. 26

Kompleksinis planinis valdytojo veiklos patikrinimas

„Sodžius“

Sporto g. 18

Kompleksinis planinis valdytojo veiklos patikrinimas

„Rūta“

Kosmonautų g. 30

Kompleksinis planinis valdytojo veiklos patikrinimas

 

Pastaba. Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai apie numatomą vykdyti patikrinimą bus informuojami raštu. Priežiūros ir kontrolės vykdytojų sprendimu valdytojų sąrašas bei jų tikrinimo terminas gali keistis.

Patikrinimo metu taip pat bus patikrinti dokumentai ar vykdote privalomą statinio techninę priežiūrą, vadovaujantis STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“.

Sudarė:

Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Ramunė Stanulienė, tel. (8 343) 90 057, el. paštas ramune.stanuliene@marijampole.lt

Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Aušra Kriščiūnaitė, tel. (8 343) 90064 el. paštas ausra.krisciunaite@marijampole.lt

 

Teisės aktai:

 • Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. 1-61 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“
 • Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo  24 d. sprendimas Nr. 1-649 „Dėl Marijampolės savivaldybės teritorijos statinių tinkamos priežiūros taisyklių patvirtinimo“


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-18 19:01:29