2020-04-02; 9:43 val.

06-07 || Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Nustatytos formos prašymą;
  2. Įmonės įstatų kopiją, patvirtintą įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu  ir antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti;
  3. Įsipareigojimą vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas;
  4. Su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių įmonės turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašą;
  5. Šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinančius dokumentus;
  6. Juridinio asmens pastarųjų 2 metų (jeigu vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus, - pastarųjų metų) veiklos audito ataskaitą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius. Šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė;
  7. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotų atestatų verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu asmuo privalo jį turėti;
Licencijos turėtojas, norintis gauti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos sustabdymo galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, pakeisti licencijoje įrašytus duomenis (papildyti ar patikslinti dėl įmonės pertvarkymo ar reorganizavimo, jei keičiasi  licencijoje nurodyta veiklos teritorija ar kiti licencijoje nurodyti rekvizitai), pateikia Administracijai atitinkamą prašymą ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

Licencijos turėtojas, kuris numato nutraukti licencijuojamą veiklą, privalo pranešti suinteresuotiems šilumos vartotojams ir Administracijai ne vėliau kaip prieš 18 mėnesių iki numatomo šilumos tiekimo nutraukimo datos.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Siekdama nustatyti, ar asmuo norintis įsigyti ar pakeisti licenciją,  atitinka  Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme keliamus reikalavimus, Administracija kreipiasi raštu (elektroninėmis priemonėmis ar laišku) į:

  1.  Valstybinę mokesčių inspekciją, prašydami pateikti informaciją, ar licencijos prašytojas neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;
  2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių, kurio teritorijoje yra įregistruota įmonė arba veiklą  vykdo  (ar nori vykdyti) Europos juridinis asmuo ar jo filialas,   prašydami pateikti informaciją, ar licencijos prašytojas nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;
  3. Valstybės įmonę Registrų centras prašydami pateikti informaciją apie juridinį asmenį (pavadinimas, registracijos kodas, registracijos adresas, patikrinama, ar nėra pradėta bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra).

 
Papildomai gauti informaciją, ar licencijos prašytojas turi pakankamai technologinių, vadybinių ir finansinių pajėgumų, leidžiančių vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas.

Esant techninėms galimybėms, licenciją išduodanti institucija gali gauti iš valstybės informacinių sistemų ir registrų.

Administracinės paslaugos teikėjas Gintautas Bulkevičius, Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 343) 90 090, el. p. gintautas.bulkevicius@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Mindaugas Lelešius, Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas, tel. (8 343) 90 048, el. p. mindaugas.lelesius@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Licencija išduodama (keičiama) per 30 kalendorinių dienų nuo reikiamų dokumentų gavimo
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Mokėjimo rekvizitai:
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR  finansų ministerijos
Kodas 188659752
Sąsk. Nr. LT247300010112394300
Įmokos kodas 53018
Įmokos pavadinimas - Valstybės rinkliava už šilumos licencijos išdavimą/ pakeitimą/dublikato išdavimą.

Nustatytas valstybės rinkliavos dydis
už šilumos tiekimo licencijos išdavimą - 376 Eur;
 už šilumos tiekimo licencijos pakeitimą, patikslinimą ar dublikato išdavimą - 20 Eur;

Valstybės rinkliava neimama už licencijos patikslinimą, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo (išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą) forma
Paslaugos aprasymas EN kalba

Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės   savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 2 langelis

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu
  BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA


  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2020-01-29 09:49:51