2019-02-17; 0:16 val.

Informacija visuomenei apie aukšteniojo lygio pavojingąjį objektą

INFORMACIJA VISUOMENEI APIE AUKŠTENIOJO LYGIO PAVOJINGĄJĮ OBJEKTĄ
(UAB „LITHOIL“ MARIJAMPOLĖS NAFTOS PRODUKTŲ TERMINALAS):

Veiklos vykdytojas – UAB „LITHOIL“, adresas – Ozo g. 12A, 08200 Vilnius. Įmonės vadovas – Valdas Jankauskas, UAB „LITHOIL“ generalinis direktorius.

Aukštesniojo lygio pavojingasis objektas – UAB „LITHOIL“ Marijampolės naftos produktų terminalas (toliau – pavojingasis objektas), adresas – Gamyklų g. 8, 68108 Marijampolė. Terminalo vadovas – Rūtenis Virbickas.

Pavojingajam objektui taikomi Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų (toliau – Nuostatai) reikalavimai ir pagal Nuostatų reikalavimus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos yra pateiktas pranešimas apie pavojingąjį objektą.

Pavojingajame objekte vykdoma veikla (pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių) – sandėliavimas ir saugojimas, veiklos kodas – 521000.

Pavojingųjų medžiagų pavadinimas, kiekiai:

  • Dyzelinas (pavojingumo frazių kodas – H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411). Maksimalus esamas kiekis (t) – 10140, didžiausias talpykloje (t) – 4225.
    Dyzelinas yra degus skystis. Lengvesnieji angliavandeniliai lėtai garuoja. Garai dirgina kvėpavimo organus. Įkvėpus didelį kiekį dyzelino garų, galimas cheminio apsinuodijimo pavojus. Dyzeline gali būti nemažas (iki 8 % masės) policiklinių arenų (aromatinių angliavandenilių) kiekis. Eksperimentiniai tyrimai parodė, kad kai kurie iš šių angliavandenilių gali sukelti vėžinius susirgimus. Nuo ilgalaikio ir pasikartojančio dyzelino poveikio sausėja ir trūkinėja oda. Toksiškas vandens organizmams. Gali sukelti ilgalaikius nepageidautinus poveikius vandens aplinkai. Egzistuoja rizika užteršti dirvožemį ir gruntinius vandenis. Didžiausia azoto oksidų sklaida – 5200 m.
  • Suskystintos naftos dujos (pavojingumo frazių kodas – H220, H280). Maksimalus esamas kiekis (t) – 556,5, didžiausias talpykloje (t) – 106.
    Suskystintos naftos dujos yra ypač degus suskystintų angliavandeniliu mišinys, kuris aplinkos temperatūroje gali suformuoti sprogius oro ir angliavandenilių mišinius.

    Įkvėpti suskystintų naftos dujų angliavandeniliai žmogaus organizmą veikia kaip narkotikai, sukeldami nervų sistemos ir širdies veiklos sutrikimus, sudirgina kvėpavimo takus ir akis. Įkvėpus didelės koncentracijos dujų, dėl deguonies trūkumo, net per trumpą laikotarpi galima netekti sąmonės ar uždusti. Suskystintos dujos, patekusios ant odos ar į akis, dėl intensyvaus garavimo gali sukelti nušalimą. Aplinkos temperatūroje suskystintos naftos dujos neturi savybių sudaryti toksiškų junginių su kitomis medžiagomis vandenyje ir ore. Avariniai nuotėkiai gali trumpam laikotarpiui užteršti dirvą, vandenį ir atmosferą bei ženkliai sumažinti deguonies koncentracija aplinkos ore, ypač uždaroje erdvėje.

Kaimyninių objektų ir aplinkinių gyventojų informavimas įvykus avarijai pavojingajame objekte:

Įvykus avarijai UAB „LITHOIL“ Marijampolės naftos produktų terminalo atsakingas asmuo vadovaudamasis pranešimo apie avariją schema, aprašyta pavojingojo objekto vidaus avariniame plane informuoja kaimyninius objektus ir aplinkinius gyventojus, Marijampolės savivaldybės administracijos direktorių ir civilinės saugos specialistus. Informacijos perdavimas vykdomas: įjungiant gaisro signalizacijos sireną, informuojant telefonu ir siunčiant pasiuntinius.

Tolesnius sprendimus dėl gyventojų informavimo priima Marijampolės savivaldybės ekstremalių situacijų komisija.

Galimybė gauti informaciją apie pavojingąjį objektą

Smulkesnė informacija apie pavojingąjį objektą teikiama:

  • Marijampolės apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje, adresu: Marijampolė, Stoties g. 59.
  • Marijampolės savivaldybės administracijoje, adresu: Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1.

 
Marijampolės savivaldybės administracija


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-12-12 17:23:17

Civilinės saugos informaciniai pranešimai