2020-01-20; 11:13 val.

Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
Konkursas Viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės direktoriaus pareigoms eiti

Marijampolės savivaldybė, biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, kodas 111100960, skelbia konkursą Viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės (buveinė – Palangos g. 1, Marijampolė, įstaigos kodas 165803154) direktoriaus pareigoms eiti.


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS, PAREIGYBEI KELIAMI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI IR KOMPETENCIJOS, PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS BEI ATRANKOS BŪDAS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MARIJAMPOLĖS LIGONINĖS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI


VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MARIJAMPOLĖS LIGONINĖS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės (toliau – įstaiga) direktoriaus (toliau – direktorius) pareigybė priskiriama viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti, grupei.
2. Direktorius į pareigas skiriamas viešo konkurso būdu penkeriems metams ir atleidžiamas arba atšaukiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Pareigybės lygis – A1.
 
II SKYRIUS
BENDRIEJI IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
 
4. Direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus:
4.1. Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:
4.1.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečią valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
4.1.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį ir biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).
4.2. Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:
4.2.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
4.2.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
4.2.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
4.2.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
4.2.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
4.2.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
4.2.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos) darbą.
 
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
 
5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja įstaigos veiklą ir įgyvendina įstaigos įstatuose nustatytus tikslus ir uždavinius;
5.2. organizuoja bei užtikrina įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, įstaigos įstatų įgyvendinimą arba pats juos įgyvendina;
5.3. rengia įstaigos veiklos strategiją, vykdo įstaigos veiklos planus ir rengia veiklos ataskaitas;
5.4. nustato sveikatos priežiūros specialistų priėmimo į darbą tvarką sudaro ir nutraukia su įstaigos darbuotojais darbo sutartis, tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
5.5. organizuoja padalinių vadovų priėmimo į darbą viešą konkursą ir tvirtina viešo konkurso nuostatus;
5.6. suderinęs su įstaigos stebėtojų taryba, tvirtina įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;
5.7. vykdo darbo planavimą, kontroliuoja kaip padaliniai vykdo darbo planus, koordinuoja ir kontroliuoja jų darbą;
5.8. organizuoja padalinių vadovų atestaciją, reglamentuoja ir vertina įstaigos darbuotojų veiklą, skiria paskatinimus ir drausmines nuobaudas;
5.9. teisės aktų nustatyta tvarka naudoja, valdo ir disponuoja įstaigai priskirtu valstybės, Savivaldybės turtu ir lėšomis, atsako už jų panaudojimą, sudaro sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis, atstovauja (ar įgalioja kitus asmenis atstovauti) įstaigai kitose institucijose;
5.10. atsako už tinkamą įstaigos veiklos ir finansinių ataskaitų rinkinio parengimą ir pateikimą, buhalterinės apskaitos organizavimą įstaigoje, duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui, pranešimą Savivaldybės tarybai ir administracijos direktoriui apie įvykius, turinčius esminės reikšmės įstaigos veiklai, informacijos apie įstaigos veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos paskelbimą, kitus veiksmus, kurie numatyti įstaigos įstatuose ir kituose teisės aktuose;
5.11. tvirtina įstaigos vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, darbo normas, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo grafikus, reikalauja, kad darbuotojai laikytųsi patvirtintų taisyklių, instrukcijų ir normų;
5.12. sudaro sandorius, reikalingus įstaigos veiklai užtikrinti, atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose, įstaigos vardu pasirašo bankinius ir finansinius bei kitus dokumentus;
5.13. diegia šiuolaikinius moksliškai pagrįstus, Sveikatos apsaugos ministerijos aprobuotus diagnostikos ir gydymo būdus įstaigoje;
5.14. dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos vykdomose prevencinėse programose, sudarydamas sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis ir kontroliuoja jų vykdymą įstaigoje;
5.15. analizuoja įstaigos sveikatos sistemos rodiklius ir ieško būdų bei priemonių jiems gerinti.
5.16. teikia pasiūlymus ir dalyvauja planuojant įstaigos sveikatos priežiūros paslaugų asortimentą ir teikimo apimtis;
5.17. savo kompetencijos ribose leidžia įstaigos veiklą reguliuojančius įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;
5.18. organizuoja įstaigos darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą;
5.19. užtikrina darbuotojams saugias ir tinkamas darbo sąlygas, darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir kitų reikalavimų vykdymą;
5.20. užtikrina informacijos apie įstaigos veiklą pateikimą visuomenei ir viešos informacijos paskelbimą;
5.21. organizuoja piliečių skundų, siūlymų ir prašymų nagrinėjimą bei imasi priemonių, kad pasitvirtinę skundai nesikartotų, sprendžia iškilusias problemas teisės aktų nustatyta tvarka;
5.22. organizuoja iš valstybės ir savivaldybės biudžetų bei kitų finansavimo šaltinių finansuojamų programų bei projektų parengimą ir vykdymą;
5.23. organizuoja įstaigos dokumentacijos tvarkymą, duomenų, susijusių su įstaigos veikla, kaupimą;
5.24. atlieka kitas teisės aktuose numatytas ar įstaigos steigėjo ir jo įgaliotos institucijos jam priskirtas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, siekdamas įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.
 
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, telefono numerį (-ius), elektroninio pašto adresą (-us), išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą: dalykines savybes, kompetencijas ir gebėjimus, informaciją apie kvalifikacijos kėlimą ir kt.);
4. užpildytą Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos pretendento anketą;
5. privačių interesų deklaraciją, pateikiamą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka;
6. užpildytą pretendento sutikimą dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėmis (Marijampolės savivaldybės viešųjų ir biudžetinių sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų, patvirtintų Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. 1-282, 6 priedas);
7. kitų dokumentų kopijas, patvirtinančias pretendento atitiktį skelbime nurodytiems reikalavimams.

Atrankos būdas:

1. Pirmasis etapas - vertinimas komisijoje, atrenkant du daugiausiai balų, bet ne mažiau kaip 6 balus surinkusius pretendentus.
2. Antrasis etapas - komisijos atrinktų pretendentų pokalbis su Marijampolės savivaldybės meru.

Atrankoje galimi pretendentų vertinimo metodai
– interviu, praktinė užduotis, esė.
Vertinimo kriterijai - vertinimas balais nuo 1 iki 10 balų.
Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų
po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje, neįskaitant konkurso paskelbimo dienos.
Išsamesnę informaciją teikia Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Šulčė (415 kab.) tel. (8 343) 90 030, el. paštas: ruta.sulce@marijampole.lt.

 

*Skelbimas apie konkursą paskelbtas 2019-12-07

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra