2020-05-25; 10:05 val.

Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
Kvietimas teikti paraiškas pagal 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Kvietimas teikti paraiškas pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę. „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Narto seniūnijos teritorijoje esančioms registruotoms ir veikiančioms bendruomeninėms organizacijoms, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, nevyriausybinėms organizacijoms.

Narto seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, kitos nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos kviečiamos teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė).

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje aprašu, patvirtintu Marijampolės savivaldybės tarybos 2017-06-26 sprendimu Nr. 1-205 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ (toliau - Savivaldybės aprašas) (Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. 1-198 redakcija).

Paraiškas gali teikti Narto seniūnijos teritorijoje, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti pagal Priemonę yra skiriamas finansavimas, registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, kitos nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos.

Tinkamomis finansuoti laikomos Marijampolės savivaldybės administracijos Narto seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos, tenkinančios viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius:

1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas) (Savivaldybės aprašo 9.1. puntas);

2. sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas) (Savivaldybės aprašo 9.4. puntas).

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 300,00 eur.
Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1.585,00 eur. (seniūnijai skirta neišnaudota Priemonei įgyvendinti lėšų suma).
Paraiškos pagal Priemonę priimamos nuo 2018 m. spalio 12 d.

Galutinis paraiškų priėmimo terminas – 2018 m. lapkričio 9 d., 15.00 val.

Pareiškėjai užpildytą nustatytos formos paraišką (Savivaldybės aprašo 1 priedas) (1 originalą ir 1 kopiją) su lydraščiu pateikia Marijampolės savivaldybės administracijai (adresas: J. Basanavičiaus a. 1, dokumentų priėmimo patalpose, I a., 2 langelis). Marijampolės savivaldybės administracijos darbo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val., penktadienį 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta anspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą. Paraiška teikiama spausdintine (popieriuje pateikta) forma, 2 (dviem) vienodais egzemplioriais (1 originalas ir1 kopija). Paraiška ir papildomi dokumentai turi būti susegti tvarkingai, kiekvienas paraiškos ir papildomos medžiagos puslapis turi būti sunumeruotas.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Projektas turi būti įgyvendintas iki 2018 m. gruodžio 20 d.

Prie paraiškos privalomi pateikti dokumentai:

-  pareiškėjo steigimo dokumento (nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla) kopija;
-  pareiškėjo vykdytos dvejų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos kopija;
-  asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta deklaracija (Savivaldybės aprašo 4 priedas);
-  jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, - dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, kopija (jei taikoma);
-  jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), - bendradarbiavimo susitarimo/sutarties kopija (jeigu taikoma);
-  jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažyma apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytas pasižadėjimas atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti sutartis su projekto veiklose faktiškai dalyvavusiais savanoriais (jei taikoma);
-  kiti dokumentai, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti kopijos.

Paraiška ir papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba per įgaliotą asmenį, paštu arba per kurjerį. Kitais būdais (pvz., faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos, neregistruojamos ir nevertinamos. Jei paraiška siunčiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip konkurso skelbime nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo diena.

Informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Investicijų ir verslo skatinimo skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Gedžienė, tel. (8 343) 90 059, el. p. agne.gedziene@marijampole.lt (darbo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val., penktadienį 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.).

DOKUMENTAI:

Marijampolės savivaldybės tarybos 2018-06-25 sprendimas Nr. 1-198 ir Savivaldybės aprašas.
Paraiškos forma.
Pavyzdinė deklaracijos forma.

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra