2019-11-22; 22:35 val.

Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
Kvietimas teikti paraiškas

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017-2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĘ „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

Marijampolės savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė). Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 38.374,00 Eur.

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. DV-968 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Savivaldybės tvarkos aprašas).

Teritorija, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą Savivaldybės tvarkos aprašo nustatyta tvarka, yra Degučių, Mokolų, Narto, Gudelių, Igliaukos, Liudvinavo, Marijampolės, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos teritorijos. Paraiškas gali teikti seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, kitos nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos.

Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ sutarties (toliau – Projekto įgyvendinimo sutartis) su projektą (-us) vykdyti atrinkta (-omis) organizacija (-omis) (toliau – Projekto vykdytojas) pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 20 d.

Paraiškos pagal Priemonę priimamos nuo 2019 m. birželio 21 d.

Galutinis paraiškų priėmimo terminas – 2019 m. liepos 22 d., 15.00 val.

Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal paraiškos formą (Savivaldybės tarkos aprašo 1 priedas) ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu. Paraiška ir papildomi dokumentai turi būti susegti tvarkingai, kiekvienas paraiškos ir papildomos medžiagos puslapis turi būti sunumeruotas. Jeigu prie paraiškos pridedami dokumentai užsienio kalba, turi būti pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertimo paslaugas teikiančių kompetentingų įstaigų.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Prie paraiškos privalomi pateikti dokumentai:

 1. pareiškėjo steigimo dokumento (nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla) kopija;
 2. pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos kopija;
 3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta deklaracija (Savivaldybės tvarkos aprašo 4 priedas);
 4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, - dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, kopija;
 5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), - bendradarbiavimo susitarimo/sutarties kopija;
 6. jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažymą apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti savanorių, dalyvavusių įgyvendinant projekto veiklas, skaičių, nurodant savanoriavimo laikotarpį ir įgyvendintas veiklas;
 7. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti, kopijos.

Dokumentus, nurodytus 1, 2, 3 punktuose, pateikti privaloma. Dokumentus, nurodytus 4, 5, 6 punktuose, privaloma pateikti, jeigu projektas atitinka šiuose papunkčiuose nustatytas sąlygas.

Paraiška (Savivaldybės tvarkos aprašo 1 priedas) ir papildomi dokumentai turi būti pateikti Marijampolės savivaldybės administracijos (adresas: J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė) dokumentų priėmimo patalpose, I a., 2 langelis arba elektroniniu paštu priimamasis@marijampole.lt,laiško temos laukelyje (Subject) nurodant – 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkursui. Kitais būdais (pvz., faksu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos, neregistruojamos ir nevertinamos. Jei paraiška siunčiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip konkurso skelbime nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo diena.

Informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Investicijų ir verslo skatinimo skyriaus vedėjas Darius Cinaitis, tel. (8343) 90 096, el. p. darius.cinaitis@marijampole.lt, Investicijų ir verslo skatinimo skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Gedžienė, tel. (8343) 90059, el. p. agne.gedziene@marijampole.lt.

Marijampolės savivaldybės administracijos darbo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val., penktadienį 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

DOKUMENTAI:

 1. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-05-30 įsakymas Nr. DV-968 ir Savivaldybės tvarkos aprašas.
 2. Marijampolės savivaldybės direktoriaus 2019-06-05 įsakymas Nr. DV-1011 „Dėl lėšų, skirtų Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonei „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti Marijampolės savivaldybėje 2019 metais, paskirstymo“.
 3. Paraiškos forma.
 4. Pavyzdinė deklaracijos forma.

Tinkamomis finansuoti laikomos konkrečios seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintos veiklos, tenkinančios viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius. Detalesnę informaciją apie išplėstinių seniūnaičių sueigų patvirtintas prioritetines vykdytinas ir finansuotinas veiklas seniūnijose rasite čia.

 

Marijampolės savivaldybės administracija

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra