2019-07-22; 18:14 val.

07-14 || Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas, keitimas (papildymas ar patikslinimas), galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas, keitimas (papildymas ar patikslinimas), galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Leidimai verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams (toliau – juridinis asmuo), įsteigtiems Lietuvos Respublikoje.

Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu per elektroninių valdžios vartų portalą -www.epaslaugos.lt

Atsakymas asmeniui pateikiamas tokiu būdu, koks nurodytas prašyme
Administracinės paslaugos rezultatas Išduotas leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais
Sustabdytas leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais galiojimas
Panaikintas leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais galiojimo sustabdymas
Panaikintas leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais galiojimas
Raštas apie neigiamą sprendimą dėl leidimo verstis mažmenine prekyba naftos produktais išdavimo
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 • Pareiškėjas, siekiantis gauti leidimą verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, pateikia Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui:
  1. prašymą;
  2. deklaraciją apie atitikimą Leidimų išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimui;
  3. skystojo kuro degalinės ir (ar) suskystintųjų naftos dujų degalinės statybos užbaigimo akto arba teisinės registracijos dokumento pareiškėjo patvirtintą kopiją;
  4. degalinės įrenginių metrologinio patikrinimo (atlikto Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nustatyta tvarka) dokumentų pareiškėjo patvirtintas kopijas;
  5. sutarties, kurios pagrindu naudojamasi degaline (kai degalinė nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintą kopiją ar išrašą;
  6. pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys).

 • Leidimo turėtojas, norintis leidime įrašytus duomenis papildyti, pateikia Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui prašymą, kuriame papildomai nurodoma:
  1. prašomi įrašyti nauji nefasuotų naftos produktų pavadinimai ir kodai;
  2. prašomi įrašyti nauji degalinės įrenginiai (talpyklos ir (ar) degalų įpylimo kolonėlės). Šiuo atveju leidimo turėtojas pateikia dokumentus, įrodančius technologinius pajėgumus pagal Leidimų išdavimo taisyklių 34 punkte nurodytus reikalavimus.

 • Leidimo turėtojas, norintis leidime įrašytus duomenis patikslinti, pateikia Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui prašymą. Prašymas patikslinti leidimą teikiamas, kai:
  1. keičiasi prekybos nefasuotais naftos produktais vietos adresas;
  2. teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas pavadinimas gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, pastatams, statiniams (kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo ūkio subjekto, turinčio leidimą);
  3. pasikeičia fizinio asmens, turinčio leidimą, duomenys (vardas, pavardė ir adresas). 

 • Leidimo turėtojas, norintis sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo galiojimą, pateikia Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui prašymą. Kai leidimo turėtojas pateikia prašymą panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad reguliuojamosios veiklos pažeidimai pašalinti, išskyrus atvejį, nurodytą Energetikos įstatymo 21 straipsnio 5 dalies 5 punkte.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 1. Informacija apie juridinį asmenį (pavadinimas, registracijos kodas, registracijos adresas, patikrinama, ar nėra pradėta bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra) gaunama Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centras (Vilnius, V. Kudirkos g. 18-3, www.registrucentras.lt).
 2. Informacija apie fizinį asmenį (ar nėra pradėta jo atžvilgiu bankroto procedūra). Leidimų išdavimo taisyklių 43 punkte numatytu atveju patikrinama, ar pareiškėjas turi dokumentą, patvirtinantį ir (ar) suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos CDB (Vilnius, L. Sapiegos g. 1, www.migracija.lt/).
 3. Informacija dėl pareiškėjo atitikties Leidimų išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimams iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos CDB (Vilnius, Šventragio g. 2, www.ird.lt).
 4. Informacija dėl pareiškėjo atitikties Leidimų išdavimo taisyklių 11 ir 80 punktų reikalavimams Valstybinės mokesčių inspekcijos Mano VMI paskyroje (Vilnius,  Vasario 16-osios g. 15, www.vmi.lt).
 5. Informacija apie juridinio asmens skolas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui VSDFV interneto svetainėje (Vilnius, Konstitucijos pr. 12, www.sodra.lt).
 6. Informacija apie nustatytos valstybės rinkliavos sumokėjimą tikrinama Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje (Vilnius,  Vasario 16-osios g. 15, www.vmi.lt).
Administracinės paslaugos teikėjas Zita Bungardienė, Viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 023, mob. 8 693 15074, el. p.  zita.bungardiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Paulius Čeponas, Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas, tel.: (8 343) 90 054, 8 612 50264, el. p. paulius.ceponas@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
 1. Leidimas išduodamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.
 2. Leidimas pakeičiamas (kai papildomi ir (ar) patikslinami leidime įrašyti duomenys) ne vėliau kaip per 15 darbo dienų.
 3. Kai leidimo turėtojas, kuriam buvo sustabdytas leidimo galiojimas, nustatyta tvarka pateikia dokumentus, įrodančius, kad pažeidimai pašalinti, ne vėliau kaip 10 dienų nuo šių dokumentų įregistravimo Marijampolės savivaldybės administracijoje dienos, leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas.  
 4. Leidimų išdavimo taisyklių 76 punkte nurodytais atvejais Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius sprendimą dėl leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po to, kai gaunamas atitinkamas prašymas arba sužinoma apie leidimo turėtojo juridinio asmens pasibaigimą jį likvidavus ar reorganizavus, leidimo turėtojo fizinio asmens mirtį.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

Mokėjimo rekvizitai:

AS LT78 7290 0000 0013 0151
Banko kodas 72900
AB „Citadele“ bankas
SWIFT kodas INDULT2X

AS LT74 4010 0510 0132 4763
Banko kodas 40100
AB DNB bankas
SWIFT kodas AGBLLT2X

AS LT05 7044 0600 0788 7175
Banko kodas 70440
AB SEB bankas
SWIFT kodas CBVILT2X

AS LT32 7180 0000 0014 1038
Banko kodas 71800
AB Šiaulių bankas
SWIFT kodas CBSBLT26

AS LT74 7400 0000 0872 3870
Banko kodas 74000
Danske Bank A/S Lietuvos filialas
SWIFT kodas SMPOLT22

AS LT12 2140 0300 0268 0220
Banko kodas 21400
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius
SWIFT kodas NDEALT2X

AS LT24 7300 0101 1239 4300
Banko kodas 73000
AB „Swedbank“
SWIFT kodas HABALT22

AS LT42 7230 0000 0012 0025
Banko kodas 72300
UAB Medicinos bankas
SWIFT kodas MDBALT22

Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Juridinio asmens kodas 188659752
Įmokos kodas: 52518

 • Už leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimą - 490 Eur
 • Už leidimo pakeitimą (duomenų papildymą, patikslinimą) - 112 Eur
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma išduoti leidimą
Prašymo forma sustabdyti leidimo galiojimą
Prašymo forma pakeisti leidimą
Prašymo forma panaikinti leidimo galiojimą/galiojimo sustabdymą
Deklaracijos forma
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 1, 2 langelis

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-15 15:47:32