2020-04-10; 4:46 val.

06-01 || Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais
Administracinės paslaugos pavadinimas Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pratęsimas, duomenų pakeitimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, licencijos galiojimo panaikinimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas - išduoti licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikianti teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi Marijampolės savivaldybės teritorijoje.

Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją ar per pasiuntinį), elektroniniu būdu (per elektroninių valdžios vartų portalą - www.epaslaugos.lt).

Licencija išduodama tik tiems vežėjams, kurie atitinka kelių transporto kodekso 8 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

Licencijos išduodamos dešimčiai metų.
Išduodant licencijas verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, daromas elektroninis įrašas Lietuvos vežėjų informacinėje sistemoje (https://vektra.vkti.gov.lt).

Pratęsiant licencijos galiojimą išduodama nauja licencija.

Kai reikia pakeisti duomenis licencijose (licencijų kopijose) (pavyzdžiui, pasikeitus fizinio asmens vardui (-ams), pavardei (-ėms), gyvenamajai vietai arba juridinio asmens pavadinimui, teisinei formai, buveinei ir kita), licencijos (licencijų kopijos) turi būti pakeistos per 5 darbo dienas nuo savivaldybės administracijos nustatytos formos prašymo ir dokumentų, patvirtinančių pakeitimo esmę, gavimo savivaldybės administracijoje.

Praradus licenciją (licencijos kopiją), licencijos (licencijos kopijos) dublikatas išduodamas per 5 darbo dienas nuo savivaldybės administracijos nustatytos formos prašymo gavimo savivaldybės administracijoje.

Savivaldybės administracija pagal kompetenciją teisės aktų nustatytais pagrindais:

 • sustabdo licencijos (licencijos kopijos) galiojimą ir panaikina jos galiojimo sustabdymą;
 • panaikina licencijos (licencijos kopijos) galiojimą;
 • pripažįsta fizinį asmenį, einantį transporto vadybininko pareigas, netinkamu vadovauti vežėjo transporto veiklai.
Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu:
 • vežėjas pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą;
 • likviduojamas ar reorganizuojamas vežėjas baigia veiklą kaip juridinis asmuo;
 • vežėjas bankrutuoja;
 • vežėjas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą ar kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus, per nustatytą laiką nepašalino nurodytų pažeidimų;
 • paaiškėja, kad dokumentuose licencijai gauti pateikti klaidingi duomenys.
Savivaldybės administracija priima sprendimą panaikinti licencijos (licencijos kopijos) galiojimo sustabdymą, kai vežėjas pašalina licencijos (licencijos kopijos) galiojimo sustabdymo priežastis.
Administracinės paslaugos rezultatas Licencijos išdavimas, pratęsimas, duomenų pakeitimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, licencijos galiojimo panaikinimas
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 • Vežėjas, pageidaujantis gauti licenciją arba pratęsti jos galiojimą, turi pateikti:
  1. nustatytos formos prašymą;
  2. asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją, jeigu licenciją siekia gauti fizinis asmuo;
  3. vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
  4. dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo finansinę būklę:
  4.1 ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys - metinį balansą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
  4.2 viešojo sektoriaus subjektai - metinę finansinės būklės ataskaitą arba vežėjo patvirtintą jos kopiją;
  4.3 fiziniai asmenys - kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių priede nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitą;
  5. vežėjo vadovo ir (ar) transporto vadybininko, kuris (-ie) anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantį (-ius) dokumentą (-us), nurodytą (-us) Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 19 straipsnyje;
  6. transporto vadybininko, paskirto pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 1 dalį, darbo sutartį arba sutartį su asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko pareigas pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 2 dalį, arba vežėjo patvirtintą jų kopiją;
  7. teisę į naudojamų kelių transporto priemonių stovėjimo vietą patvirtinančius dokumentus ir stovėjimo vietos planą arba vežėjo patvirtintas jų kopijas.
  8. teisę į vežėjo valdymo centrą patvirtinančius dokumentus, jeigu vežėjo valdymo centras nesutampa su buveine ar vežėjo gyvenamąja vieta, jeigu vežėjas yra fizinis asmuo (toliau - buveinė).

 • Vežėjas pageidaujantis pakeisti duomenis licencijose (licencijų kopijose) įrašytiems duomenims, turi pateikti:
  1. nustatytos formos prašymą;
  2. licencijos (licencijų kopijų) duomenų keitimo priežastį;

 • Vežėjas pageidaujantis gauti licencijos (licencijos kopijos) dublikatą turi pateikti:
  1. nustatytos formos prašymą;
  2. licencijos (licencijos kopijos) praradimo paaiškinimą;
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Informacija apie sumokėtą nustatyto dydžio valstybinės rinkliavos mokestį (Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 14, Vilnius, www.vmi.lt).
Administracinės paslaugos teikėjas

Inga Sinkevičienė, Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 052, el. p. inga.sinkeviciene@marijampole.lt

Administracinės paslaugos vadovas Mindaugas Lelešius, Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas, tel. (8 343) 90 048, el. p. mindaugas.lelesius@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Licencijos išdavimas/galiojimo pratęsimas, panaikinimas - 30 dienų.
Duomenų pakeitimas - 5 darbo dienos.
Dublikato išdavimas - 5 darbo dienos

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

Už išdavimą -  68,00 Eur
Už pratęsimą - 68,00 Eur
Už pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims - 10,00 Eur
Už dublikato išdavimą - 7,20 Eur


Mokėjimo rekvizitai
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52718

Gavėjo sąskaitos:
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300

Banko pavadinimas: Luminor Bank AB
Sąskaitos numeris: LT744010051001324763

Banko pavadinimas: AB SEB bankas
Sąskaitos numeris: LT057044060007887175

Banko pavadinimas: AB Šiaulių bankas
Sąskaitos numeris: LT327180000000141038

Banko pavadinimas: Danske Bank A/S Lietuvos filialas
Sąskaitos numeris: LT747400000008723870

Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas
Sąskaitos numeris: LT427230000000120025

Banko pavadinimas: Luminor Bank AB
Sąskaitos numeris: LT122140030002680220

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas išduoti/pratęsti
Prašymas dublikatui/pakeisti
Prašymas panaikinti
Paslaugos aprasymas EN kalba

Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės  savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 1, 2 langelis

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2020-01-29 09:47:16