Marijampolės savivaldybė - Metraštis

2020-05-27; 16:31 val.

Pradžia / Apie savivaldybę
Metraštis
I - IV a. Kr. Meškučių ir Kumelionių piliakalniuose ir senovės gyvenvietėse rasti radiniai liudija apie sūduvių ir jotvingių genčių gyvenimą
II a.vid. Antikos geografas, astronomas, matematikas Ptolemėjus Klaudijus veikale „Geografija'' rašė, kad „…Sarmatijoje gyvena: … sudinai…“ (Sūduvos vardo paminėjimas)
983 -1272 Jotvingių, sūduvių karai su Volynės, Mozūrų ir Gudų kunigaikščiais bei Lenkijos karaliais
1283 Kryžiuočių ordinas po ilgų kovų užkariauja Sūduvos ir Jotvingių žemes
1422 Vytauto Didžiojo ir karaliaus Jogailos vadovaujama lietuvių ir lenkų kariuomenė sumuša Kryžiuočių ordiną. Melno taikos sutartimi Sūduva pripažinta Lietuvai
1559 Lietuvos didikas Grigalius Valavičius veikale „Girių revizijos“ aprašė Sūduvos girias, dvarus ir gyventojus
1667 Minimas Pašešupio kaimas
1717 Kvietiškyje pastatoma grafo Morkaus Antano Butlerio dvaro sodyba
1736 Grafas Morkus Antanas Butleris Pašešupio kaimą pertvarko į prekybinį Starapolės miestelį
1758 Grafienė Pranciška Ščiukaitė-Butlerienė pastatydina medinę bažnyčią vienuolyną, padovanoja marijonų vienuoliams 8 margus žemės ir leidžia kurti miestą Marijos vardu-Marijampolę
XVIII a. Įsikuria žydų bendruomenė
1792 Savivaldos (Magdeburgo) teises suteikia Lenkijos karalius Lietuvos didysis kunigaikštis Stanislovas Augustas
1792 Miesto magistrato burmistru išrinktas Grigalius Michalovskis
1798 Marijonų vienuolyne lankėsi Prancūzijos karalius Liudvikas XVIII
1812 Iš Rusijos grįždamas sustojo Prancūzijos imperatorius Napoleonas
XIX a. Įsikuria vokiečių, rusų, lenkų bendruomenės
1820-1829 m. Per miestą nutiestas Peterburgo-Varšuvos plentas ir šaka į Karaliaučių
1824 Konsekruota Šv. Mykolo bažnyčia
1825 Mieste lankėsi Rusijos imperatorius Aleksandras I
1831 Kvietiškio dvaro laukuose Pušetos ir Šono vadovaujami sukilėliai kovėsi su Rusijos kariuomene
1869 Caras Aleksandras II patvirtina Marijampolės reguliavimo projektą
1867 Pradėjo veikti gimnazija. 1920 m. gimnazijai suteiktas Rygiškių Jono vardas
XIX a.pab - XX a.pr. Prasidėjo tautinis atgimimas ir pasipriešinimas carizmui. Veikė slaptos švietėjiškos „Sietyno“, „Artojų“, „Šviesos“ , „Žiburio“, draugijos, leisti draudžiami laikraščiai ir žurnalai, rengti lietuviški spektakliai
1911 Veikė Užnemunės žemės ūkio paroda
1918 02 16 Valstybės atkūrimas
1918 Atkurta savivaldybė ir sudaryta miesto taryba
1923 Per miestą nutiestas Kazlų Rūdos - Šeštokų geležinkelis
1931 Pastatytas akcinės bendrovės „Lietuvos cukrus“ fabrikas
1941 Sunaikinta Marijampolės žydų bendruomenė
1955 - 1989 Miestas vadinamas Kapsuku
1977-03-30 Rajono pavaldumo miestas Kapsukas pertvarkytas į Respublikos pavaldumo miestą
1988-07-13 Marijampolėje įvyko pirmasis daugiatūkstantinis Sąjūdžio mitingas
1988-10-30 Marijampolės sąjūdžio iniciatyva ant pašto pastato iškilmingai iškelta Lietuvos valstybės vėliava
1989-03-12 Įvyko miesto gyventojų apklausa dėl istorinio miesto vardo sugrąžinimo
1990-03-11 Nepriklausomos valstybės atstatymas
1992 Pastatytas paminklas kalbininkui J. Jablonskiui
1993 Tauro apygardos partizanams pastatyta atminimo koplytėlė
1997 Atkurtas Marijampolės istorinis herbas
1999 Marijonų vienuolyno pastate atidaryta Kunigų seminarija
2000 Atkurta Marijonų mokykla
2000 Lietuvybės žadintojui Petrui Kriaučiūnui atidengtas atminimo paminklas
2001 Įsteigta Marijampolės kolegija
2002 Rygiškių Jono gimnazijoje įkurtas rašytojo V.Mykolaičio - Putino memorialinis muziejus
2002 Pirmojo lietuvių istorinio romano „Algimantas“ autoriui Vincui Pietariui pastatytas atminimo paminklas
2003 Vytauto Didžiojo parke atidengtas paminklas Tauro apygardos partizanams 1944 - 1953 m.
2005 Restauruoti Kraštotyros muziejaus ir Kartų namų pastatai
2006 Atsatyta šv. Trejybės cerkvė
2006 Įrengti laiptai ir apžvalgos aikštelė Varnupių piliakalnyje
2007 Atnaujinti Lietuvos karių savanorių kapai ir pastatytas paminklas. Skulptorius J. Narušis
2007 Restauruotas šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios fasadas
2008 Lietuvos karių savanorių kapuose, Marijampolės senosiose kapinėse, pastatyti granito kryžius ir paminklinė lenta Lietuvos karo aviacijos viršininkui brigados generolui A. Gustaičiui
2008 Šv. Arkangelo Mykolo mažojoje bazilikoje įrengtas horeljefas Marijampolės įkūrėjai, Marijonų vienuolyno ir bažnyčios fundatorei grafienei P. Ščiukaitei-Butlerienei (skulptorius J. Narušis)
2008 Restauruotas Rygiškių Jono gimnazijos fasadas
2008 Prie Marijampolės apskrities centrinio pašto pritvirtinta paminklinė lenta Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo 20-mečiui pažymėti
2008 Restauruotas Marijampolės kolegijos pastatas
2008 Konservuotas, restauruotas istorinis paveikslas „Šv. Bruno pėmimas į nelaisvę“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione (dailininkas M. Lasinskas)
2009 Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio paminklas atkurtas ir atstatytas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione (skulptorius Julius Narušis)
2009 Pastatytas paminklas Tautai ir kalbai J. Basanavičiaus aikštėje (skulptorius Kęstutis Balčiūnas)
2010 Vytauto Didžiojo paminklas, skirtas Žalgirio mūšio pergalės 600-ųjų metų jubiliejui paminėti, pastatytas Vytauto parke (skulptorius Julius Narušis)
2010 Rekonstruota senamiesčio J. Basanavičiaus aikštė (architektas Laimanas Masilionis)
2010 Nutapytas Vytauto Didžiojo paveikslas (dailininkė Neringa Krivičienė). Padovanotas Kraštotyros muziejui
2011 Restauruotas Lietuvos Šv. Jurgio provincijos marijoų vienuolyno pastatas
2011 Restauruotas Rygiškių Jono gimnazijos pastatas ir rekonstruotas priestatas
2011 Restauruota Šv. Arkangelo Mykolo mažosios bazilikos presbiterija
2011 Paminėtas pirmojo Lietuvos cukraus fabriko 80 metų jubiliejus. Ta proga fabriko „Arvi cukrus“ teritorijoje atidengta skulptūra cukriniam runkeliui (skulptorius Tautvilas Povilionis)
2012 Paminėtas Magdeburgo teisės Marijampolei suteikimo 220 metų jubiliejus. Vasario 23 d. ta proga surengtas iškilmingas Tarybos posėdis.
2012 Savivaldybės administracijos pastato fojė atidengtas Dailės mokyklos mokinių (vadovė Eglė Ambraziūnaitė) sukurtas keramikos pano, skirtas Magdeburgo teisėsMarijampolei suteikimo jubiliejui
2012 Atnaujintas Poezijos parkas (architektai: Andrius Byčenkovas, Tomas Eidukevičius, Algirdas Marcinkevičius, Reda Marcinkevičienė, Gintautas Vieversys)
2012 Paminėta Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju 25 metų sukaktis 
2012 Pastatytas paminklas muzikantui ir dainininkui Vytautui Kernagiui Poezijos parke (skulptorius Julius Narušis)
2012 Prie Kultūros centro atidengtas operos primadonos Violetos Urmanavičiūtės-Urmanos vardinis suolelis. Suolelį „Arvi“ įmonės užsakymu sukūrė skulptorius Kęstutis Lanauskas
2012 Greta Marijampolės geležinkelio stoties atidengtas tremtį primenantis krovininio traukinio vagonas, kuris kartu su lauko riedulių paminklu tremties aukoms atminti sudaro istorinį memorialą
2012 Restauruotas Šv. Arkangelo Mykolo bazilikos šventorius ir tvora (architektė Dalia Laurinaitienė)
2013 Restauruotas Marijampolės kolegijos pastatas
2013 Pastatytas poetui Kristijonui Donelaičiui paminklas prie Evangelikų liuteronų bažnyčios
2013 Atnaujintas  Marijonų vienuolyno buv. „Šaltinio" spaustuvės ir bibliotekos pastatas
2013 Restauruotas Evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų kompleksas
2013 Renovuotos  Pirmojo pasaulinio karo  karių kapinės Vaitiškių kaime
2013 Pradėtas tiesti europinės vėžės „Rail Baltika" geležinkelis
2014 Minėta Marijampolės miesto istorinio vardo susigrąžinimo 25-oji sukaktis
2014 Restauruotos Marijampolės senosios kapinės prie A. Civinsko g. ir pastatytas paminklas. Kapinių sutvarkymo projekto autorius G. Vieversys, paminklo autorius skulptorius J. Narušis
2014 Iš Vokietijos parvežta ir pastatyta Marijampolėje Šv. Jono Pauliaus II koplyčia. Maldos namus, altorių, paveikslus ir suolus dovanojo Vokietijos Cloppenburg'o Šv. Juozapo fondas
2014 Buvusios sinagogos pastate duris atvėrė naujas meno židinys - Beatričės Kleizaitės-Vasaris meno galerija
2015 Šv.Vincento Pauliečio bažnyčioje įrengta paminklinė lenta, skirta Lietuvos kariuomenės Lietuvos  kunigaikščio Vytenio 9-ojo pėstininkų pulko karininkams, kariams, savanoriams, šauliams, žuvusiems nepriklausomybės kovose, lageriuose ir tremtyje atminti. Paminklinės lentos  autorius skulptorius K. Balčiūnas
2015 Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje restauruotas interjeras
2016 Renovuoti Marijampolės mokytojų seminarijos  Mažieji rūmai (architektė R. Tumpienė)
2016 Restauruota Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia  (architektė Dalia Laurinaitienė)
2016 Atnaujinta Marijampolės senųjų kapinių tvora su vartais (inžinierius Jakovas Mendelevičius)
2017 Restauruotas Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios  palaimintojo Jurgio Matulaičio altorius  (architektas Gintautas Vieversys)
2017 Atnaujintas pastato Vytauto g. 27, Marijampolėje, vakarų fasadas  (architektas Gintautas Vieversys)
2017 Renovuota Trakiškių kaimo Šv. Aloyzo koplyčia (architektas Gintautas Vieversys)
2017 Restauruoti Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos imperijų karių kapai, esantys  Ašmonų kaime, Šunskų seniūnijoje (archeologė Diana Antopikaitė)
2018 Pagaminta ir pastatyta paminklinė lenta, skirta Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos mokiniams, 1918 m. vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarams, atminti. Skulptorius - Kęstutis Balčiūnas
2018 Atidengtas paminklas, skirtas nukankintiems Laisvės kovotojams atminti Marijampolės Ramybės parke, prie, Varpo g.  Skulptorius - Gintas Rudzevičius
2018 Sukurta ir įrengta paminklinė lenta prie namo J. Basanavičiaus a. 17, Marijampolėje,  verslininkui ir visuomenės veikėjui A. Babarskiui atminti. Skulptorius - Gintas Rudzevičius

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-25 17:14:52