2020-04-09; 17:41 val.

12-23 || Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas - priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą  dėl Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso (toliau - nepriklausomybės gynėjo) teisinio statuso suteikimo, jį išnagrinėti, priimti sprendimą dėl nepriklausomybės gynėjo teisinio statuso suteikimo ir išduoti pažymėjimą.

Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, globėją (rūpintoją). Jeigu prašymas siunčiamas paštu arba elektroniniu būdu, prie prašymo-paraiškos turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjais,  nukentėjusiais nuo  1991  m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS   agresijos, pripažįstami asmenys, kurie:

 1. žuvo  dėl  1991  m.  sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos    (asmenų    žuvimo   faktą   patvirtina   Generalinės prokuratūros išduotos pažymos);
 2. buvo sužaloti dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to  vykdytos SSRS   agresijos  

Nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinis statusas. Suteikiamas Lietuvos  Respublikos  nepriklausomybės gynėjų šeimų   nariams, nukentėjusiais nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos: žuvusiųjų vaikams (įvaikiams); žuvusiųjų našliams (našlėms); žuvusiųjų tėvams (įtėviams);  asmenų, pripažintų nedarbingais ar iš dalies darbingais dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, sutuoktiniams; asmenų, pripažintų nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. -invalidais) dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, nepilnamečiams vaikams (įvaikiams);  asmenų, pripažintų nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidais) dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, tėvams (įtėviams).

Atsakymas apie priimtus sprendimus dėl kompensacijų skyrimo ir mokėjimo pateikiamas pareiškėjo prašyme nurodytu būdu

Administracinės paslaugos rezultatas

Išduotas Nepriklausomybės gynėjo ar Nukentėjusiojo asmens pažymėjimas arba neigiamas atsakymas

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
 • Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymas
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F19AC41B9F15
 • Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. Sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. Sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 36 ,, Dėl Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. Sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir nukentėjusio nuo 1991 m. Sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimo, pažymėjimų išdavimo bei jų apskaitos nuostatų patvirtinimo"
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.947C6526D829
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas
 2. Jeigu statusas pripažįstamas po mirties - žuvimo faktą patvirtinančios Generalinės prokuratūros išduota pažyma
 3. Sužalotiems - sužalojimo, padaryto ginant Lietuvos Respublikos laisvę 1991 metais, faktą patvirtinanti Generalinės prokuratūros pažyma
 4. Žuvusių nepriklausomybės gynėjų šeimų nariams - žuvimo faktą patvirtinanti Generalinės prokuratūros išduota pažyma ir giminystės ryšį su žuvusiuoju nepriklausomybės gynėju įrodantis dokumentas, jei duomenų nėra Gyventojų registre
 5. Nepriklausomybės  gynėjų,  pripažintų  nedarbingais ar iš dalies  darbingais  dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, šeimų nariai -  nepriklausomybės gynėjo darbingumo lygio pažyma ir giminystės ryšį įrodantys dokumentai, jei duomenų nėra Gyventojų registro ar Neįgalumo bei darbingumo nustatymo tarnybos duomenų bazėse
 6. Lietuvos  Respublikos  piliečio  pasas ar asmens tapatybės kortelė (pateikia Lietuvos Respublikos piliečiai), jei duomenų nėra Gyventojų registre
 7.  Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (pateikia ne Lietuvos Respublikos piliečiai)
 8.  Dvi fotonuotraukos (2 x 3 cm)
Jei pateikiami dokumentų nuorašai, jie turi būti patvirtinti notaro ar kito notarinius veiksmus įgalioto atlikti asmens.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 •  VĮ Registrų centro Gyventojų registro (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius,  www.registrucentras.lt) - apie asmens kodą, vardą pavardę, deklaruotą gyvenamąją vietą ir gyvenamosios vietos deklaravimo datą, šeimos sudėtį, šeiminę padėtį, šeimos narių asmens kodus, tėvų asmens kodus, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento rūšį
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių - apie nustatytus darbingumo ir neįgalumo lygius bei jų nustatymo laikotarpius, nustatytus specialiuosius poreikius bei jų nustatymo laikotarpius, įtakojančias diagnozes

 

Administracinės paslaugos teikėjas Ramutė Zaveckienė, Piniginės paramos skyriaus vyriausioji specialistė,  tel. (8 343) 90 015, ramute.zaveckiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Vida Bružinskaitė,  Piniginės paramos skyriaus vedėja,  tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt 
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta

Asmenys, kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą ar kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Marijampolės savivaldybėje prašymą pateikia Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyriuje, 115 kab., J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-26 16:13:34