08-04 || Paramos neįgaliųjų socialinės reabilitacijos paslaugoms gauti bendruomenėje teikimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Paramos neįgaliųjų socialinės  reabilitacijos paslaugoms gauti bendruomenėje teikimas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
 • Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
 • Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo" pakeitimo“
  http://www.ndt.lt/patvirtinti-socialines-reabilitacijos-paslaugu-neigaliesiems-bendruomeneje-projektu-atrankos-konkurso-organizavimo-nuostatu-pakeitimai/
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Projekto paraiška rengiama pagal nustatytą projekto paraiškos formą.
 2. Projekto paraiška susideda iš:
  2.1. projekto, parengto pagal paraiškos formą, pasirašyto asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, patvirtinto antspaudu, jei privalo antspaudą turėti;
  2.2. priedų, pateikiamų kartu su  projekto paraiška:
  2.2.1. projektą vykdančios organizacijos įstatų (nuostatų) kopijos;
  2.2.2. projektą vykdančios organizacijos asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, pasirašytos pažymos, kurioje nurodoma, kad:
  2.2.2.1. organizacija nėra likviduojama;
  2.2.2.2. neturi neįvykdytų mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
  2.2.2.3. paraiškoje ir jos prieduose nepateikė klaidinamos informacijos;
  2.2.2.4. nėra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kad organizacija pažeidė kitą sutartį dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto;
  2.2.2.5. projekto išlaidos nedubliuoja išlaidų, finansuojamų iš kitų valstybės biudžeto programų, Europos Sąjungos, savivaldybių biudžetų ar kitų paramos lėšų;
  2.2.2.6. projekto finansininkas turi arba buhalterio, arba auditoriaus, arba apskaitininko kvalifikaciją arba buhalterinę apskaitą tvarko buhalterines paslaugas teikianti įmonė (įstaiga) arba buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo (partneriai šios informacijos neteikia);
  2.2.3. projektą vykdančios organizacijos teisę naudotis nekilnojamuoju turtu patvirtinančių dokumentų ar jų kopijų;
  2.2.4. pažymą, kurioje pateikiamas preliminarus paslaugų gavėjų sąrašas, kuriame nurodomas paslaugų gavėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vietovė (miesto, miestelio, kaimo, viensėdžio pavadinimas), neįgalumo lygis ar darbingumo lygis, ar nustatytas specialiųjų poreikių lygis, ar neįgaliųjų šeimos nariai;
  2.2.5. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopiją (jeigu planuojama jungtinė veikla);
  2.2.6. leidimo-higienos paso, jeigu vykdomos Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje nurodytos veiklos, kurioms būtinas leidimas-higienos pasas, kopijas. Jeigu organizacija nepateikia šio dokumento projekto paraiškos pateikimo metu, jis turi būti pateiktas kartu su patikslintu projektu per 15 kalendorinių dienų nuo informacijos apie skirtą finansavimą gavimo dienos. Priešingu atveju veiklos, kurioms būtinas leidimas-higienos pasas, nefinansuojamos;
  2.2.7. projektą vykdančios organizacijos visuotinio dalininkų, narių susirinkimo protokolo ar jo išrašo dėl organizacijos vadovo išrinkimo (skyrimo) bei organizacijos praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitų patvirtinimo kopijas.
  2.2.8. Kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninė projekto paraiškos versija (pridedamų dokumentų elektroninę versiją pateikti nebūtina).
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Informacija apie organizacijos juridinį statusą - Juridinių asmenų registras.
VĮ Registrų centras (Vinco Kudirkos g.  18-3, Vilnius, www.registrucentras.lt)
Administracinės paslaugos teikėjas Aušra Parulienė, Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 008, ausra.paruliene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Socialinių paslaugų skyriaus vedėja, tel. ( 8 343 ) 90 007
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Projektų paraiškos priimamos iki einamųjų metų spalio 15 d. ateinantiems  metams finansuoti
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Paraiškos forma
Prašymo priėmimo vieta

Marijamopolės savivaldybės administracija, Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, 2 langelis

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-30 15:27:42