2019-11-21; 15:04 val.

17-04 || Patirtų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių likvidavimo įvertinimas ir atlyginimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Patirtų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių likvidavimo įvertinimas ir atlyginimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas – priimti asmens, kuris kreipiasi prašymą atlyginti nuostolius patirtus likviduojant gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkį.

Prašymas atlyginti nuostolius, teikiamas raštu tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos Ūkio departamento Žemės ūkio skyrių. Prašymas turi būti asmens pasirašytas. Prašyme nurodoma asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, valdos identifikavimo Nr., gyvūnų laikymo vietos adresas, gyvūnų bandos Nr., sunaikintų gyvūnų rūšis ir vienetai, sunaikintų gyvūninių produktų kiekis ir pavadinimas, sunaikintų pašarų ir kitų pašarinių žaliavų pavadinimas, kiekis. Įvardinti atlikti valymo darbai, sunaudoti medžiagų kiekiai, banko rekvizitai, atsiskaitomosios sąskaitos Nr., tel. arba el.paštas. Nurodoma iš viso patirtų nuostolių suma, gautos draudimo išmokos, jei gyvūnai buvo drausti.

Ligos protrūkio židinyje susidarę nuostoliai atlyginami laikytojui tik tuo atveju, jei apie gyvūnų užkrečiamos ligos įtarimą buvo nedelsiant pranešta teritorinei VMVT ir laikytojas ėmėsi visų saugos priemonių, kad gyvūnų užkrečiamosios ligos sukėlėjas neišplistų. Gyvūnų laikytojui iki 100 proc. atlyginami nuostoliai, patirti sunaikinus gyvūnus, gyvūninius produktus, pašarus, lesalus ir atlikus patalpų valymą, dezinsekciją ir dezinfekciją.

Prašymą ir pateiktus papildomus dokumentus  savivaldybės komisija  su parengta pažyma teikia Nacionalinei mokėjimo agentūrai Agentūrai raštu.
Administracinės paslaugos rezultatas

Priimtas  prašymas ir papildomi dokumentai. Parengta pažyma perduota administruoti Nacionalinei mokėjimo agentūrai dėl patirtos žalos kompensavimo.

Gavus atsakymą iš NMA  apie patirtos žalos kompensavimą  ar atsisakymą kompensuoti patirtą žalą nurodant priežastis, pareiškėjas informuojamas raštu.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
 • Nuostolių, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos priemones, kompensavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-646
  http://old.zum.lt/index.php?-408845107
 • Nuostolių dėl užkrečiamųjų ligų - galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės - židinio galvijų bandoje sunaikinimo įvertinimo ir atlyginimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 3D-389
  http://old.zum.lt/index.php?-408845107
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas atlyginti nuostolius
 2. Draudimo įmonės, jeigu gyvūnas buvo draustas, pažyma, kurioje nurodoma apskaičiuota ir numatoma išmokėti pinigų suma.
 3. VMVT pranešimas apie užkrečiamosios ligos – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės – židinio sunaikinimą jam nuosavybės teise priklausančioje bandoje. (Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų kreipiasi į savivaldybės komisiją.
 4. Nuosavybės teisės į priverstinai paskerstus galvijus patvirtinimo dokumentai.
 5. Galvijų vidutinės rinkos vertės ir prarastų pajamų, nurodytų, ir gautų išmokų ir (ar) nepatirtų išlaidų, nurodytų, įrodymo dokumentai.
 6. Duomenų patvirtinimo deklaracija valstybės pagalbai gauti už nuostolius dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės – židinio galvijų bandoje sunaikinimo.
 7. Epizootinio tyrimo duomenys, susiję su gyvūnų užkrečiamosios ligos židinio nustatymu ir sunaikinimu.
 8. Laboratoriniam tyrimui paimtų mėginių laboratorinių tyrimų protokolų kopijos.
 9. Gyvūnų savininkui išduoto leidimo priverstinai nužudyti ar paskersti gyvūną skerdykloje ir skersti vežamo gyvūno važtaraščio kopijos.
 10. VMVT nurodymai dėl apribojimų ir draudimų gyvūnų bandai, gyvūninių maisto produktų realizavimo, apribojimo formuojant naują gyvūnų bandą patvirtinimo dokumentų, taip pat šių apribojimų ir draudimų panaikinimo patvirtinimo dokumentų kopijos.
 11. Skerdyklos išduotas galvijų paskerdimo, nurodant paskerstų galvijų individualius numerius, patvirtinimo dokumentas
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Subjekto valdos identifikavimo Nr.; Subjekto atsiskaitomosios sąsk. Nr., banko pavadinimas; Duomenys apie rinkos kainas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras,  Vilnius V. Kudrikos g. 18, www.vic.lt

Administracinės paslaugos teikėjas Indijana Raulušaitienė, Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 91 537, indiana.raulusaitiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Eugenijus Alesius,  Žemės ūkio skyriaus vedėjas, tel.: (8 343) 91 537, 8 686 80 238, eugenijus.alesius@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma  
Prašymo priėmimo vieta Marijampolė, Vytauto g. 17, Žemės ūkio skyrius, kab. 202
 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-30 18:04:08