2019-04-23; 7:35 val.

Pradžia / Civilinė sauga
Civilinė sauga. Perspėjimas

Perspėjimas

Marijampolės savivaldybėje gyventojams, valstybės ir savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams perspėti apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją naudojamos šios perspėjimo priemonės:

 • Perspėjimo sirenomis sistema (toliau - PSS). Marijampolės savivaldybėje yra 9 centralizuoto ir 13 vietinio valdymo sirenų.
 • Gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą, sistema (toliau - GPIS).
 • Valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų garsinės avarinio signalizavimo sistemos.

Skubi informacija apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, kuri leistų imtis priemonių, siekiant išvengti galimos žalos arba ją sušvelninti, Marijampolės savivaldybės gyventojams, valstybės ir savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams perduodama per UAB „Marsatas“ kabelinę televiziją, UAB „Lamantas“ Marijampolės filialo stotį „Kapsai“.

Marijampolės savivaldybės gyvenamosiose vietovėse (teritorijose), kuriose nėra sirenų arba nėra galimybių panaudoti kitų įspėjamųjų garsinių priemonių, gyventojai, valstybės ir savivaldybės institucijos ir įstaigos, kitos įstaigos, ūkio subjektai perspėjami ir informuojami per pasiuntinius (seniūnaičius), vykstančius automobiliais, arba kitomis transporto priemonėmis.

Gyventojų, įstaigų, ūkio subjektų perspėjimui ir informavimui gali būti panaudoti ir Vyriausiojo policijos komisariato specialiosios paskirties automobiliai, turintys garso stiprinimo įrangą.

 

Perspėjimo sistemos patikrinimai

Perspėjimo sirenomis sistemos patikrinimai vykdomi du kartus per metus, balandžio ir spalio mėnesio trečią trečiadienį. Jų metu visoje Lietuvoje 11 val. 52 min., visam 3 min. darbo ciklui, įjungiamos elektros sirenos, o 11 val. 55 min. per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją pateikiama informacija gyventojams. Marijampolės savivaldybėje informacija skelbiama per regioninę radijo stotį „Kapsai” ir savivaldybės interneto svetainėje www.marijampole.lt

 

Trumpasis perspėjimo pranešimas

Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos paskirtis - ekstremaliųjų situacijų ar jų grėsmės atvejais teikti Lietuvos gyventojams ir užsienio valstybių piliečiams, esantiems Lietuvos teritorijoje, perspėjimo ir informavimo paslaugas mobiliaisiais telefonais pagal korinio transliavimo technologiją. Korinio transliavimo technologijos paskirtis - perduoti informacinius pranešimus pasirinktoje vietoje viešojo judriojo telefono ryšio tinklo teritorijoje. Trumpasis perspėjimo pranešimas perduodamas lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.

Kad būtų gaunami trumpieji perspėjimo pranešimai, telefonuose turi būti aktyvinta šių pranešimų priėmimo funkcija. Informacija apie telefonų funkcijos aktyvinimą pateikiama Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos tinklalapyje www.vpgt.lt, interneto svetainėse: www.gpis.vpgt.lt., www.marijampole.lt.

Techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros organizavimas

Gyventojams, valstybės ir savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams perspėti naudojamų techninių perspėjimo sirenomis sistemos, gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą, sistemos, garsinių avarinio signalizavimo sistemų priemonių priežiūros organizavimo tvarką, PSS patikrinimą, kai įjungiamos sirenos, GPIS patikrinimą reglamentuoja Techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros organizavimo tvarkos aprašas.

Valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų, kurių valdomuose, naudojamuose ar disponuojamuose pastatuose arba ant šių pastatų yra įrengiamos techninės PSS priemonės, vadovai yra atsakingi už šių priemonių fizinę saugą. Už šių priemonių naudojimo ir priežiūros organizavimą atsakingas savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

Techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūrą sudaro:

 • kasdienis patikrinimas;
 • kasdienė techninė priežiūra;
 • periodinė techninė priežiūra;
 • periodinis patikrinimas;
 • remontas;
 • priemonių pakeitimas, modernizavimas, perkėlimas.

Techninių PSS priemonių priežiūros darbus , išskyrus kasdienius ir periodinius patikrinimus, atlieka fiziniai ar juridiniai asmenys pagal sutartis, sudarytas su savivaldybės administracijos direktoriumi.  Priežiūros darbus kontroliuoja savivaldybės administracijos darbuotojai, atsakingi už civilinę saugą. Techninių PSS priemonių priežiūra atliekama vadovaujantis šių priemonių priežiūros ir naudojimo dokumentacijos reikalavimais, Aprašu ir kitais reikalavimais, susijusiais su techninių PSS priemonių priežiūra.

Techninėms perspėjimo sistemos priemonėms keliami reikalavimai

Organizacinius reikalavimus, kaip įrengti technines perspėjimo sistemos priemones ir techninius reikalavimus, taikomus techninėms perspėjimo sistemos priemonėms nustato Techninėms perspėjimo sistemos priemonėms keliamų reikalavimų aprašas.

Techninių perspėjimo sistemos priemonių reikalavimai yra privalomi:

 • valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų vadovams, atsakingiems už gyventojų ir (ar) darbuotojų perspėjimą;
 • visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie turi teisę:
 • rengti, derinti, tvirtinti teritorijų planavimo detaliuosius planus;
 • rengti, derinti, tvirtinti statinių, pastatų, inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų projektus;
 • eksploatuoti ar valdyti pavojingąjį objektą ar pavojingojo objekto įrenginį arba kurie kitu teisiniu pagrindu turi suteiktus įgaliojimus priimti ekonominius sprendimus ar sprendimus pavojingojo objekto įrenginio veikimo techniniais klausimais.

Darbuotojų ir gyventojų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą užtikrina:

 • valstybės lygiu - Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;
 • savivaldybės lygiu - savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo;
 • galimos taršos, pavojaus ar užtvindymo zonoje - veiklos vykdytojų, kurie valdo pavojinguosius objektus, ūkio subjektų, kurie valdo hidrotechnikos statinius, ir valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Sąrašo subjektai) vadovai ar jų įgalioti asmenys;
 • valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų darbuotojų ir lankytojų - šių institucijų, įstaigų, ūkio subjektų vadovai ar jų įgalioti asmenys.

 

Gyventojams, valstybės ir savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams perspėti apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją naudojami šie civilinės saugos signalai:

 

Įspėjamasis garsinis signalas:

 

Eil. Nr.

Civilinės saugos signalo pavadinimas

Civilinės saugos signalo reikšmė

1.

„Dėmesio visiems“

Įspėjamasis 3 min. trukmės pulsuojančio kaukimo garsinis signalas, skelbiamas gyventojams apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją perspėti arba apie būsimą svarbų pranešimą informuoti atliekant perspėjimo sirenomis sistemos patikrinimą ar vykstant civilinės saugos pratyboms. Išgirdę signalą, gyventojai privalo įsijungti radijo imtuvą ar televizorių ir išklausyti informaciją, kuri leistų imtis priemonių, siekiant apsaugoti save ir išvengti galimos žalos ar ją sušvelninti

 

Įspėjamieji balsu skelbiami signalai:

 

Eil. Nr.

Civilinės saugos signalo pavadinimas

Civilinės saugos signalo reikšmė

1.

„Dėmesio visiems“

Balsu skelbiamas signalas, kuriuo pranešama apie netrukus būsimą svarbų pranešimą

2.

„Cheminis pavojus“

Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie realų ar gresiantį cheminės taršos pavojų atitinkamoje teritorijoje

3.

„Radiacinis pavojus“

Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie realų ar gresiantį radioaktyviosios taršos pavojų atitinkamoje teritorijoje

4.

„Katastrofinis užtvindymas“

Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie katastrofinio užtvindymo grėsmę dėl galimos avarijos Kauno hidroelektrinėje. Šis signalas skelbiamas Kauno m. ir Kauno r., Šakių, Jurbarko, Šilutės r., Pagėgių sav. gyventojams, savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms, ūkio subjektams, kuriems gresia tiesioginis užtvindymas

5.

„Potvynio pavojus“

Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie potvynio grėsmę dėl polaidžio ar intensyvių liūčių pakilus upėse vandens lygiui iki pavojingos ribos

6.

„Uragano pavojus“

Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie artėjantį hidrometeorologinį reiškinį, galintį sukelti ekstremaliąją situaciją

7.

„Oro pavojus“

Balsu skelbiamas signalas, kuriuo įspėjama apie gresiantį oro antpuolį

8.

„Perspėjimo sistemos patikrinimas“

Balsu skelbiamas signalas, kuriuo pranešama apie  vykdomą Perspėjimo sirenomis sistemos patikrinimą

 

Yra patvirtintas ūkio subjektų, kurių vadovai privalo įrengti perspėjimo sistemą, sąrašas.

PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 1-206 „Dėl Ūkio subjektų, kurių vadovai privalo įrengti perspėjimo sistemą, sąrašo patvirtinimo“;


PAGD prie VRM direktoriaus 2015 m. rugpūčio 27 d. įsakymas Nr. 1-244 „Dėl civilinės saugos signalų ir jų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

PAGD prie VRM direktoriaus 2016 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. 1-3 „Dėl Techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

PAGD prie VRM direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 1-230 „Dėl Perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją priemonių, gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją ir informavimo civilinės saugos klausimais tvarkos aprašo patvirtinimo“;

PAGD prie VRM direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 1-229 „Dėl techninėms perspėjimo sistemos priemonėms keliamų reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2016-07-27 10:21:49

Civilinės saugos informaciniai pranešimai