12-09 || Prašymo globos (rūpybos) išmokos tiksliniam priedui gauti priėmimas, išmokos priedo skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo globos (rūpybos) išmokos tiksliniam priedui gauti priėmimas, išmokos priedo skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos aprašymas   

Tikslas - priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą  globos (rūpybos) išmokos tiksliniam priedui gauti,  jį išnagrinėti, priimti sprendimą dėl išmokos skyrimo ir mokėjimo ir pateikti pareiškėjui atsakymą.
Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, globėją (rūpintoją)).

Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

Pareiškėjas gali užpildyti ir  elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.
Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo 2016 m. sausio 1 d. yra mokamas vieno bazinės socialinės išmokos dydžio, o nuo 2017 m. sausio 1 d. - 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.

 1. Vaiko globėjui (rūpintojui) išmoka mokama toje savivaldybėje, kurios vaiko teisių apsaugos institucijos teikimu vaikui buvo nustatyta  globa (rūpyba).
 2. Šeimynos  vykdomai vaiko globai (rūpybai) užtikrinti   už vaiką,  kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimynoje, yra  skiriamas ir  mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos   (rūpybos) išmokos   tikslinis   priedas  per  mėnesį,  kuris     naudojamas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
 3. Globos centrui, įgyvendinančiam vaiko globėjo  (rūpintojo) teises  ir pareigas, už vaiką yra skiriamas ir mokamas 4  bazinių socialinių  išmokų  dydžio  globos (rūpybos)  išmokos   tikslinis priedas per mėnesį.
Atsakymas apie priimtus sprendimus dėl išmokos skyrimo ir mokėjimo pateikiamas pareiškėjo prašyme nurodytu būdu.
Administracinės paslaugos rezultatas Pervesta išmoka į paslaugos gavėjo sąskaitą banke.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas išmokai gauti
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
 3. Gimimo įrašas, jeigu šių duomenų nėra Gyventojų registro tarnybos duomenų bazėje
 4. Dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą  ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju)
 5. Šeimynos  ar  nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba valstybės  ar savivaldybės vaikų globos institucijos registravimo dokumentas
 6. Teismo nutartis (sprendimas) dėl išlaikymo  vaikui    priteisimo, jeigu vaikui priteistas išlaikymas
 7. Duomenys  apie  praėjusį iki kreipimosi mėnesį ar kreipimosi mėnesį  gautą  išlaikymą,  jeigu išlaikymas priteistas kas mėnesį mokamomis  periodinėmis  išmokomis (pažymą iš įmonės, įstaigos ar organizacijos, kai išlaikymas mokamas iš darbo užmokesčio; pažymą iš Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir  darbo  ministerijos,  kai  vaikas gauna Vaikų išlaikymo fondo išmoką; pašto perlaidas, kai išlaikymas vaikui gaunamas paštu, banko sąskaitos išrašą, kai alimentai pravedami į sąskaitą)
 8. Mokyklos pažymą, kai vaikas (asmuo) mokosi ir yra išlaikomas (nemokamai  gauna  nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio  mokymo  įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos Centre
 9. Banko sąskaitos numeris
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“ gaunami duomenys iš:

 1. Gyventojų registro - apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį
 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt ) ir jos teritorinių skyrių -  apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas
 3. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Mokinių registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt) - apie besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas
 4. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Studentų registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt)  - apie studentų mokymosi įstaigas
Administracinės paslaugos teikėjas

Vaida Kučiauskienė,  Piniginės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 015, vaida.kuciauskiene@marijampole.lt

Administracinės paslaugos vadovas Vida Bružinskaitė, Piniginės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per mėnesį

Pastaba. Sprendimas dėl išmokos  skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

Jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga, savivaldybės administracija, priėmusi sprendimą dėl elektroniniu būdu pateikto prašymo, tą pačią dieną priimtą sprendimą pateikia elektroninių paslaugų sistemos paslaugos teikimo eigos stebėsenos modulyje.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta

Asmenys prašymą-paraišką pateikia deklaruotos gyvenamosios vietos arba seniūnijos, kurios teritorijoje yra nuomojamas būstas, specialistams.

Asmenys, nedeklaravę gyvenamosios vietos ir neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, į seniūniją, kurios teritorijoje faktiškai gyvena.

 • Igliaukos seniūnijoje, Vytauto g. 19, Igliaukos k., Marijampolės sav.
 • Gudelių seniūnijoje, Gudelių mstl., Marijampolės sav.
 • Liudvinavo seniūnijoje, Vytauto g. 6, Liudvinavo mstl., Marijampolės sav.
 • Marijampolės seniūnijoje, Lietuvininkų g. 18, Marijampolė
 • Sasnavos seniūnijoje, Sūduvos g. 27, Sasnavos mstl., Marijampolės sav.
 • Šunskų seniūnijoje, Varpo g. 32, Šunskų mstl., Marijampolės sav.
 • Degučių seniūnijoje, Marijampolė, R. Juknevičiaus g. 28, tel. 70 619
 • Mokolų seniūnijoje, Marijampolė, Mokolų g. 61, tel.  57 762
 • Narto seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18, 52 477
Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-30 17:16:51