2018-06-25; 14:57 val.

12-05 || Prašymo išmokai vaikui gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo išmokai vaikui gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas - priimti asmens bei globos įstaigų, kurios kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą išmokai vaikui gauti,  jį išnagrinėti, priimti sprendimą dėl išmokos skyrimo ir mokėjimo ir pateikti pareiškėjui atsakymą.
Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, globėją (rūpintoją)).
Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

Pareiškėjas gali užpildyti ir  elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

1. Kiekvienam  vaikui  nuo  gimimo dienos iki  18  metų   ir vyresniam,  jeigu  jis  mokosi pagal  bendrojo  ugdymo   programą (įskaitant  ir  profesinio mokymo įstaigose besimokančius   pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą  kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jam sukaks  21 metai,  yra  skiriama ir mokama 0,79 bazinės socialinės išmokos (toliau-BSI) dydžio ( 30,02 Eur) išmoka per mėnesį.

2. Papildomai išmoka vaikui skiriama ir mokama:
1)  kiekvienam bendrai gyvenančių asmenų, išskyrus   asmenis, kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam  ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta  šeimoje, jeigu  vidutinės  bendrai gyvenančių asmenų pajamos,   nustatytos Piniginės   socialinės  paramos  nepasiturintiems gyventojams įstatymo  17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį  yra mažesnės  negu  1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (183,0 Eur). Vaikui   nuo gimimo  dienos  iki 2 metų yra skiriama ir mokama  0,75 BSI dydžio, nuo 2 metų iki 18 metų ir  vyresniam, jeigu  jis  mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant   ir profesinio  mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo  ugdymo programą  ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su   profesinio mokymo  programa), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, -  0,4 BSI dydžio (15,20 Eur) išmoka per mėnesį;
2) kiekvienam bendrai gyvenančių asmenų, kurie augina ir (ar) globoja  tris  ar  daugiau vaikų, auginamam ir  (ar)   globojamam vaikui,  kuriam  globa  (rūpyba) nustatyta šeimoje.  Vaikui   nuo gimimo  dienos  iki 2 metų yra skiriama ir mokama  0,75 (BSI) dydžio (28,50 Eur)  nuo 2 metų iki 18 metų ir  vyresniam, jeigu  jis  mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant   ir profesinio  mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo  ugdymo programą  ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su   profesinio mokymo  programa), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, -  0,4 (BSI)  dydžio (15,20 Eur)  išmoka per mėnesį.

3.  Išmoka  vaikui, kai vaikas auginamas ir (ar)   globojamas šeimoje,  skiriama, jeigu nors vienas iš vaiko tėvų (įtėvių)   ar globėjas  (rūpintojas) ir vaikas (asmuo) atitinka šio įstatymo  1 straipsnio  2 dalies 1, 2, 4, 5, 7, 8 ar 9 punkto nuostatas  arba jeigu  šio  įstatymo  1 straipsnio 2 dalies  6  punkto   nuostatą atitinka  nors  vienas  iš  vaiko  tėvų  (įtėvių)  ar    globėjas (rūpintojas) ir vaikas (asmuo) gyvena Europos Sąjungos valstybėje narėje  ar Europos ekonominės erdvės valstybėje, ar   Šveicarijos Konfederacijoje, kai vaikui globa (rūpyba) nustatyta šeimynoje ar vaikų  globos  institucijoje  ar kai vaiko  globėjo   (rūpintojo) teises  ir  pareigas įgyvendina globos centras, -  jeigu   vaikas atitinka šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1, 2, 4, 5, 7, 8 ar 9 punkto  nuostatas.  Ši išmoka mokama vienam iš vaiką   auginančių tėvų  (ar  turimam  vieninteliam  iš  tėvų)  (įtėvių),    bendrai gyvenančių asmenų ar globėjui (rūpintojui).

Išmoka vaikui neskiriama arba jos mokėjimas  nutraukiamas,
jeigu:
1) vaikas yra emancipuotas;
2) vaikas (asmuo) yra susituokęs;
3)  vaikas  (asmuo) yra suimtas, atlieka su laisvės   atėmimu susijusią  bausmę, jam Lietuvos Respublikos baudžiamojo   proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios  stacionarinio stebėjimo   specializuotose   psichikos  sveikatos     priežiūros įstaigose  medicinos  priemonės, paskelbta jo paieška  arba   jis teismo  pripažintas  nežinia kur esančiu, - kol neišnyksta   šios aplinkybės.

Atsakymas apie priimtus sprendimus dėl išmokos skyrimo ir mokėjimo pateikiamas pareiškėjo prašyme nurodytu būdu.

Administracinės paslaugos rezultatas Pervesta išmoka į paslaugos gavėjo asmeninę sąskaitą banke
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
 • Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1DEDD43B92AE/GRZzuRLCfs
 • Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 801 "Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo"
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A1F3B14F0A00/ZATFLRSPPO
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 ,,Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo"
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BC20ABB451B4/FKMMuIHLMh
 • Piniginių išmokų teikimo socialinės rizikos šeimoms tvarka, patvirtinta Marijampolės savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 29 sprendimu Nr. 1-348 ,,Dėl piniginių išmokų teikimo socialinės rizikos šeimoms tvarkos patvirtinimo"
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.492503
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas išmokai gauti
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba   teisę užsieniečiui nuolat arba laikinai gyventi Lietuvos   Respublikoje   patvirtinantis   dokumentas  
 3. Gimimo įrašas, jeigu šių duomenų nėra Gyventojų registro tarnybos duomenų bazėje
 4. Pareiškėjas, atsižvelgiant į aplinkybes, lemiančias asmens teisę į išmoką, privalo pateikti:
  4.1. asmeninės banko sąskaitos numerį;
  4.2. pažymą apie praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl išmokos mėnesio  arba praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki teisės gauti išmoką atsiradimo mėnesio pajamas, jeigu vidutinės mėnesio pajamos, palyginti su praėjusiais kalendoriniais metais gautomis pajamomis sumažėjo;
  4.3. dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą  ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);
  4.4. mokymo įstaigos pažymą, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi, jeigu šių duomenų nėra Mokinių ar Studentų registrų duomenų bazėse
 5. Prašyme  pažymėti duomenis apie vienam asmeniui per mėnesį tenkančių pajamų dydį (už praėjusius kalendorinius metus, atskirais atvejais už praėjusius 12 mėn.)
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“ gaunami duomenys:

 1. Gyventojų registro  - apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį
 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt ) ir jos teritorinių skyrių -  apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas
 3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.ldb.lt) ir jos teritorinių skyrių - apie asmens užimtumą
 4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, www.nma.lt ) - apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti
 5. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Mokinių registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt) - apie besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas
 6. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Studentų registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt)  - apie studentų mokymosi įstaigas
 7. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo  ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių - apie asmens nedarbingumo lygį

 

Administracinės paslaugos teikėjas
Administracinės paslaugos vadovas Vida Bružinskaitė, Piniginės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Per mėnesį
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma 

Prašymo priėmimo vieta

Asmenys, norintys gauti išmoką vaikui privalo kreiptis į seniūniją pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą arba pagal nuomojamo būsto vietą.

Asmenys, nedeklaravę gyvenamosios vietos ir neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, į seniūniją, kurios teritorijoje faktiškai gyvena.


Prašymai priimami :

 • Igliaukos seniūnijoje, Vytauto g. 19, Igliaukos k., Marijampolės sav.
 • Gudelių seniūnijoje, Gudelių mstl., Marijampolės sav.
 • Liudvinavo seniūnijoje, Vytauto g. 6, Liudvinavo mstl., Marijampolės sav.
 • Marijampolės seniūnijoje, Lietuvininkų g. 18, Marijampolė
 • Sasnavos seniūnijoje, Sūduvos g. 27, Sasnavos mstl., Marijampolės sav.
 • Šunskų seniūnijoje, Varpo g. 32, Šunskų mstl., Marijampolės sav.
 • Degučių seniūnijoje, Marijampolė, R. Juknevičiaus g. 28, tel. 70 619
 • Mokolų seniūnijoje, Marijampolė, Mokolų g. 61, tel.  57 762
 • Narto seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18, 52 477
Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA
  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-12 07:27:41