2018-06-25; 14:54 val.

12-02 || Prašymo-paraiškos būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo-paraiškos būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms nepasiturintiems gyventojams gauti priėmimas, kompensacijų skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas – priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą-paraišką kompensacijoms gauti, ją išnagrinėti, priimti sprendimą dėl kompensacijos skyrimo ir mokėjimo ir pateikti pareiškėjui atsakymą.

Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai.

Pareiškėjas gali užpildyti ir  elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kompensacijas, jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka reikalavimus:

 1. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo;
 2. Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka teisės aktu nustatytas sąlygas, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kompensacijas;
 3. Įiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą.

Savivaldybės tarybos nustatytais atvejais kompensacijos, surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, gali būti skiriamos išimties tvarka. 

Atsakymas apie priimtus sprendimus dėl kompensacijų skyrimo ir mokėjimo pateikiamas pareiškėjo prašyme-paraiškoje nurodytu būdu: paštu, elektroniniu paštu ar telefonu
Administracinės paslaugos rezultatas Kompensacijų dydžiu sumažinti mokėjimai atsiskaitymo lapeliuose, pervestos kompensacijos į paslaugos gavėjo asmeninę sąskaitą banke, į komunalines paslaugas teikiančių įmonių bei bendrijų  sąskaitas banke
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas–paraiška (priklausomai nuo aplinkybių):
  1.1. Prašymas–paraiška piniginei socialinei paramai gauti;
  1.2. Prašymas–paraiška piniginei socialinei paramai gauti (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys);
  1.3. Šeimos duomenys socialinei paramai;
  1.4. Duomenys apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas).
 3. Dokumentas, suteikiantis Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui ir jo šeimos nariui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.
 4. Gimimo įrašai, kai šių duomenų nėra Gyventojų registro tarnybos duomenų bazėje.
 5. Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama parama, arba, jeigu pajamų šaltinis pasikeitęs arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama parama.
 6. Duomenys apie mėnesio, einančio prieš prašymo-paraiškos pateikimo mėnesį, paskutinę dieną turimą turtą, išskyrus duomenis, kurie yra VĮ Regitra, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro bei VĮ Registrų centro duomenų bazėse.
 7. Duomenys apie mėnesio, einančio prieš prašymo-paraiškos pateikimo mėnesį, paskutinę dieną turimą turtą ir tai patvirtinančius dokumentus, kai asmeniui nuosavybės teise priklausantis nekilnojamas turtas neįregistruotas VĮ Registrų centro duomenų bazėje.
 8. Pareiškėjas, priklausomai nuo jo ar bendrai gyvenančių asmenų situacijos, turi pateikti*:
  8.1. santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo ar mirties įrašus, jeigu duomenų nėra Gyventojų registro tarnybos duomenų bazėje;
  8.2. teismo nutartį (sprendimą) dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) materialinio išlaikymo, tėvystės bei vaiko gyvenamosios vietos nustatymo;
  8.3. įmonės, įstaigos, organizacijos, antstolio, Vaikų išlaikymo fondo išduotą pažymą, banko sąskaitos išrašą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;
  8.4. mokymo įstaigos pažymą, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi ir apie tai nėra informacijos Mokinių registro duomenų bazėje;
  8.5. sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie nėštumą, kai likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos;
  8.6. ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotą dokumentą, kad asmuo augina vaiką, kuris gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė);
  8.7. neįgaliojo, darbingumo lygio, neįgalumo lygio pažymą, jeigu šių duomenų nėra Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos bei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos duomenų bazėse;
  8.8. įsiskolinusieji už  būsto šildymą ir (ar) karštą, ir (ar) geriamąjį vandenį - sutartį su energijos, kuro, vandens tiekėjais dėl dalies  skolos apmokėjimo arba teismo nutartį (sprendimą) dėl skolos apmokėjimo.
 9. asmeninės sąskaitos rekvizitus (kai kreipiamasi dėl kieto ir kitokio kuro)
 10. Atsiskaitymo už paslaugas knygelė arba dokumentas, patvirtinantis atsiskaitymą už paslaugas
 11. Kiti dokumentai pagal situaciją (bendrijos pirmininko pažyma apie bute gyvenančius, gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis ir kt.)
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
 1. Gyventojų registro – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį
 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių –  apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas
 3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.ldb.lt) ir jos teritorinių skyrių  – apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje ir mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas
 4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, www.nma.lt) – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti
 5. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Mokinių registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt) - apie besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas
 6. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Studentų registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt)  - apie studentų mokymosi įstaigas
 7. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Vasario 16-osios g. 14, 01514 Vilnius, www.vmi.lt) – apie nelegalų darbą
 8. VĮ Regitra (Lentvario g. 7, 02300 Vilnius, www.regitra.lt) – apie asmens disponuojamas transporto priemones
 9. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių  – apie asmens nedarbingumo lygį
 10. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (Vinco Kudirkos g. 18-1, 03105 Vilnius, www@vic.lt) - apie ūkinius gyvūnus ir apie asmens disponuojamą žemės ūkio techniką
 11. VĮ Registrų centro (Vinco Kudirkos g. 18-3 03105 Vilnius, www.registrucentras.lt) – apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą
Administracinės paslaugos teikėjas

 Piniginės paramos skyriaus specialistės:


Degučių seniūnijos specialistės:
Jolanta Jasinskaitė, tel. (8 343) 75 070, jolanta.jasinskaite@marijampole.lt
Gintarė Mirijauskienė, tel. (8 343) 75 070, gintare.mirijauskiene@marijampole.lt
Aneta Rudzevičienė, tel. (8 343) 70 619, aneta.rudzeviciene@marijampole.lt
Loreta Lukoševičienė, tel. (8 343) 70 619, loreta.lukoseviciene@marijampole.lt


Mokolų seniūnijos specialistės, tel. (8 343) 57 762:
Aušrinė Galinienė, ausrine.galiniene@marijampole.lt
Vanda Laurinavičienė, vanda.laurinaviciene@marijampole.lt 

Narto seniūnijos specialistės, tel. (8 343) 52 477:
Daiva Sadauskienė, daiva.sadauskiene@marijampole.lt
Jurgita Vilkelienė, jurgita.vilkeliene@marijampole.lt


Igliaukos seniūnijos specialistė Lina Prajarienė, tel. (8 343) 24 525, lina.prajariene@marijampole.lt

Gudelių seniūnijos specialistė Žaneta Kliokienė, tel. (8 343) 37 225, zaneta.kliokiene@marijampole.lt

Liudvinavo seniūnijos specialistės, tel. (8 343) 20 540:
Lina Juškevičienė, lina.juskeviciene@marijampole.lt
Onute Pauliukoniene, onute.pauliukoniene@marijampole.lt

Marijampolės seniūnijos specialistės, tel. (8 343) 50 708:
Dalė Vaitkevičienė, dale.vaitkeviciene@marijampole.lt
Daiva Matulevičienė, daiva.matuleviciene@marijampole.lt

Sasnavos seniūnijos specialistė Alytė Mockevičienė, tel. (8 343) 28 766, alyte.mockeviciene@marijampole.lt

Šunskų seniūnijos specialistė Jurgita Šamburskienė, tel. (8 343) 28 174, jurgita.samburskiene@marijampole.lt

Administracinės paslaugos vadovas Vida Bružinskaitė, Piniginės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 k. d.

Pastaba. Sprendimas dėl piniginės socialinės paramos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo-paraiškos (prašymo) ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos. 

Jei piniginė socialinė parama šeimai (vienam gyvenančiam asmeniui) nepriklauso, savivaldybės sprendimo kopija per 1 mėnesį nuo visų dokumentų, kurių reikia piniginei socialinei paramai skirti, pateikimo išsiunčiama pareiškėjui.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
 • Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti - SP-4 forma
 • Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys) - SP-4(A) forma
 • Prašymas-paraiška skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus - SP-4(B) forma
 • Šeimos duomenys socialinei paramai - SP-1 forma
 • Duomenys apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį - SP-2 forma
Prašymo priėmimo vieta

Asmenys prašymą-paraišką pateikia deklaruotos gyvenamosios vietos arba seniūnijos, kurios teritorijoje yra nuomojamas būstas, specialistams.

Asmenys, nedeklaravę gyvenamosios vietos ir neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, į seniūniją, kurios teritorijoje faktiškai gyvena.

Prašymai priimami:

 • Degučių seniūnijoje, Marijampolė, R. Juknevičiaus g. 28
 • Mokolų seniūnijoje, Marijampolė, Mokolų g. 61
 • Narto seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18
 • Igliaukos seniūnijoje, Igliauka, Vytauto g. 19
 • Gudelių seniūnijoje, Gudeliai, Vytauto g. 8
 • Liudvinavo seniūnijoje, Liudvinavas, Vytauto g. 6
 • Marijampolės seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18
 • Sasnavos seniūnijoje, Sasnava, Sūduvos g. 27
 • Šunskų seniūnijoje, Šunskai, Varpo g. 32
Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-12 07:23:18