12-13 || Prašymo paramai mokinio reikmenims įsigyti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo paramai mokinio reikmenims įsigyti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas - priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą  mokinio reikmenims įsigyti, jį išnagrinėti, priimti sprendimą dėl mokinio reikmenų skyrimo ir pateikti pareiškėjui atsakymą.
Paskirti arba neskirti  paramos ir pateikti pareiškėjui atsakymą.
Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, globėją (rūpintoją).

Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

Pareiškėjas gali užpildyti ir  elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Jei  socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai,
globėjai   (rūpintojai)  nesikreipia  dėl  socialinės paramos
mokiniams, mokykla apie tai raštu informuoja  savivaldybės   administraciją   ir   pateikia turimą informaciją,  reikalingą  socialinei paramai  mokiniams skirti. Tokiu atveju šios paramos prašo mokykla.

Išmoka mokinio reikmenims (150 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio suma vienam mokiniui per kalendorinius metus, BSI -38 eurai) skiriama mokiniams,  kurie  mokosi  bendrojo ugdymo  mokyklose,  profesinio  mokymo  įstaigose,  ikimokyklinio ugdymo  mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją)  (toliau  -  mokykla)  pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą, jeigu vidutinės pajamos vienam   iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP 122 eurai) dydžio (vidutinės  mėnesio  pajamos
apskaičiuojamos: pagal 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi  mėnesio  pajamas arba pagal kreipimosi  mėnesio pajamas, jeigu bent vieno iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio  asmens pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių   asmenų  sudėtis,  palyginti  su 3 praėjusiais kalendoriniais   mėnesiais, pasikeitė).
Pareiškėjas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos (paštu, elektroniniu paštu ar telefonu).  Jei socialinė parama mokiniui neskiriama, nurodoma neskyrimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarka.

Administracinės paslaugos rezultatas Pervesta išmoka į paslaugos gavėjo asmeninę sąskaitą banke arba nupirkti mokinio reikmenys (socialinės rizikos šeimoms)
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas-paraiška socialinei paramai mokiniams gauti
 2. Pareiškėjo tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas)
 3. Gimimo įrašas, jeigu duomenų nėra Gyventojų registro tarnybos duomenų bazėje
 4. Pažymas apie pajamas, gautas per 3 praėjusius kalendorinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jeigu kreipimosi mėnesį, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais pasikeitė pajamų šaltinis arba bendrai gyvenančių asmenų sudėtis. Nereikia pateikti pajamų, gaunamų iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Darbo biržos, Nacionalinės mokėjimo agentūros  
 5. Pareiškėjas, priklausomai nuo jo ar bendrai gyvenančių asmenų situacijos, turi pateikti:
  5.1. įmonės, įstaigos, organizacijos, antstolio, Vaikų išlaikymo fondo išduotą pažymą, banko sąskaitos išrašą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;
  5.2. žemės nuosavybės liudijimą arba pažymą apie turimą (nuomojamą) žemę, jeigu šių duomenų nėra VĮ Regitra";
  5.3. santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo ar mirties įrašai, jeigu šių duomenų nėra Gyventojų registro tarnybos duomenų bazėje;
  5.4. teismo nutartį (spendimą) dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) materialinio išlaikymo, tėvystės nustatymo;
  5.5. sąskaitos banke rekvizitus.
 6. Kitus dokumentus

Jei socialinė parama mokiniams  mokiniui būtina, o mokinio tėvai dėl to nesikreipia, mokykla pateikia informaciją, reikalingą socialinei paramai mokiniams gauti.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant IS „Parama“ gaunami duomenys iš:

 1. Gyventojų registro duomenų bazės  - apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį
 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybosprie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) - apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas
 3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.ldb.lt) - apie užimtumą ir išmokas
 4. Nacionalinės mokėjimo agentūros - apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, www.nma.lt)
 5. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Mokinių registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt) - apie besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas
 6. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Studentų registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt)  - apie studentų mokymosi įstaigas
 7. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Vasario 16-osios g. 14, 01514 Vilnius, www.vmi.lt) - apie nelegalų darbą
 8. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) - apie asmens nedarbingumo lygį
Administracinės paslaugos teikėjas

Piniginės paramos skyriaus vyriausiosios specialistės, tel. (8 343) 90 009:


Degučių seniūnijos specialistės:
Jolanta Jasinskaitė, tel. (8 343) 75 070, jolanta.jasinskaite@marijampole.lt
Gintarė Mirijauskienė, tel. (8 343) 75 070, gintare.mirijauskiene@marijampole.lt
Aneta Rudzevičienė, tel. (8 343) 70 619, aneta.rudzeviciene@marijampole.lt 


Mokolų seniūnijos specialistės, tel. (8 343) 57 762:
Aušrinė Galinienė, ausrine.galiniene@marijampole.lt
Vanda Laurinavičienė, vanda.laurinaviciene@marijampole.lt 

Narto seniūnijos specialistės, tel. (8 343) 52 477:
Daiva Sadauskienė, daiva.sadauskiene@marijampole.lt
Jurgita Vilkelienė, jurgita.vilkeliene@marijampole.lt


Igliaukos seniūnijos specialistė Lina Prajarienė, tel. (8 343) 24 525, lina.prajariene@marijampole.lt

Gudelių seniūnijos specialistė Žaneta Kliokienė, tel. (8 343) 37 225, zaneta.kliokiene@marijampole.lt

Liudvinavo seniūnijos specialistės, tel. (8 343) 20 540:
Lina Juškevičienė, lina.juskeviciene@marijampole.lt
Onutė Pauliukonienė, onute.pauliukoniene@marijampole.lt

Marijampolės seniūnijos specialistės, tel. (8 343) 50 708:
Dalė Vaitkevičienė, dale.vaitkeviciene@marijampole.lt
Daiva Matulevičienė, daiva.matuleviciene@marijampole.lt

Sasnavos seniūnijos specialistė Alytė Mockevičienė, tel. (8 343) 28 766, alyte.mockeviciene@marijampole.lt

Šunskų seniūnijos specialistė Jurgita Šamburskienė, tel. (8 343) 28 174, jurgita.samburskiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Vida Bružinskaitė, Piniginės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 darbo dienų

Pastaba. Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos (prašymo) ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos (tuo atveju, kai pareiškėjas yra mokykla, - nuo raštu pateiktos informacijos gavimo dienos).

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta

Prašymai priimami pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos (jei gyvenamoji vieta nedeklaruota - faktinės gyvenamosios vietos) seniūnijose:

 • Degučių seniūnijoje, Marijampolė, R. Juknevičiaus g. 28
 • Mokolų seniūnijoje, Marijampolė, Mokolų g. 61
 • Narto seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18
 • Igliaukos seniūnijoje, Igliauka, Vytauto g. 19
 • Gudelių seniūnijoje, Gudeliai, Vytauto g. 8
 • Liudvinavo seniūnijoje, Liudvinavas, Vytauto g. 6
 • Marijampolės seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18
 • Sasnavos seniūnijoje, Sasnava, Sūduvos g. 27
 • Šunskų seniūnijoje, Šunskai, Varpo g. 32, Marijampolės sav.
Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-26 14:19:22