12-37 || Prašymo tikslinėms kompensacijoms gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo tikslinėms kompensacijoms gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje; jeigu kreipiamasi dėl tikslinės kompensacijos skyrimo 16 metų nesukakęs asmuo -  gimimą įrašas
 3. Dokumentas, patvirtinantis ar suteikiantis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba šio dokumento kopija
 4. Pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą arba šio dokumento kopiją, jeigu duomenų nėra Gyventojų registre
 5. Jeigu prašymą pateikia asmens, turinčio teisę gauti tikslinę kompensaciją, įgaliotas asmuo ar globėjas- dokumentą, atitinkamai patvirtinantį įgaliojimą, globos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju, taip pat įgalioto asmens arba globėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šių dokumentų kopijas
 6. Jeigu prašymą pateikia asmuo, pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje- rūpintojo rašytinį sutikimą dėl kreipimosi skirti tikslinę kompensaciją, dokumentą, patvirtinantį rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą rūpintoju, taip pat rūpintojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šių dokumentų kopijas
 7. Jeigu prašymą skirti tikslinę kompensaciją nepilnamečiam asmeniui pateikia vienas iš jo tėvų (įtėvių) ar globėjas- dokumentą, atitinkamai patvirtinantį tėvystės (motinystės) ryšius, globos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju, taip pat tėvo (įtėvio) ar globėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šių dokumentų kopijas
 8. Jeigu prašymą pateikia nepilnametis asmuo nuo 14 iki 18 metų - tėvų (įtėvių) arba rūpintojų sutikimą dėl kreipimosi skirti tikslinę kompensaciją, atitinkamai tėvystę įrodantį dokumentą arba dokumentą, patvirtinantį rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą rūpintoju, tėvų (įtėvių) arba rūpintojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šių dokumentų kopijas
 9. Jeigu prašymą pateikia nepilnametis asmuo nuo 16 iki 18 metų, pripažintas visiškai veiksniu (emancipuotas) -šią aplinkybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją;
 10. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą neįgalumo pažymą arba specialiųjų poreikių nustatymo pažymą (jeigu asmuo pripažintas invalidu iki 2005 m. liepos 1 d. - pensiją mokančiai įstaigai Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų konsultacinės komisijos išduotą vaiko invalidumo pažymą arba Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotą invalidumo pažymėjimą) arba jos kopiją, jeigu duomenų nėra NDNT duomenų bazėje;
 11. Stacionarios socialinės globos įstaigos, stacionarios auklėjimo įstaigos ar stacionarios slaugos įstaigos išduotą pažymą atitinkamai apie tai, iš kokių lėšų apmokamos asmeniui teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos, kokį valstybės ir (ar) savivaldybės išlaikymą (maistą, nakvynę ir (ar) aprangą)asmuo gauna stacionarioje auklėjimo įstaigoje arba iš kokių lėšų stacionarioje slaugos įstaigoje slaugomam asmeniui teikiamos slaugos, palaikomojo gydymo, socialinės paslaugos bei patarnavimai.
 12. Kilus abejonėms, savivaldybės administracija turi  teisę pareikalauti,  kad asmuo,  kuris kreipiasi dėl išmokos skyrimo, pateiktų kitus papildomus tam tikras aplinkybes patikslinančius dokumentus.
  Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.
 13.  Asmeninės banko sąskaitos rekvizitai

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:

 1. Gyventojų registro civilinės būklės aktų įrašai, deklaruota gyvenamoji vieta
 2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritoriniai skyriai – informacija apie  neįgalumo, darbingumo lygio bei specialiųjų poreikių nustatymą
Administracinės paslaugos teikėjas

Piniginės paramos skyriaus specialistės:

Administracinės paslaugos vadovas Vida Bružinskaitė, Piniginės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Per 10 d. d.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
 • Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyrius,  Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, 117 kab.

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-30 17:30:03