2018-06-25; 14:55 val.

12-15 || Prašymo valstybinei šalpos išmokai gauti priėmimas, skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo valstybinei šalpos išmokai gauti priėmimas, skyrimas ir mokėjimas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
 • Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymas
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.2CE6CFE9E2EE
 • Valstybiniai šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. 346 „Dėl valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų  patvirtinimo“
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.4DEFE5EE5869
 • Valstybinių šalpos išmokų mokėjimo šių išmokų gavėjams, apgyvendintiems ar slaugomiems globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A1-201 „Dėl Valstybinių šalpos išmokų mokėjimo šių išmokų gavėjams, apgyvendintiems ar slaugomiems globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose, tvarkos aprašo patvirtinimo“
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.245D292D6F6A
 • Šalpos (socialinės) pensijos gavėjo (pensininko)  irt šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimų išdavimo ir keitimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A1-203 „Dėl Šalpos (socialinės) pensijos gavėjo  (pensininko) ir šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimų išdavimo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a1be5eb0d28511e68d79c2033f194657
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.BC20ABB451B4
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens, turinčio teisę gauti šalpos išmoką, Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos valstybės narės piliečio pasas arba  asmens  tapatybės  kortelė,  Lietuvos Respublikos pasas arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, o jeigu kreipiamasi dėl  šalpos  išmokos  skyrimo  nesukakusiam 16 metų vaikui, - šio vaiko  gimimo  įrašas (toliau - asmens tapatybės dokumentai))
 3. Seniūnijos arba kito savivaldybės administracijos padalinio išduota pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčio gyvenamosios vietos - apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra duomenų apie asmens deklaruotą gyvenamą vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčio gyvenamosios vietos - apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
 4. Asmens tėvų (įtėvių), globėjo ar rūpintojo, sutuoktinio, artimo giminaičio asmens tapatybės dokumentas, jei kreipiasi vienas iš nurodytų asmenų. Šie  asmenys taip  pat pateikia dokumentus, patvirtinančius jų giminystės  ryšius su asmeniu iki 18 metų arba asmeniu, sukakusiu 18 metų, kuriam nustatytas  specialusis nuolatinės slaugos poreikis, kuriam prašoma  skirti šalpos išmoką (gimimo įrašą, santuokos sudarymo įrašą ir kitus dokumentus, kurie įstatymų nustatyta   tvarka patvirtina  giminystės  ryšius), arba dokumentus apie globos   ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju. Jeigu rūpintojas įstatymų  nustatyta  tvarka paskirtas pagal asmens prašymą, pateikiamas rūpintinio raštiškas sutikimas, kad  šalpos išmoka  būtų  mokama rūpintojui. Asmens, turinčio teisę gauti šalpos  išmoką,  įgaliotas asmuo turi  pateikti savo asmens tapatybės dokumentą ir įgaliojimą
 5. Kai kreipiamasi dėl šalpos pensijos skyrimo priklausomai nuo aplinkybių papildomai pateikiama:
  5.1. Neįgalumo  ir  darbingumo  nustatymo  tarnybos   prie Socialinės  apsaugos  ir darbo ministerijos (toliau  - NDNT) išduota neįgalumo arba darbingumo  lygio  pažyma (jeigu asmuo pripažintas invalidu   iki 2005  m.  liepos  1  d. - pensiją  mokančiai  įstaigai   Lietuvos nacionalinės  sveikatos  sistemos  asmens  sveikatos   priežiūros įstaigų  gydytojų  konsultacinės  komisijos (toliau - GKK) išduota vaiko invalidumo  pažyma arba  Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės   komisijos išduotas invalidumo pažymėjimas), jeigu šių duomenų nėra NDNT duomenų bazėje;
  5.2. NDNT)  ir (ar) GKK) išduotos pažymos, patvirtinančios, kiek laiko namuose slaugytas asmuo buvo neįgalusis, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, jeigu šių duomenų nėra NDNT duomenų bazėje;
  5.3. GKK arba NDNT išduotos pažymos, patvirtinančios, kiek  laiko  namuose slaugytas asmuo buvo senatvės pensijos amžių sukakęs  neįgalusis,  kuriam  nustatytas  specialusis  nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, jeigu šių duomenų nėra NDNT duomenų bazėje;
  5.4. neįgalaus vaiko (įvaikio) gimimo įrašas, jeigu šių duomenų nėra Gyventojų registro duomenų bazėje;
  5.5. asmens  gyvenamosios  vietos Valstybinio socialinio draudimo fondo  valdybos  prie  Socialinės  apsaugos ir darbo ministerijos teritorinio  skyriaus  arba  kitos kompetentingos institucijos ar įstaigos,  skiriančios  ir  mokančios  pensijas  ir  (ar) pensijų išmokas,  pažyma apie asmeniui paskirtas ir mokamas pensijas ir (ar) pensijų išmokas  ir  šių  išmokų  dydžius  arba  pažyma, kad nurodytosios pensijos  ir  (ar) pensijų išmokos nėra paskirtos ir (ar) mokamos dėl to, kad asmuo neturi teisės jų gauti;
  5.6. globos, auklėjimo ar slaugos įstaigos (jeigu nesukakęs 18 metų  asmuo  apgyvendintas  ar slaugomas šioje įstaigoje) išduota pažyma  apie  tai,  kokią  dalį  šioje  įstaigoje apgyvendinto ar slaugomo  asmens  išlaikymui  skiriamų  lėšų  sudaro  Privalomojo sveikatos draudimo fondo, valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybės biudžeto  lėšos.  Kai  šie  asmenys  auklėjami,  mokomi ar ugdomi švietimo  sistemos  auklėjimo  įstaigose,  papildomai  pateikiama informacija,  ar  šioje  įstaigoje asmuo gauna maistą, aprangą ir nakvynę;
  5.7. jeigu asmuo yra gyvenęs skirtingų savivaldybių teritorijose, kiekvienos savivaldybės (išskyrus tos, kuriai pateikiami dokumentai skirti šalpos pensiją), kurios teritorijoje asmuo gyveno, administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus pranešimas, kad vaikai nebuvo apgyvendinti, ugdomi stacionariose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose ir įstatymų nustatyta tvarka motinai nebuvo apribota tėvų valdžia.
 6. Kai kreipiamasi dėl šalpos našlaičių pensijos skyrimo papildomai pateikiama:
  6.1. asmens,  už  kurį prašoma  skirti  šalpos   našlaičių pensiją, mirties įrašas, jeigu šių duomenų nėra Gyventojų registro  duomenų bazėje;
  6.2. dokumentus, patvirtinančius tėvystės   (motinystės) ryšius su mirusiuoju (paskelbtu mirusiu asmeniu), - vaikų gimimo įrašai arba kitus dokumentus, kurie įstatymų nustatyta tvarka patvirtina giminystės ryšius;
  6.3. švietimo  įstaigos pažyma, jeigu našlaitis vaikas (įvaikis), vyresnis   kaip  18  metų,  yra  nustatyta  tvarka  įregistruotos švietimo   įstaigos   bendrojo  ugdymo  programos  ar  formaliojo profesinio  mokymo  programos  mokinys,  dieninių arba nuolatinių studijų  programos  studentas  ir jo teisė gauti šalpos našlaičių pensiją siejama su mokymusi, jeigu šių duomenų nėra Mokinių registro duomenų bazėje;
  6.4. NDNT išduota darbingumo  lygio  pažyma  (iki 2005 m. liepos 1 d. - Valstybinės medicininės  socialinės  ekspertizės komisijos išduotas invalidumo pažymėjimas), jeigu mirusiojo našlaitis vaikas (įvaikis), vyresnis kaip  18  metų, yra pripažintas neįgaliuoju (iki 2005 m. liepos 1 d.  -  invalidu)  iki 18 metų ir visą laiką nuo 18 metų sukakties yra nedarbingas ar iš dalies darbingas (invalidas), arba iki 2005 m.  liepos  1  d.  pripažintas  invalidu nuo vaikystės po 18 metų sukakties  dienos,  tačiau  ne  vėliau kaip iki dienos, kurią jam sukako 24 metai, jeigu jis nuo pripažinimo invalidu dienos nuolat yra  nedarbingas  ar  iš dalies darbingas (invalidas), o jo teisė gauti   šalpos   našlaičių   pensiją   siejama  su  jo  neįgalumu (invalidumu), jeigu šių duomenų nėra NDNT duomenų bazėje;
  6.5. asmens  gyvenamosios  vietos Valstybinio socialinio draudimo fondo  valdybos  prie  Socialinės  apsaugos ir darbo ministerijos teritorinio  skyriaus  arba  kitos kompetentingos institucijos ar įstaigos,  skiriančios  ir  mokančios  pensijas  ir  (ar) pensijų išmokas,  pažyma apie asmeniui paskirtas ir mokamas pensijas ir (ar) pensijų išmokas  ir  šių  išmokų  dydžius  arba  pažyma, kad nurodytosios pensijos  ir  (ar) pensijų išmokos nėra paskirtos ir (ar) mokamos dėl to, kad asmuo neturi teisės jų gauti;
  6.6. globos, auklėjimo ar slaugos įstaigos (jeigu nesukakęs 18 metų  asmuo  apgyvendintas  ar slaugomas šioje įstaigoje) išduota pažyma  apie  tai,  kokią  dalį  šioje  įstaigoje apgyvendinto ar slaugomo  asmens  išlaikymui  skiriamų  lėšų  sudaro  Privalomojo sveikatos draudimo fondo, valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybės biudžeto  lėšos.  Kai  šie  asmenys  auklėjami,  mokomi ar ugdomi švietimo  sistemos  auklėjimo  įstaigose,  papildomai  pateikiama informacija,  ar  šioje  įstaigoje asmuo gauna maistą, aprangą ir nakvynę.
 7. Kai kreipiamasi dėl šalpos kompensacijos skyrimo pagal aplinkybes papildomai pateikiama:
  7.1. NDNT ir (ar) GKK išduotos pažymos, (jeigu asmuo pripažintas invalidu iki 2005 m. liepos 1 d. - pensiją mokančiai įstaigai Valstybinės medicininės  socialinės ekspertizės komisijos išduotą invalidumo pažymėjimą), jeigu asmens teisė gauti šalpos kompensaciją siejama su asmens darbingumo lygiu (netekto darbingumo procentais), jeigu šių duomenų nėra NDNT duomenų bazėje;
  7.2.  vaiko (įvaikio) invalido gimimo liudijimas arba  vaikų gimimo liudijimai, jeigu šių duomenų nėra Gyventojų registro duomenų bazėje;
  7.3. NDNT   ir (ar) GKK) išduotos pažymos, patvirtinančios, kiek laiko namuose slaugytas asmuo buvo neįgalusis, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (jeigu šių duomenų nėra NDNT duomenų bazėje), jeigu teisė  gauti šalpos kompensaciją siejama su savo vaiko  (įvaikio) invalido arba savo vaiko (įvaikio) - I ar II grupės invalido  nuo vaikystės,  arba  tapusio  I ar II grupės invalidu iki  18   metų slauga namuose, jeigu šių duomenų nėra NDNT duomenų bazėje;
  7.4. asmens gyvenamosios vietos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės  apsaugos ir darbo ministerijos teritorinio  skyriaus  arba  kitos kompetentingos institucijos ar įstaigos,  skiriančios  ir  mokančios  pensijas  ir  (ar) pensijų išmokas,  pažyma apie asmeniui paskirtas ir mokamas pensijas ir (ar) pensijų išmokas  ir  šių  išmokų  dydžius  arba  pažyma, kad nurodytosios pensijos  ir  (ar) pensijų išmokos nėra paskirtos ir (ar) mokamos dėl to, kad asmuo neturi teisės jų gauti;
  7.5. jeigu asmuo yra gyvenęs skirtingų savivaldybių teritorijose, kiekvienos savivaldybės   (išskyrus   tos,   kuriai  pateikiami dokumentai  skirti  šalpos  pensiją),  kurios  teritorijoje asmuo gyveno, administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus pranešimas, kad vaikai nebuvo apgyvendinti, ugdomi ir (ar) prižiūrimi kūdikių namuose  arba  kitose  stacionariose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose  ir  (ar)  įstatymų  nustatyta  tvarka  motinai  nebuvo apribota  tėvų  valdžia  (atimtos  motinystės  ar vaikų auklėjimo teisės arba motinai tėvystės teisės nebuvo apribotos)
 8. Kilus abejonėms, savivaldybės administracija turi  teisę pareikalauti,  kad  asmuo,  kuris kreipiasi dėl  šalpos   išmokos skyrimo,   pateiktų  kitus  papildomus  tam  tikras    aplinkybes patikslinančius dokumentus
 9. Asmeninės banko sąskaitos rekvizitai
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“ gaunami duomenys iš:

 1. Gyventojų registro  - civilinės būklės aktų įrašai, deklaruota gyvenamoji vieta
 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritoriniai skyriai - pensijų ir (ar) pensijų išmokų dydžiai, asmens draudimo laikotarpiai
 3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritoriniai skyriai - informacija apie  neįgalumo, darbingumo lygio bei specialiųjų poreikių nustatymą
 4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, www.nma.lt) - apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti
 5. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Mokinių registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt) - apie besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas
 6. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Studentų registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt)  - apie studentų mokymosi įstaigas

Administracinės paslaugos teikėjas

Piniginės paramos skyriaus vyriausiosios specialistės:
Rasutė Bajorienė, tel. (8 343) 90 017, rasute.bajoriene@marijampole.lt
Rima Boikienė, tel. (8 343) 90 017, rima.boikiene@marijampole.lt 

Administracinės paslaugos vadovas Vida Bružinskaitė, Piniginės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 10 darbo dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyrius,  Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, kab. 110

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-12 07:46:44