12-07 || Prašymo vienkartinei išmokai įsikurti gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo vienkartinei išmokai įsikurti gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas - priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą  vienkartinei išmokai įsikurti gauti,  jį išnagrinėti, priimti sprendimą dėl išmokos skyrimo ir mokėjimo ir pateikti pareiškėjui atsakymą.
Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, globėją (rūpintoją)).

Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

Vienkartinė 75 bazinių socialinių išmokų dydžio (BSI - 38 Eur) išmoka įsikurti skiriama asmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo.

Vienkartinė išmoka įsikurti neskiriama ir nemokama, jeigu:

  1. asmuo yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą  irkitas   paslaugas)  valstybės  ar  savivaldybės    finansuojamojeįstaigoje;
  2. asmuo yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu   susijusią bausmę,   jam  Baudžiamojo  proceso  kodekso   nustatyta    tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos  sveikatos  priežiūros įstaigose medicinos   priemonės, paskelbta  jo  paieška arba jis teismo pripažintas  nežinia   kur esančiu, - kol neišnyksta šios aplinkybės.

Vienkartinė  išmoka  įsikurti skiriama, jeigu prašymą skirti šią  išmoką  asmuo  pateikė  savivaldybės administracijai iki jam sukako 25 metai.

Atsakymas apie priimtus sprendimus dėl išmokos skyrimo ir mokėjimo pateikiamas pareiškėjo prašyme nurodytu būdu.

Paslaugos rezultatas

Pervestos lėšos į įstaigų, įmonių ar organizacijų sąskaitas pagal paslaugos gavėjo pateiktas sąskaitas faktūras.
Išmoka grynaisiais pinigais neišmokama.

Vienkartinė išmoka įsikurti gali būti panaudota: būstui (gyvenamosioms patalpoms) pirkti; sumokėti daliai paskolos būstui statyti arba pirkti; būsto nuomai; mokesčiams  už  nuomojamo  ar nuosavybės teise turimo būsto komunalines paslaugas; būstui remontuoti arba rekonstruoti; baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, vienam asmeniniam kompiuteriui įsigyti; vienam mobiliojo ryšio telefonui įsigyti,  studijų  ir neformaliojo švietimo kainai padengti, mokymosi priemonėms įsigyti; žemės sklypui įsigyti; mokamų  sveikatos  priežiūros  prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Prašymas
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
  3. Dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą  ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju)
  4. Santuokos sudarymo įrašas, jeigu nepilnametis įregistravęs santuoką, jeigu duomenų nėra Gyventojų registro tarnybos duomenų bazėje
  5. Asmeninės sąskaitos banke rekvizitai
  6. Teismo nutartis (sprendimas)  dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu, jeigu vaikas emancipuotas
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
  1. Pasinaudojant programa „Parama“ gaunami duomenys iš Gyventojų registro apie deklaruotą gyvenamąją vietą
  2. Vaikų teisių apsaugos skyrius, (Vytauto g. 17, Marijampolė) -  informacija apie globotinio statusą
Administracinės paslaugos teikėjas

Ramutė Zaveckienė, Piniginės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 015, ramute.zaveckiene@marijampole.lt 

Administracinės paslaugos vadovas Vida Bružinskaitė, Piniginės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per mėnesį

Pastaba. Sprendimas dėl išmokos skyrimo priimamas ir išmokos išmokamos per mėnesį. Tais atvejais, kai priimamas sprendimas neskirti išmokos, nurodomos neskyrimo priežastys.

Jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga, savivaldybės administracija, priėmusi sprendimą dėl elektroniniu būdu pateikto prašymo, tą pačią dieną priimtą sprendimą pateikia elektroninių paslaugų sistemos paslaugos teikimo eigos stebėsenos modulyje.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyriuje, 115 kab., J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-30 17:32:45