12-04 || Prašymo vienkartinei išmokai vaikui gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo vienkartinei išmokai vaikui gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas - priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą  vienkartinei išmokai vaikui gauti,  jį išnagrinėti, priimti sprendimą dėl išmokos skyrimo ir mokėjimo ir pateikti pareiškėjui atsakymą.
Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, globėją (rūpintoją)).

Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

Pareiškėjas gali užpildyti ir  elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.
anksčiau nebuvo išmokėta.

 1. Kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 11 bazinių  socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka vaikui.
 2. Įvaikintam  vaikui, neatsižvelgiant į tai, ar jam   gimus vienkartinė išmoka vaikui jau buvo išmokėta, skiriama 11  bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka vaikui.
 3. Vaikui, kuriam globa nustatyta šeimoje ar šeimynoje,  iki jam  sukaks pusantrų metų, skiriama 11 bazinių socialinių  išmokų dydžio vienkartinė išmoka vaikui, jeigu ši išmoka nebuvo išmokėta vaikui gimus ar pirmą kartą nustačius globą.

Vienkartinė išmoka vaikui taip pat skiriama, kai  vaikas gimė  gyvas,  tačiau mirė nesukakęs 3 mėnesių ir  jo   gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota Lietuvos Respublikoje.

Išmoka neskiriama, jei vaikas gimė negyvas arba kreipimosi metu yra išlaikomas valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje. Išmoka įvaikintam vaikui neskiriama sutuoktinio (sugyventinio) vaikui, kurį įvaikino kitas sutuoktinis.

Atsakymas apie priimtus sprendimus dėl išmokos skyrimo ir mokėjimo pateikiamas pareiškėjo prašyme nurodytu būdu.

Administracinės paslaugos rezultatas Pervesta išmoka į paslaugos gavėjo asmeninę sąskaitą banke. Asmenims, patyrusiems socialinę riziką, išmoka teikiama savivaldybės  nustatyta tvarka.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
 • Piniginių išmokų teikimo socialinės rizikos šeimoms tvarka, patvirtinta Marijampolės savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 29 sprendimu Nr. 1-348 „Dėl piniginių išmokų teikimo socialinės rizikos šeimoms tvarkos patvirtinimo“
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.492503
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas išmokai gauti
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba   teisę užsieniečiui nuolat arba laikinai gyventi Lietuvos   Respublikoje   patvirtinantis   dokumentas
 3. Gimimo įrašas arba civilinės metrikacijos  skyriaus išduotas  dokumentas,  kai  vaiko  gimimo įrašas neišduodamas, jeigu šių duomenų nėra Gyventojų registro duomenų bazėje
 4. Pareiškėjas, atsižvelgiant į aplinkybes, lemiančias asmens teisę į išmoką, privalo pateikti:
  4.1. asmeninės banko sąskaitos numerį;
  4.2. teismo nutartį (sprendimą)  įvaikinti;
  4.3. dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą  ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju)

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“ gaunami duomenys iš Gyventojų registro - apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį

Administracinės paslaugos teikėjas

Vaida Kučiauskienė Piniginės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 015,  vaida.kuciauskiene@marijampole.lt

Administracinės paslaugos vadovas Vida Bružinskaitė, Piniginės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 10 darbo dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma 

Prašymo priėmimo vieta Asmenys prašymą-paraišką pateikia deklaruotos gyvenamosios vietos arba seniūnijos, kurios teritorijoje yra nuomojamas būstas, specialistams.

Asmenys, nedeklaravę gyvenamosios vietos ir neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, į seniūniją, kurios teritorijoje faktiškai gyvena.
 • Igliaukos seniūnijoje, Vytauto g. 19, Igliaukos k., Marijampolės sav.
 • Gudelių seniūnijoje, Gudelių mstl., Marijampolės sav.
 • Liudvinavo seniūnijoje, Vytauto g. 6, Liudvinavo mstl., Marijampolės sav.
 • Marijampolės seniūnijoje, Lietuvininkų g. 18, Marijampolė
 • Sasnavos seniūnijoje, Sūduvos g. 27, Sasnavos mstl., Marijampolės sav.
 • Šunskų seniūnijoje, Varpo g. 32, Šunskų mstl., Marijampolės sav.
 • Degučių seniūnijoje, Marijampolė, R. Juknevičiaus g. 28, tel. 70 619
 • Mokolų seniūnijoje, Marijampolė, Mokolų g. 61, tel.  57 762
 • Narto seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18, 52 477
Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA
  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-25 07:50:49