2018-07-17; 21:49 val.

12-19 || Prašymo vienkartinei kompensacijai asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms gauti priėmimas, kompensacijos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo vienkartinei kompensacijai asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms gauti priėmimas, kompensacijos skyrimas ir mokėjimas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
 • Lietuvos Respublikos įstatymas dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945 07 22 - 1991 12 31)
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3C56DC9F15F3/KJQyewGdLc
 • Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 1004 „Dėl vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.385A9081F73C/KqbrGpquGo
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas
 2. Žuvus asmeniui būtinosios karinės tarnybos ar karinių apmokymų sovietinėje armijoje metu:
  2.1. mirties liudijimas, jeigu nėra duomenų Gyventojų registro tarnybos duomenų bazėje;
  2.2. karinio dalinio, kuriame tarnavo žuvęs asmuo, pranešimas ar telegrama;
  2.3. mirus vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba,  -  asmens   sveikatos  priežiūros  įstaigos  gydytojų konsultacinės  komisijos  išvada,  kad  mirtis  įvyko  dėl ligos, susijusios su būtinąja karine tarnyba sovietinėje armijoje;
  2.4. giminystės ryšį su žuvusiuoju ar mirusiuoju įrodantys dokumentai - santuokos, gimimo liudijimas, kiti giminystės ryšį įrodantys dokumentai, jeigu nėra duomenų Gyventojų registro tarnybos duomenų bazėje
  2.5. karo gydytojų išduotas  dokumentas  (ar archyvinis jo išrašas), patvirtinantis, kad jis karinės tarnybos ar karinių mokymų metu dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais mokymais, buvo pripažintas netinkamu karo tarnybai, ar jo kopija
 3. Asmuo, kuris pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais apmokymais, kartu su prašymu pateikia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) išduotą darbingumo lygio pažymą, jeigu duomenų nėra NDNT registre
 4. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
 5. Asmeninės banko sąskaitos rekvizitai
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 Pasinaudojant programa „Parama“ gaunami duomenys iš:

 1. Gyventojų registro - apie deklaruotą gyvenamą vietą
 2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritoriniai skyriai - informacija apie  neįgalumą
Administracinės paslaugos teikėjas Ramutė Zaveckienė, Piniginės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 015,  ramute.zaveckiene@marijampole.lt 
Administracinės paslaugos vadovas Vida Bružinskaitė, Piniginės paramos skyriaus vedėja,  tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt 
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Savivaldybės administracija per 20 darbo dienų nuo prašymo ir reikiamų dokumentų gavimo atlieka nustato pretendentų į vienkartinę kompensaciją, skaičių ir pateikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ar jos įgaliotai įstaigai paraiškas, kuriose nurodyti vardiniai asmenų, pateikusių prašymus skirti vienkartinę kompensaciją, sąrašai, išmokėti vienkartines kompensacijas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Gavusi  lėšas vienkartinėms kompensacijoms išmokėti, savivaldybės  administracija  per 5 darbo dienas perveda jas į pareiškėjų nurodytas asmenines sąskaitas

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracijos  Piniginės paramos skyrius, Marijampolė,  J. Basanavičiaus a. 1, kab. 115

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-30 17:21:00