2018-06-25; 14:57 val.

12-14 || Prašymo vienkartinei paramai nepasiturintiems gyventojams gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo vienkartinei paramai nepasiturintiems gyventojams gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas – priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą vienkartinei paramai nepasiturintiems gyventojams gauti,  jį išnagrinėti, priimti sprendimą dėl išmokos skyrimo ir mokėjimo ir pateikti pareiškėjui atsakymą.

Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, globėją (rūpintoją)).
Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

Vienkartinė pašalpa bendrai gyvenantiems asmenims (toliau – asmenims) (vienam gyvenančiam asmeniui) skiriama:

 1. nukentėjus nuo gaisro ar stichinės nelaimės atveju, neatsižvelgiant į pajamas, jeigu tai yra vienintelis asmenų gyvenamasis būstas ar statinys ir jis yra Marijampolės savivaldybės teritorijoje:
  1.1. įvykus gaisrui gyvenamajame būste, kuris buvo asmens nuosavybė ir nuolatinė gyvenamoji vieta, atsižvelgiant į patirtus nuostolius – iki  6 valstybės remiamų pajamų (toliau- VRP) dydžio;
  1.2. įvykus gaisrui gyvenamajame būste,  kuris nebuvo asmens nuosavybė, tačiau buvo asmens pastovi gyvenamoji vieta, atsižvelgiant į asmens turto, kuris buvo sunaikintas gaisro metu, vertę   - iki  2 VRP  dydžio;
  1.3. įvykus gaisrui ūkinėse patalpose, kurios buvo asmens nuosavybė, atsižvelgiant į patirtus nuostolius. Vienkartinės paramos dydis – iki 3 VRP dydžio;
  1.4. įvykus gaisrui ūkinėse patalpose, kurios nebuvo asmens nuosavybė, atsižvelgiant į asmens turto, kuris buvo sunaikintas gaisro metu, vertę – iki 1,5 VRP dydžio;
  1.5. įvykus stichinei nelaimei - iki 2,0 VRP dydžio;
 2. susirgus onkologine liga (aktyvaus gydymo stadijos metu),  jeigu pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 4 VRP ir asmenims nėra mokama slaugos išlaidų tikslinė kompensacija - iki 2,5 VRP dydžio;  
 3. patyrus sunkias traumas, susirgus kitomis sunkiomis ligomis (aktyvaus gydymosi metu) ar prireikus operacinio gydymo, jeigu pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 3 VRP ir asmenims nėra mokama slaugos išlaidų tikslinė kompensacija –  iki 2,0 VRP dydžio;
 4. grįžus iš laisvės atėmimo ar kardomojo kalinimo vietų, socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų (toliau – įkalinimo įstaigos), jeigu asmenys dėl pašalpos kreipiasi ne vėliau kaip per du mėnesius nuo išleidimo iš laisvės atėmimo vietos dienos, buvo nubausti ne trumpesne nei 6 mėn. laisvės atėmimo bausme ir yra registruoti teritorinėje darbo biržoje bei jų pajamos neviršija 1 VRP dydžio per mėn. – 1,0 VRP dydžio;
 5. neįgaliesiems ir socialinę riziką patyrusiems asmenims kietajam kurui įsigyti, kai jie dėl objektyvių priežasčių negali gauti kompensacijos kietajam kurui įsigyti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatyta tvarka (asmenims, įtrauktiems į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Marijampolės savivaldybėje ir kt.) ir jų pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 1 VRP dydžio – iki 1,5 VRP dydžio;
 6. apmokėti už priklausomybės ligomis sergančių asmenų gydymą, jeigu pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 1 VRP dydžio. Šiuo atveju apmokama suma, kuri nurodyta įstaigos pateiktoje sąskaitoje – faktūroje, bet ne didesnė nei 0,5 VRP dydžio;
 7. iš dalies kompensuoti įsiskolinimus už elektros energijos ar dujų  sunaudojimą, kai dėl esamos padėties netenkinami žmogaus gyvybiniai poreikiai, jeigu asmenų pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 2 VRP dydžio– iki 1,5 VRP dydžio; 
 8. asmens dokumentams tvarkyti asmenims,  neturintiems jokių pajamų. Apmokama asmens dokumentų padarymo išlaidos, bet ne daugiau kaip 0,5 VRP dydžio;
 9. apdrausti asmenis, nedraustus sveikatos draudimu, arba apmokėti sveikatos priežiūros paslaugas pagal Valstybinių ligonių kasų nustatytus įkainius, asmenims neturintiems jokių pajamų, kai dėl specifinių aplinkybių kyla grėsmė asmens sveikatos būklei ir reikalingas gydymas;
 10. benamystės, bedarbystės ar kitos būtinos skubios piniginės socialinės paramos atvejais, atsižvelgiant į šeimos ar vieno gyvenančio asmens socialinę, materialinę padėtį ir kitas aplinkybes, įrodančias vienkartinės paramos būtinumą, jeigu pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 2 VRP dydžio- iki 1,5 VRP dydžio.

Vienkartinė parama asmeniui ar vienam gyvenančiam asmeniui skiriama vieną kartą per kalendorinius metus, išskyrus gaisro, stichinės nelaimės ir ligos atvejus.  

Atsakymas apie priimtus sprendimus dėl išmokos skyrimo ir mokėjimo pateikiamas pareiškėjo prašyme nurodytu būdu.

Administracinės paslaugos rezultatas Pervesta išmoka į paslaugos gavėjo asmeninę sąskaitą banke arba išimtiniais atvejais išmokėta išmoka pašte
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas 
 3. Pažymas apie asmenų ar vieno gyvenančio asmens paskutinio mėnesio iki kreipimosi arba kreipimosi mėnesio pajamų dydį, išskyrus pajamas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Darbo biržos, Nacionalinės mokėjimo agentūros
 4. Gydytojų konsultacinės komisijos pažyma - forma 046A
 5. Dokumentai patvirtinantys gydymo išlaidas
 6. Dokumentai iš draudimo įstaigos, apie padarytus nuostolius, pažyma iš Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos apie gaisrą
 7. Pažyma apie paleidimą iš laisvės atėmimo ar kardomojo kalinimo vietų, socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigų
 8. Prašymą priimantis asmuo gali pareikalauti ir kitų dokumentų priklausomai nuo situacijos
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:

 1. Gyventojų registro  - apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį
 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt ) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas
 3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.ldb.lt ) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje
 4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, www.nma.lt ) – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti
 5. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Mokinių registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt) - apie besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas
 6. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Studentų registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt)  - apie studentų mokymosi įstaigas
 7. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Vasario 16-osios g. 14, 01514 Vilnius, www.vmi.lt) – apie nelegalų darbą
 8. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt ) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens darbingumo lygį
Administracinės paslaugos teikėjas

Ramutė Zaveckienė, Piniginės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 015, ramute.zaveckiene@marijampole.lt

Administracinės paslaugos vadovas Vida Bružinskaitė, Piniginės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Sprendimą dėl vienkartinės paramos skyrimo priima Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta

Asmenys, deklaravę gyvenamą vietą Marijampolės mieste, prašymą pateikia Marijampolės savivaldybės administracijos  Piniginės paramos skyriuje, 115 kab., J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė.

Asmenys deklaravę gyvenamą vietą kaimiškoje seniūnijoje, prašymą-paraišką pateikia deklaruotos gyvenamosios vietos seniūnijos specialistams:

 • Igliaukos seniūnijoje, Vytauto g. 19, Igliauka, Marijampolės sav.
 • Gudelių seniūnijoje, Vytauto g. 8, Gudeliai, Marijampolės sav.
 • Liudvinavo seniūnijoje, Vytauto g. 6, Liudvinavas, Marijampolės sav.
 • Marijampolės seniūnijoje, Lietuvininkų g. 18, Marijampolė
 • Sasnavos seniūnijoje, Sūduvos g. 27, Sasnava, Marijampolės sav.
 • Šunskų seniūnijoje, Varpo g. 32, Šunskai, Marijampolės sav.

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-30 17:35:00