2020-04-09; 16:18 val.

12-14 || Prašymo vienkartinei paramai nepasiturintiems gyventojams gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo vienkartinei paramai nepasiturintiems gyventojams gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas - priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą vienkartinei paramai nepasiturintiems gyventojams (toliau-išmoka) gauti,  jį išnagrinėti, priimti sprendimą dėl išmokos skyrimo ir mokėjimo ir pateikti pareiškėjui atsakymą.

Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, globėją (rūpintoją)).  Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

Išmokas sudaro: tikslinė, vienkartinė, sąlyginė ir periodinė pašalpos.
1. Tikslinė pašalpa bendrai gyvenantiems asmenims (vienam gyvenančiam asmeniui) skiriama:
1.1. nukentėjus nuo gaisro ar stichinės nelaimės atveju, neatsižvelgiant į pajamas, jeigu tai yra vienintelis asmens gyvenamasis būstas ar statinys ir jis yra Marijampolės savivaldybės teritorijoje:
1.1.1. įvykus gaisrui gyvenamajame būste, kuris buvo asmens nuosavybė ir nuolatinė gyvenamoji vieta, atsižvelgiant į patirtus nuostolius. Tikslinės pašalpos dydis - iki  6 valstybės remiamų pajamų (toliau- VRP) dydžio;
1.1.2. įvykus gaisrui gyvenamajame būste,  kuris nebuvo asmens nuosavybė, tačiau buvo asmens pastovi gyvenamoji vieta, atsižvelgiant į asmens turto, kuris buvo sunaikintas gaisro metu, vertę. Tikslinės pašalpos dydis  - iki  2 VRP  dydžio;
1.1.3. įvykus gaisrui ūkinėse patalpose, kurios buvo asmens nuosavybė, atsižvelgiant į patirtus nuostolius. Tikslinės pašalpos dydis - iki 3 VRP dydžio;
1.1.4. įvykus gaisrui ūkinėse patalpose, kurios nebuvo asmens nuosavybė, atsižvelgiant į asmens turto, kuris buvo sunaikintas gaisro metu, vertę. Tikslinės pašalpos dydis - iki 1,5 VRP dydžio;
1.1.5. įvykus stichinei nelaimei. Tikslinės pašalpos dydis - iki 2,0 VRP dydžio;
1.2. susirgus ar sergantiems onkologine liga, jeigu per 6 mėn. iki kreipimosi ar kreipimosi metu buvo ar yra taikomas aktyvus gydymas (atlikta operacija, taikomas spindulinis ar chemoterapinis gydymas),  jeigu pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 3,5 VRP. Tikslinės  pašalpos dydis - iki 2,5 VRP dydžio;
1.3. neįgaliesiems, pensinio amžiaus asmenims, socialinę riziką patyrusiems asmenims kietajam kurui įsigyti, kai jie dėl objektyvių priežasčių negali gauti kompensacijos kietajam kurui įsigyti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatyta tvarka (asmenims, įtrauktiems ir neįtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Marijampolės savivaldybėje ir kt.) ir jų pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 1,0 VRP dydžio.  Tikslinės pašalpos dydis - iki 1,3 VRP dydžio;
1.4. iš dalies kompensuoti įsiskolinimus už elektros energijos ar dujų  sunaudojimą, kai dėl esamos padėties netenkinami žmogaus gyvybiniai poreikiai, jeigu asmenų pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 1,0 VRP dydžio. Tikslinės pašalpos dydis - turimos skolos dydis, tačiau ne daugiau kaip 1,3 VRP dydžio;
1.5. asmens dokumentams tvarkyti asmenims,  neturintiems jokių pajamų. Apmokama asmens dokumentų padarymo išlaidos, bet ne daugiau kaip 0,5 VRP dydžio;
1.6. iš dalies  apmokėti kompensacinių priemonių (akinių, lęšiukų ir kt.) įsigijimą (jeigu šios priemonės yra nekompensuojamos) bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, jei pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 1,5 VRP dydžio. Tikslinės pašalpos dydis - iki 1,5 VRP dydžio.
2. Vienkartinė pašalpa skiriama:
2.1. patyrus sunkias traumas, susirgus ar sergant kitomis sunkiomis ar lėtinėmis ligomis ar prireikus operacinio gydymo, jeigu pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 2,5 VRP. Vienkartinės pašalpos dydis -  iki 1,5 VRP dydžio;
2.2. grįžus iš laisvės atėmimo ar kardomojo kalinimo vietų, socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų (toliau - įkalinimo įstaigos), jeigu asmenys dėl pašalpos kreipiasi ne vėliau kaip per du mėnesius nuo išleidimo iš laisvės atėmimo vietos dienos, buvo nubausti ne trumpesne nei 6 mėn. laisvės atėmimo bausme ir yra registruoti Užimtumo tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje bei jų pajamos neviršija 1 VRP dydžio per mėn.  Vienkartinės pašalpos dydis - 1,0 VRP dydžio;
2.3. benamystės, bedarbystės ar kitos būtinos skubios piniginės socialinės paramos atvejais, atsižvelgiant į šeimos ar vieno gyvenančio asmens socialinę, materialinę padėtį ir kitas aplinkybes, įrodančias vienkartinės paramos būtinumą, jeigu pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 1,5 VRP dydžio. Vienkartinės pašalpos dydis - iki 1,2 VRP dydžio. Asmenims, kurie nutraukė registraciją Užimtumo tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje savo noru ar asmenims, kuriems ši registracija Užimtumo tarnyboje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje buvo nutraukta be teisės registruotis 6 mėn., ar asmenims, kurie atsisakė darbo be pateisinamos priežasties, vienkartinės pašalpos dydis iki 0,8 VRP dydžio;
2.4. iš dalies kompensuoti įsiskolinimus už komunalinius patarnavimus, jeigu pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 1,5 VRP dydžio. Vienkartinės pašalpos dydis - turimos skolos dydis tačiau ne daugiau kaip 1,5 VRP dydžio;
3.Periodinė pašalpa skiriama:
3.1. apdrausti asmenis, nedraustus sveikatos draudimu, arba apmokėti sveikatos priežiūros paslaugas pagal Valstybinių ligonių kasų nustatytus įkainius, asmenims neturintiems jokių pajamų, kai dėl specifinių aplinkybių kyla grėsmė asmens sveikatos būklei ir reikalingas gydymas. Periodinė pašalpa  skiriama laikotarpiui,  kurį asmuo bus gydomas, tačiau ne ilgiau kaip 3 mėn.;
3.2. kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms apmokėti, mirus vienam iš bendrai gyvenusių asmenų (buto savininkui), kol bus tvarkomi būsto paveldėjimo dokumentai, bet ne ilgiau kaip 4 mėn. Periodinės pašalpos dydis - mokama kredito ir palūkanų suma, bet ne didesnė kaip 0,5 VRP dydžio.   
4. Sąlyginė pašalpa skiriama:
4.1. gydymosi nuo priklausomybės ligų laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 3 mėn., jeigu pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 1,5 VRP dydžio. Sąlyginės pašalpos  dydis - 0,5  VRP dydžio;
4.2. įsiskolinimams už komunalinius patarnavimus iš dalies padengti (jeigu skola susidarė dėl objektyvių priežasčių) neįgaliems, pensinio amžiaus asmenims, bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems vaikus, su sąlyga, kad asmuo pats mokės už komunalinius patarnavimus ne mažiau kaip 30 procentų savo gaunamų pajamų, jeigu asmenų pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 1,5 VRP dydžio. Sąlyginės pašalpos dydis  - iki 0,8  VRP dydžio. Sąlyginė pašalpa mokama, kol bus padengiamas įsiskolinimas, tačiau ne ilgiau kaip 3 mėn.

Išmoka asmeniui ar vienam gyvenančiam asmeniui skiriama vieną kartą per kalendorinius metus, išskyrus gaisro, stichinės nelaimės ir ligos atvejus.   

Atsakymas apie priimtus sprendimus dėl išmokos skyrimo pateikiamas pareiškėjo prašyme nurodytu būdu.

Administracinės paslaugos rezultatas Išmokėta išmoka arba neigiamas atsakymas (išmoka socialinę riziką patiriantiems asmenims mokama savivaldybės tarybos nustatyta tvarka)
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
 3. Pažymos apie asmenų ar vieno gyvenančio asmens paskutinių 3 mėnesių iki kreipimosi arba kreipimosi mėnesio pajamų dydį, išskyrus pajamas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Užimtumo tarnybos, Nacionalinės mokėjimo agentūros
 4. Gydytojų konsultacinės komisijos pažyma - forma 046/A
 5. Dokumentai patvirtinantys gydymo išlaidas
 6. Dokumentai iš draudimo įstaigos, apie padarytus nuostolius, pažyma iš Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos apie gaisrą
 7. Pažyma apie paleidimą iš laisvės atėmimo ar kardomojo kalinimo vietų, socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigų
 8. Prašymą priimantis asmuo gali pareikalauti ir kitų dokumentų priklausomai nuo situacijos
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 1. VĮ Registrų centro Gyventojų registro (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius,  www.registrucentras.lt) - apie asmens kodą, vardą pavardę, deklaruotą gyvenamąją vietą ir gyvenamosios vietos deklaravimo datą, šeimos sudėtį, šeiminę padėtį, šeimos narių asmens kodus, tėvų asmens kodus, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento rūšį
 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių - gaunamas ir draudžiamąsias pajamas, pajamų mokėjimo laikotarpį, draudžiamojo laikotarpio pradžią ir pabaigą, draudėją, atskaitymus iš Sodros išmokų
 3. Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.ldb.lt) ir jos teritorinių skyrių - registravimosi Užimtumo tarnyboje datą ir registracijos nutraukimo datą bei priežastį, Užimtumo tarnybos pasiūlymus įsidarbinti, pasiūlytas darbo rinkos priemones, jų pradžią ir pabaigą
 4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, www.nma.lt) - apie gaunamas pajamas apie paramos rūšį, išmokų sumą ir išmokėjimo datą
 5. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Mokinių registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt) - apie asmens ugdymo įstaigą, ugdymo įstaigos lankymo laikotarpius; klasę  
 6. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Studentų registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt)  - apie aukštosios mokyklos pavadinimą, studijų pradžią ir pabaigą, mokamas stipendijas, studijų formą
 7. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Vasario 16-osios g. 14, 01514 Vilnius, www.vmi.lt) - apie nelegalų darbą
 8. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių - apie nustatytus darbingumo ir neįgalumo lygius bei jų nustatymo laikotarpius, nustatytus specialiuosius poreikius bei jų nustatymo laikotarpius, įtakojančias diagnozes
 9. VĮ Registrų centro (Vinco Kudirkos g. 18-3,  03105 Vilnius, www.registrucentras.lt) - apie asmens ir (ar) bendrai gyvenančių asmenų turimą registruotą nekilnojamąjį turtą (statinius, tarp jų nebaigtus statyti; žemę, įskaitant užimtą miško ir vandens telkinių) pagal Nekilnojamojo turto registro pažymą socialinei paramai gauti
Administracinės paslaugos teikėjas

Ramutė Zaveckienė, Piniginės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 015, ramute.zaveckiene@marijampole.lt

Administracinės paslaugos vadovas Vida Bružinskaitė, Piniginės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Sprendimą dėl išmokos skyrimo priima Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta

Asmenys, deklaravę gyvenamą vietą ar įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Marijampolės mieste, taip pat  asmenys, nedeklaravę gyvenamosios vietos ar  neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, tačiau faktiškai gyvenantys Marijampolės mieste,  prašymą pateikia Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyriuje (115 kab., J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė)

Asmenys deklaravę gyvenamą vietą ar įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą kaimiškoje seniūnijoje, taip pat asmenys, nedeklaravę gyvenamosios vietos ar  neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, tačiau faktiškai gyvenantys kaimiškoje seniūnijoje, prašymą pateikia  gyvenamosios vietos seniūnijos specialistams:

Prašymai priimami :

 • Igliaukos seniūnijoje, Vytauto g. 19, Igliauka, Marijampolės sav.
 • Gudelių seniūnijoje, Vytauto g. 8, Gudeliai, Marijampolės sav.
 • Liudvinavo seniūnijoje, Vytauto g. 6, Liudvinavas, Marijampolės sav.
 • Marijampolės seniūnijoje, Lietuvininkų g. 18, Marijampolė
 • Sasnavos seniūnijoje, Sūduvos g. 27, Sasnava, Marijampolės sav.
 • Šunskų seniūnijoje, Varpo g. 32, Šunskai, Marijampolės sav.
Savivaldybės administracija turi teisę tikrinti asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą; papildomai apklausti asmenis, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir pareikalauti papildomų dokumentų.

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-15 14:23:00