2019-12-05; 19:46 val.

14-20 || Prašymų įvaikinti vaiką (-us) priėmimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymų įvaikinti vaiką (-us) priėmimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Fizinis asmuo, gyvenantis Marijampolės savivaldybėje ir pageidaujantis įvaikinti vaiką (-us) kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrių.

Socialinių paslaugų skyriaus atsakingi specialistai, surinkę reikiamus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas persiunčia juos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui, kad jis atliktų asmens tinkamumo įvaikinti pradinį įvertinimą.

Administracinės paslaugos rezultatas Priimtas  prašymas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
 • Asmenų, norinčių įvaikinti vaikus, ir galimų įvaikinti vaikų apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1422 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 1135 redakcija)
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.182714/asr
 • Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. DV-1743 „Dėl prašymų vaiko globos (rūpybos) ir laikino svečiavimosi klausimais priėmimo ir nagrinėjimo Marijampolės savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“
  https://teisineinformacija.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=52015
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas įvaikinti;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. Sveikatos apsaugo ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimas (046/a forma);
 4. Rašytinis sutuoktinio sutikimas įvaikinti, jei vaiką nori įvaikinti vienas iš sutuoktinių;
 5. Rašytinis kito sutuoktinio ir jo rūpintojo sutikimas įvaikinti, jeigu kitas sutuoktinis ribotai veiksnus šeimos santykių srityje; teismo patvirtinto ribotai veiksnaus šeimos santykių srityje sutuoktinio rašytinis sutikimas, jeigu sutuoktinio rūpintojas sutikimo įvaikinti neduoda;
 6. Užsienio valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, – užsienio valstybės, kurios pilietis jis yra, ir (ar) paskutinės jo gyvenamosios vietos valstybės, kurioje jis gyveno iki atvykimo į Lietuvos Respubliką, kompetentingos institucijos išduotos pažymos apie teistumą ir patraukimą administracinėn atsakomybėn toje užsienio valstybėje.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)  
Administracinės paslaugos teikėjas

Rasa Matusienė,  Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 008, el. p. rasa.matusiene@marijampole.lt

Administracinės paslaugos vadovas Svajonė Rainienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja, tel. (8 343)  90 018, el. p. svajone.rainiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 5 darbo dienos
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma 

Prašymo priėmimo vieta Socialinių paslaugų skyrius, Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, 111 kab.
Priėmimo laikas:
Pirmadienį, trečiadienį - nuo 8 val. iki 17 val.
Antradienį - nuo 7 val. iki 17 val.
Ketvirtadienį - nuo 8 val. iki 18 val.
Penktadienį - nuo 8 val. iki 15.45 val.
Prieš šventes darbo laikas trumpinamas viena valanda  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-23 15:40:34