2020-05-31; 3:51 val.

Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
Projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią“ partnerių atranka

Kviečiame dalyvauti projekto ,,Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią“ partnerių atrankoje. Projekto partnerių atranka organizuojama siekiant įgyvendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr.08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.

Paraiškos priimamos iki vasario 27 d. 17.00 val. darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) Marijampolės savivaldybės administracijoje, Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, I aukštas, 1 arba 2 langelis užantspauduotame voke, ant kurio užrašytas Konkurso pavadinimas „Projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią“ partnerių atrankos konkursui“. Jeigu Paraiška siunčiama paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip konkurso skelbime nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data.

Paraiškos, pateiktos po vasario 27 d. 17.00 val. nebus vertinamos.
Projekto partnerių atrankoje gali dalyvauti biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, asociacijos, religinės bendruomenės ar bendrijos, labdaros ir paramos fondai.
Projekto veiklos, kurioms vykdyti bus atrenkami projekto partneriai:

1. apsaugoto būsto paslaugų teikimas. Tai asmens apgyvendinimas ir pagalbos suteikimas namų aplinkoje, reikalingų paslaugų organizavimas bendruomenėje, siekiant kompensuoti, atkurti, ugdyti, palaikyti ir plėtoti asmens socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius. Paslaugos turinys nurodytas Socialinių paslaugų kataloge.
2. socialinių dirbtuvių paslaugų teikimas. Teikiant socialinių dirbtuvių paslaugą sudaromos galimybės neįgaliesiems su specialistų pagalba įgyti darbinius įgūdžius, atliekant realias darbo užduotis, ir didinti jų galimybes įsidarbinti atviroje darbo rinkoje. Paslauga teikiama remiantis Socialinių dirbtuvių asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią, veiklos modelio aprašu;
3. apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose. Šios paslaugos tikslas - namų aplinkos sukūrimas ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį gyvenimą. Paslaugos turinys nurodytas Socialinių paslaugų kataloge;
4. ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas grupinio gyvenimo namuose. Tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (vaikui) teikiama kompleksinė pagalba siekiant juos integruoti į visuomenę.

Projekto partneriai gali pretenduoti į vienos ar kelių socialinių paslaugų teikimą.

Informacija ir konsultacijos teikiamos Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriuje, tel. (8 343) 90 018, atsakingas asmuo Svajonė Rainienė, el. paštas svajone.rainiene@marijampole.lt.

Nuorodos į dokumentus:

1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. A1-83 ,,Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e4169490984411e3aad2c022318814db/asr

2. Marijampolės savivaldybės administracijos 2020 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. DV-235 „Dėl projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią“ partnerių socialinėms paslaugoms organizuoti ir teikti atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://teisineinformacija.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=53935

PRIDEDAMA Projekto paraiška

 

Marijampolė savivaldybės administracijos
Socialinių paslaugų skyrius

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra