2020-04-07; 13:14 val.

Skyriaus vedėjo pareigybė
  • Priima ir konsultuoja gyventojus visais piniginės paramos klausimais;
  • Priima prašymus paramai užsienyje mirusių (žuvusių) lietuvos respublikos piliečių palaikams parvežti į lietuvos respubliką gauti;
  • Priima gyventojus ir išduoda e 401 lt, e 411 lt ir kt. Formas užsienio kompetentingoms įstaigoms dėl išmokų vaikams;
  • Vyksta pas gyventojus, į šeimas, nustatyti socialines problemas, spręsti konfliktines situacijas, tikrinti gyvenimo sąlygas, užimtumą, turimą turtą, ar tikslingai naudojamos piniginei paramai skirtos lėšos ir teikia siūlymus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo.

PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. birželio 28 d.
įsakymu Nr. DV-1214

 

PINIGINĖS PARAMOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Piniginės  paramos skyriaus vedėjas (toliau – vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 
II SKYRIUS
PASKIRTIS
 
2. Vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti skyriaus darbą, siekiant įgyvendinti piniginės socialinės paramos politiką bei darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas Marijampolės savivaldybės teritorijoje, užtikrinti tinkamą socialinių išmokų teikimo, gyventojų užimtumo programų, senatvės pensijos amžių sukakusių asmenų savarankiškumo kasdieninėje veikloje vertinimo administravimą, organizavimą ir kontroliavimą.
 
III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
 
3. Vedėjas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – valstybės tarnyboje, susijusioje su pinigine socialine parama, gyventojų užimtumo programa bei senatvės pensijos amžių sukakusių asmenų savarankiškumo kasdieninėje veikloje vertinimu.  
 
IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą – socialinio darbo, ar vadybos, ar teisės, ar viešojo administravimo, ar ekonomikos magistro kvalifikacinį laipsnį;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teisės, vadybos, viešojo administravimo, ekonomikos ar socialinio darbo srityse;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius piniginę socialinę paramą;
4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei daryti išvadas, priimti sprendimus savo kompetencijos klausimais;
4.5. turėti vadybos žinių, sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus darbą; 4.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, „Internet Explorer“, Microsoft Outlook“ arba  Microsoft Outlook Express“ programomis;
4.6. išmanyti dokumentų rengimo taisykles bei kalbos kultūrą.
 
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja, koordinuoja bei užtikrina skyriaus veiklą, siekiant sėkmingai vykdyti skyriaus tikslus, įgyvendinant gyventojų užimtumo programas, piniginės socialinės paramos politiką išmokų vaikams, piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, paramos mirties atveju, socialinės paramos mokiniams, nukentėjusiems, neįgaliesiems asmenims bei vienkartinės paramos nepasiturinčioms šeimoms bei asmenims srityse;
5.2. rengia skyriaus nuostatus ir skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigybių aprašymus bei teikia juos tvirtinti Administracijos direktoriui;
5.3. numato skyriaus veiklos kryptis, planuoja skyriaus veiklą, paskirsto darbuotojams užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą;
5.4. vertina teisės aktų nustatyta tvarka skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, tarnybinę veiklą, teikia siūlymus dėl jų kvalifikacijos kėlimo, skatinimo, nuobaudų skyrimo bei darbo tobulinimo;
5.5. užtikrina dokumentų, reikalingų išmokoms vaikams, piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, paramos mirties atveju, socialinės paramos mokiniams, tikslinėms kompensacijoms, vienkartinės paramos nepasiturinčioms šeimoms bei kitoms išmokoms skirti ir išmokėti, parengimą;
5.6. priima gyventojus bei konsultuoja juos išmokų vaikams, tikslinių kompensacijų, socialinių pašalpų, kompensacijų už šildymą, geriamąjį ir karštą vandenį, socialinės paramos mokiniams bei kitų socialinių išmokų skyrimo ir mokėjimo klausimais, gyventojų užimtumo programos įgyvendinimo klausimais;
5.7. tikrina ir pasirašo slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų gavėjų bylas;
5.8. rengia Tarybos sprendimų bei administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus veiklos kompetencijos klausimais;
5.9. atstovauja savivaldybei bei skyriui santykiuose su kitais administracijos struktūriniais padaliniais, sprendžiant gyventojų užimtumo programos rengimo bei įgyvendinimo,  piniginės socialinės paramos problemas, uždavinius ir kitus su piniginės socialinės paramos skyrimu, gyventojų užimtumo programos rengimo bei įgyvendinimo susijusius klausimus valstybinėse ir kitose institucijose;
5.10. rengia skyriaus vidaus tvarkomuosius ir organizacinius dokumentus;
5.11. teikia metodinę pagalbą, inicijuoja ir organizuoja susitikimus su seniūnijų specialistais bei bendruomenės gyventojais piniginės socialinės paramos, gyventojų užimtumo programos rengimo  klausimais;
5.12. rengia atsakymus į Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, valstybinių įstaigų, įmonių bei organizacijų  raštus skyriaus kompetencijos  klausimais;
5.13. pagal kompetenciją nagrinėja gyventojų prašymus ir skundus, rengia atsakymus bei  kontroliuoja, kad laiku būtų paruošti atsakymai į juos;
5.14. vyksta pas gyventojus, į šeimas, tame tarpe ir socialinės rizikos šeimas, pas socialinės rizikos asmenis, asmenis turinčius psichinę ir proto negalią, nustatyti egzistuojančias socialines problemas, spręsti iškilusias konfliktines situacijas, tikrinti jų gyvenimo sąlygas, užimtumą, turimą turtą, ar tikslingai naudojamos piniginei paramai skirtos lėšos ir teikia siūlymus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo, tikrina tikslinių kompensacijų panaudojimo tikslingumą ir teisingumą, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą ir teikia išvadą dėl tikslinių kompensacijų mokėjimo būdo (pinigine ar nepinigine forma);
5.15. analizuoja įstatymus ir kitus normatyvinius dokumentus piniginės socialinės paramos teikimo, darbo rinkos politikos priemonių bei gyventojų užimtumo programų rengimo bei įgyvendinimo  klausimais, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo Administracijos direktoriui, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Lietuvos savivaldybių asociacijai;
5.16. rengia ir tikslina informaciją skyriaus kompetencijos klausimais savivaldybės internetiniame puslapyje;
5.17. vykdo viešuosius pirkimus skyriaus kompetencijos klausimais;
5.18. dalyvauja tarptautiniuose projektuose skyriaus kompetencijos klausimais;
5.19. teikia gyventojams konsultacijas, informaciją bei rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl finansinės paramos suteikimo užsienyje mirusių (žuvusių) piliečių palaikams parvežti  į Lietuvą ir kitais nukentėjusiųjų asmenų klausimais, suveda reikalingą informaciją šioms išmokoms mokėti į kompiuterines laikmenas;
5.20. užtikrina piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams gavėjų bylų pateikimą Piniginės socialinės paramos komisijai;
5.21. įgyvendina Europos Tarybos Reglamento Nr. 1408/71/EEB ir Reglamento Nr. 574/72/EEB nuostatas, susijusias su išmokomis šeimai, skaičiuoja susidariusias permokas ir apie jas informuoja išmokų vaikams gavėjus;
5.22. planuoja piniginei socialinei paramai, gyventojų užimtumo programai reikalingas lėšas;
5.23. organizuoja statistikos duomenų teikimą pagal Tarnybos kompetenciją;
5.24. organizuoja ataskaitų ir informacijos skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais parengimą ir pateikimą, rengia skyriaus veiklos ataskaitą, nustatyta tvarka atsiskaito Administracijos direktoriui už savo veiklą;
5.25. priima sprendimus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo bei juos pasirašo;
5.26. vertina senatvės pensijos amžių sukakusių asmenų savarankiškumą kasdieninėje veikloje, užpildant Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną;
5.27. vyksta pas senatvės pensijos amžių sukakusius asmenis, tame tarpe ir pas socialinės rizikos asmenis, asmenis turinčius psichinę ir proto negalią, įvertinti jų savarankiškumą kasdieninėje veikloje, užpildant Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną;
5.28. raštu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai teikia Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyno kopiją;
5.29. rengia dokumentus Ginčų komisijai, jeigu asmuo ar Administracija nesutinka su Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos priimtu sprendimu dėl specialiųjų poreikių vertinimo;
5.30. teikia numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašą, sistemina dokumentus ir perduoda bylas  įforminti ir saugoti;
5.31. atlieka ir kitus nenuolatinio pobūdžio Administracijos direktoriaus nurodymus bei pavedimus, nenumatytus šiame pareigybės aprašyme, siekiant Administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo;
5.32. saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai.
 
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
 
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.
 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-09 12:54:42