2019-02-16; 23:45 val.

Pradžia / Civilinė sauga
Ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurie turi rengti ekstremaliųjų situacijų valdymo planus ir sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrus

Ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurie turi rengti ekstremaliųjų situacijų valdymo planus ir sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrus (informacija ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms)

Ekstremaliosioms situacijoms, kurios gali kilti dėl ūkio subjekto ar kitos įstaigos vykdomos veiklos ar neveiklumo ir padaryti žalą žmonėms, turtui, aplinkai, esantiems ūkio subjekto, kitos įstaigos atsakomybės srityje, valdyti sudaromi ūkio subjekto ar kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo planai.

Už ūkio subjekto, kitos įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą su savivaldybės administracijos direktoriumi yra atsakingas ūkio subjekto ar kitos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

Ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms yra nustatyti kriterijai, kuriais remiantis ūkio subjektai ir kitos įstaigos gali nustatyti, turi jie ar ne pagal savo veiklos pobūdį rengti ekstremaliųjų situacijų valdymo planus ir sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrus.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planus rengia ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurių vykdoma veikla ar veiklos pobūdis esant nepalankioms aplinkybėms gali sukelti ekstremaliąją situaciją ir pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai, taip pat kuriuose pagal vykdomos veiklos pobūdį nuolatos ar laikinai būna žmonių, kurių saugumu, susidarius ekstremaliajai situacijai, turi pasirūpinti ūkio subjekto ar kitos įstaigos personalas arba kurių teritorijoje ir (ar) atsakomybėje yra kultūros paveldo objektai ir kurie užtikrina kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, valdo ir administruoja statinius bei jų kompleksus, ansamblius, įregistruotus kaip nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės.

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, organizuojantį ir koordinuojantį ekstremaliųjų situacijų valdymą ir užtikrinantį ekstremalių situacijų komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą, turi sudaryti strateginę ir svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčios valstybės įmonės (išskyrus valstybės įmonę Ignalinos atominę elektrinę) ir pavojingieji objektai, kuriuose medžiagų kiekiai prilygsta nustatytųjų kvalifikacinių kiekių I ir II lygiams ar juos viršija.

 

PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 1-134 „Dėl Kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 46-2236)


Grįžti: Civilinė sauga


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2013-08-22 11:16:10

Civilinės saugos informaciniai pranešimai