2020-05-26; 0:39 val.

Vairuotojo-darbininko pareigybė

PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m.  gegužės 25 d.
įsakymu Nr. DV-848GUDELIŲ SENIŪNIJOS VAIRUOTOJO-DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ


1. Gudelių seniūnijos vairuotojo-darbininko pareigybė priskiriama kvalifikuotų darbuotojų, kurių pareigybės priskiriamos C lygiui, pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis - C.


II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.
3.2. Turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti motorinę transporto priemonę, ir medicininį pažymėjimą, leidžiantį dirbti šį darbą.
3.3. Gerai žinoti kelių eismo taisykles, autotransporto priemonių mechanizmų ir prietaisų paskirtį, veikimą, gedimų požymius ir priežastis, jų įtaką saugiam eismui, techninio eksploatavimo taisykles.
3.4. Mokėti automobilio darbo pirminių dokumentų pildymo taisykles.
3.5. Žinoti seniūnijoje turimos aplinkos tvarkymo technikos ( žoliapjovės, benzopjūklo ir kt.) eksploatacijos reikalavimus bei jos gedimų pašalinimo būdus.


III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Pervežti žmones ir krovinius seniūno nurodytu maršrutu.
4.2. Patikėtą transporto priemonę pastoviai palaikyti techniškai tvarkingą ir švarią.
4.3. Pildyti kelionės lapus ir vesti automobilių kuro naudojimo apskaitą.
4.4. Atlikti pakrovimo ir iškrovimo darbus.
4.5. Atsiradus transporto priemonės gedimui, sudarančiam pavojų eismo saugumui ir transporto priemonės išsaugojimui, imtis būtinų priemonių gedimui pašalinti arba grįžti į garažą, laikantis būtinų atsargumo priemonių.
4.6. Nepriklausomai nuo metų laiko ir sąlygų, užtikrinti švarą automobilio viduje ir iš išorės.
4.7. Automobilį švarų, sutvarkytą laikyti jam skirtame garaže.
4.8. Palaikyti švarą garaže, užtikrinti priešgaisrinės ir darbų saugos reikalavimus.
4.9. Darbo pabaigoje pastatyti transporto priemonę jai skirtame garaže, išjungti visus prietaisus, įjungti apsaugos priemones.
4.10. Šiltuoju metų laiku pjauti žolę prie seniūnijos administracinio pastato, šaltuoju - kasti sniegą nuo takų, vedančių prie administracinio pastato.
4.11. Seniūno pavedimu atlikti ir kitas funkcijas.


IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Gudelių seniūnijos vairuotojas-darbininkas tiesiogiai pavaldus Gudelių seniūnui.


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2017-06-28 10:27:43