2019-10-15; 10:20 val.

Programų finansavimo konkursai
Kviečiame teikti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 m. projektų paraiškas

Projekto paraiškas gali teikti įregistruotas juridinis asmuo:

 1. kuris pagal veiklos pobūdį ir teisinę formą yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
 2. paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems (socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ar palaikymo, neįgaliųjų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime didinimo);
 3. į projekto veiklas planuoja įtraukti ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį;
 4. turi projekto buhalterį arba už buhalterinę apskaitą atsakingą asmenį (jei buhalterinės apskaitos paslaugas pareiškėjui teikia buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti įmonė (įstaiga) arba buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo);
 5. projekto veikloms vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams (išskyrus Nuostatų 10.2 papunktyje nurodytas veiklas, kurioms vykdyti nebūtinos konkrečios patalpos, pvz., palydint, pavežant neįgalųjį į konsultacijas, įstaigas ir kt.), paslaugoms teikti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną, internetą ir kt.).
Telefonai pasiteirauti: (8 343) 90 008, mob. tel. (8 615) 54 818 el. p. ausra.paruliene@marijampole.lt

Atkreipiame dėmesį, kad pasikeitusią paraiškos formą prašome pildyti vadovaujantis patvirtintais 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais.

Paraiškos priimamos iki 2019-11-04  
Kviečiame teikti neįgaliųjų socialinės integracijos per sportą projektų paraiškas
 
Marijampolės savivaldybės administracija skelbia Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019-2020 metais atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019-2020 metais nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019-2020 metais nuostatais.
 
Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Marijampolės savivaldybės administracijos, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Giedrius Šlekys (tel.: 8 343 90088, el.p.: giedrius.slekys@marijampole.lt

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 16.45 val.

Paraiškos priimamos iki 2019-11-04  
Skelbiamas 2019 metų konkursas švietimo įstaigų prevencinių programų projektams finansuoti

Finansuojamos prioritetinės prevencinės programos, kurios:

 • skatina saugios aplinkos kūrimą švietimo įstaigose;
 • stiprina psichologinį vaikų (mokinių) atsparumą ir silpnina galimą neigiamą socialinės aplinkos poveikį bei ugdo vaikų (mokinių) gyvenimo įgūdžius;
 • apima lyčių lygybės švietimą, smurto, patyčių, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, savižudybių prevenciją švietimo įstaigose;
 •  tobulina pedagoginių darbuotojų kompetencijas prevencinių programų įgyvendinimo srityse.

Telefonas pasiteirauti 8 343 90 067, mob. tel. 8 657 86 756  el. p. angele.mikuliene@marijampole.lt

 PRIDEDAMA:
1. Konkurso nuostatai
2. Paraiškos forma (doc)
3. Ataskaitos forma (doc)

Paraiškos priimamos iki
2019-09-13
 
Kvietimas teikti paraiškas neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti

Paraiškos priimamos iki 2019-08-26  
Kvietimas teikti paraiškas pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“
Paraiškų priėmimas baigėsis 2019-07-22 Finansuojamų projektų sąrašas
Prašymų priėmimas į Jurgežerių „Gintaro poilsiavietę“
Administracinės paslaugos aprašymas
Prašymų priėmimas baigėsi 2019-05-17  
Kviečiame nevyriausybines organizacijas teikti veiklos programas finansinei paramai gauti

Savivaldybės parama numatoma  šioms programoms įgyvendinti:

 • Socialinių paslaugų teikimo bendruomenėje programai (veiklos, skirtos smurto, priklausomybių prevencijai, pagalbai prekybos žmonėmis aukoms);
 • Senjorų užimtumo programai.

Dokumentai priimami nuo 2019-04-08

Veiklos programas pateikti pasirinktu būdu:

 1. pristatyti Marijampolės savivaldybės administracijai (J. Basanavičiaus a. 1, I aukštas, 1 arba 2 langelis);
 2. siųsti paštu, adresu: J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė;
 3. elektroniniu būdu: el. p. soc.apsauga@marijampole.lt (pasirašyta kvalifikuotu parašu).

Telefonai pasiteirauti: (8 343) 90 008, 90 018, el. p. soc.apsauga@marijampole.lt .

 PRIDEDAMA:

 1. Finansavimo tvarkos aprašas
 2. Paraiškos forma (docx)
 3. Ataskaitos forma (docx)
Veiklos programų priėmimimas baigėsi
2019-04-19
15.45 val.
 
2019 m. skirtos lėšos nevyriausybinių organizacijų socialinėms programoms finansuoti
Jaunimo reikalų departamento prie SADM Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2019 metais konkursas

Projektų priėmimo pradžia - 2019-03-29

Projektų priėmimas baigėsi 2019-04-29
23.59 val.
 

2019 metų konkursas švietimo įstaigų prevencinių programų projektams finansuoti

Finansuojamos prioritetinės prevencinės programos, kurios:

 • skatina saugios aplinkos kūrimą švietimo įstaigose;
 • stiprina psichologinį vaikų (mokinių) atsparumą ir silpnina galimą neigiamą socialinės aplinkos poveikį bei ugdo vaikų (mokinių) gyvenimo įgūdžius;
 • apima lyčių lygybės švietimą, smurto, patyčių, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, savižudybių prevenciją švietimo įstaigose;
 •  tobulina pedagoginių darbuotojų kompetencijas prevencinių programų įgyvendinimo srityse.

Telefonas pasiteirauti 8 657 86756,  el. p. angele.mikuliene@marijampole.lt

 PRIDEDAMA:
1. Konkurso nuostatai
2. Paraiškos forma (doc)
3. Ataskaitos forma (doc)

Paraiškų priėmimas baigėsi  2019 m. Marijampolės savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų prevencinių programų projektams finansuoti skirtų savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymas

2019 metų konkursas Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektams finansuoti

Projektų paraiškos priimamos iki 2019 m. balandžio 12 d., paraišką pateikiant pasirinktu būdu:

 • pateikiant Marijampolės savivaldybės administracijai (J. Basanavičiaus a. 1, 2 langelis);
 • elektroniniu paštu paraiska@marijampole.lt, laiško temos laukelyje (Subject) nurodant – Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos konkursui, pridedant užpildytą paraiškos formą su priedais vienam pdf faile;
 • elektroniniu būdu per elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt

Paraiškoje turi būti nurodytas įstaigos ar organizacijos pavadinimas, rekvizitai, dokumento parengimo data ir registracijos numeris.
 
Marijampolės savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai paraišką teikia per DVS KONTORA.
 
Telefonas pasiteirauti (8 343) 90 005.
 
PRIDEDAMA:
1. Konkurso nuostatai
2. Paraiškos forma (doc)

Daugiau informacijos  2019-03-22 pranešime
Konkursas Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektams finansuoti

Paraiškų priėmimimas  baigėsi Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2019 m. programos lėšų paskirstymas

Konkursas 2019 m. neįgaliųjų socialinės integracijos projektų paraiškoms finansuoti

Konkurso nuostatai
Projekto paraiškos forma (doc)

Daugiau informacijos rasite 2019-03-13 pranešime
Skelbiamas konkursas neįgaliųjų socialinės integracijos projektų paraiškoms finansuoti
Paraiškų priėmimas baigėsi Paskirstytos lėšos 2019 m. neįgaliųjų socialinės integracijos projektų paraiškoms finansuoti

Marijampolės savivaldybės kultūros programos projektų finansavimo 2019 metais konkursas

Finansuojamos programos prioritetai, kurie skatina:

 • Marijampolės savivaldybės kultūros ir meno įvairovę, sklaidą, prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms;
 • kūrybinį bendradarbiavimą tarp profesionalių Lietuvos ir užsienio menininkų bei vietinės kūrybinės bendruomenės formavimą;
 • patrauklų krašto informacijos, kultūros ir istorijos paveldo skaitmeninio turinio ir informacijos sklaidos paslaugų kūrimą;
 • biudžetinių kultūros įstaigų, viešųjų kultūros įstaigų, nevyriausybinių kultūros organizacijų projektinę veiklą, finansuojamą iš Lietuvos kultūros rėmimo fondo  programos „Tolygi kultūrinė raida“.
Paraiškų priėmimas baigėsi 2019 m. Marijampolės savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų, viešųjų kultūros įstaigų, nevyriausybinių kultūros organizacijų programų finansuojamų iš savivaldybės biudžeto projektų sąrašas

Marijampolės savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo  2019-2022 metų programos projektų finansavimo 2019 metais konkursas

Programos prioritetas - jaunimo iniciatyvos skirtos bendruomenei.

Paraiškų priėmamas baigėsi

Paraiškų vertinimas baigėsi

Marijampolės savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo   2019-2022 metų programos  projektų finansavimo 2019 m. konkurso lėšos  skiriamos šių institucijų projektams vykdyti

Atvirųjų jaunimo centrų  ir Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų  finansavimo konkursas


Paraiškų priėmamas baigėsi

Paraiškų vertinimas baigėsi

Marijampolės savivaldybės  Atvirųjų jaunimo centrų  ir Atvirųjų jaunimo  erdvių veiklos programų  finansavimo 2019 metų konkurso   lėšos skiriamos šių institucijų projektams vykdyti

Marijampolės savivaldybės nevyriausybinių organizacijų, religinių bendrijų ir menininkų programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto programos konkursas

Daugiau informacijos apie NVO programą gali suteikti  Gintarė Labutytė, tel. 90 086, el. p. gintare.labutyte@marijampole.lt

Paraiškų priėmimas baigėsi 

Nevyriausybinių organizacijų, religinių bendrijų ir menininkų finansuojamų projektų sąrašas

Marijampolės savivaldybės administracijos 2018 metų papildomas konkursas Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektams finansuoti

Paraiškos pateikiamos Marijampolės savivaldybės administracijai (J. Basanavičiaus a. 1, 2 langelis

Skaitykite 2018-11-27 || Skelbiamas papildomas visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų konkursas

Paraiškų priėmimas baigėsi

Paraiškų vertinimas baigėsi

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuojamų projektų sąrašas (papildomo konkurso)
Papildomas Marijampolės savivaldybės  jaunimo užimtumo  2015-2018 metų programos projektų  finansavimo 2018 metų  konkursas

Paraiškų priėmimas baigėsi

Paraiškų vertinimas baigėsi

 

Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo  2015-2018 metų programos projektų papildomo finansavimo 2018 m. konkurso finansuojamų projektų sąrašas

Kviečiame teikti paraiškas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams
 
2018-11-14 || Informacija apie pateiktas 2019 m.  projektų paraiškas

Paraiškų priėmimas baigėsi

2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems lėšų paskirstymas

2018 finansuojamų ir nefinansuojamų projektų „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ sąrašas

 

 

Kvietimas teikti paraiškas pagal 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Paraiškų priėmimas baigėsi

 

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo atrankos konkursas

2018-11-13 || Informacija apie pateiktas paraiškas paramai gauti

Paraiškų priėmimas baigėsi

 
Patvirtintos lėšos 2019 m. neįgaliųjų socialinei integracijai per kūno kultūrą ir sportą

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017-2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĘ „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

Paraiškų priėmimas baigėsi

 

Prašymų priėmimas dėl vaikų vasaros poilsio dalinio finansavimo

Prašymų priėmimas baigėsi

Marijampolės savivaldybės vaikų, kuriems skiriamas dalinis savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas 2018 m. vaikų vasaros poilsis VšĮ „Gintaro poilsiavietė" Jurgežeriuose, sąrašas (pdf)

Papildomas finansavimas 2018 m. Marijampolės savivaldybės Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams

   

Papildomas finansavimas projektui 2018 m. Marijampolės savivaldybės Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą

   

Marijampolės savivaldybės administracijos 2018 metų  konkursas neįgaliųjų socialinės integracijos projektų paraiškoms finansuoti

Skaitykite 2018-04-04 || Skelbiamas neįgaliųjų socialinės integracijos programos projektų paraiškų konkursas

Paraiškų teikimas baigėsi

Paraiškų vertinimas baigėsi

2018 m. Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymas (pdf)

Marijampolės savivaldybės administracijos 2018 metų konkursas Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektams finansuoti


Skaitykite 2018-03-26 || Skelbiamas visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų konkursas

Paraiškų teikimas baigėsi

Paraiškų vertinimas baigėsi

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programos finansuojamų projektų sąrašas (pdf)

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuojamų projektų sąrašas (gavus papildomą finansavimą) (pdf)

Marijampolės savivaldybės nevyriausybinių organizacijų, religinių bendrijų ir menininkų programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto programos konkursas

Skaitykite 2018-02-02 || Skelbiami NVO ir Jaunimo užimtumo programų konkursai!

Paraiškų teikimas baigėsi

Paraiškų vertinimas baigėsi

Nevyriausybinų organizacijų, religinių bendruomenių  ir menininkų finansuojamų projektų sąrašas (pdf)

Marijampolės savivaldybės  jaunimo užimtumo  2015-2018 metų programos projektų  finansavimo 2018 metų  konkursas

Atkreipiame dėmesį, jog pildant Elektroninę paraišką, reikės prisijungti prie „Google“ paskyros, kadangi paraiškos formose yra klausimų, į kuriuos atsakant reikia įkelti rinkmenas (failus). 

Skaitykite 2018-02-02 || Skelbiami NVO ir Jaunimo užimtumo programų konkursai!

Paraiškų teikimas baigėsi.

Paraiškų vertinimas baigėsi

 

Marijampolės jaunimo užimtumo 2015-2018 m. programos projektų finansavimo 2018 m.  konkurso finansuojamų projektų sąrašas (pdf)


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-04 09:27:48