2020-04-07; 13:28 val.

Vyr. specialisto pareigybė (GŠ)


PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. liepos 26 d.
įsakymu Nr. DV-1349
 
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis  specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Neteko galios
3. Neteko galios
 
II. PASKIRTIS
 
4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybinę kūno kultūros ir sporto politiką savivaldybėje, koordinuoti sveikatingumo bei sporto renginius, prižiūrėti analizuoti ir koordinuoti kūno kultūros ir sporto organizacijų veiklą.
 
III. VEIKLOS SRITIS
 
5. Vyriausiasis specialistas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – valstybės tarnyboje, susijusioje su kūno kultūros ir sporto veiklos administravimu, organizavimu ir koordinavimu.
 
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS FUNKCIJAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
 
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą Biomedicinos mokslų studijų srities arba Socialinių mokslų studijų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
6.2. turėti 1 metų darbo patirtį  kūno kultūros, sporto ir (arba) viešojo administravimo srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais kūno kultūrą ir sportą, jaunimo politiką bei turizmą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
6.4. mokėti kaupti, valdyti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti gaunamą  informaciją ir teikti  išvadas;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: „MS Word“, „MS Exsel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“;
6.6. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 
IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO  FUNKCIJOS
 
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus biudžetinių sporto įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, teikiamų mokamų paslaugų tarifų nustatymo, veiklos ataskaitų vertinimo, sportinio ugdymo planų klausimais;
7.2. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus biudžeto lėšų skyrimo, varžybų vykdymo ir kitais kūno kultūros ir sporto klausimais;
7.3. organizuoja teisės aktų nustatyta tvarka sporto įstaigų vadovų veiklos kasmetinį vertinimą;
7.4. koordinuoja savivaldybei pavaldžių sporto mokymo įstaigų, visuomeninių sporto organizacijų veiklą, kūno kultūros ir sporto programų ir ugdymo programų vykdymą;
7.5. organizuoja sporto darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;
7.6. derina sporto varžybų vykdymo tvarkaraščius;
7.7. rengia programas respublikiniams ir tarptautiniams fondams, raštus sporto įstaigoms;
7.8. atstovauja Švietimo, kultūros ir sporto skyriui savivaldybės ir respublikiniuose sporto renginiuose;
7.9. konsultuoja švietimo ir sporto institucijų darbuotojus, savivaldybės gyventojus sportinės veiklos klausimais;
7.10. koordinuoja ir vykdo sportinius ir sveikatingumo renginius, vykstančius savivaldybei pavaldžiose švietimo ir sporto įstaigose;
7.11. koordinuoja savivaldybės sporto komandų dalyvavimą respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose.
7.12. organizuoja ir koordinuoja savivaldybės pirmenybių ir čempionatų vykdymą.
7.13. tiria kūno kultūros ir sporto poreikius, analizuoja situaciją;
7.14. propaguoja kūno kultūrą ir sportą savivaldybėje;
7.15. teikia numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašą, sistemina dokumentus ir perduoda bylas įforminti ir saugoti;
7.16. teikia metodinę paramą visuomeninėms ir valstybinėms sporto organizacijoms;
7.17. teikia pasiūlymus dėl biudžeto lėšų skyrimo kūno kultūros ir sporto politikos įgyvendinimui;
7.18. sudaro statistines metines ataskaitas, atlieka jų analizę.
7.19. koordinuoja komandų dalyvavimą jaunučių, jaunių, sporto vilčių ir moksleivių sporto žaidynėse, sistemina rezultatus, vykdo analizę;
7.20. saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;
7.21. vykdo bei įgyvendina konkrečias, nenuolatinio pobūdžio,  nenumatytas šiame pareigybės aprašyme, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais apibrėžtas funkcijas ir veiklos sritis;
7.22. vykdo ir kitus Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, nenumatytus šiame pareigybės aprašyme, tam, kad būtų pasiekti administracijos strateginiai tikslai.
 
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
 
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui.


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-17 16:03:21