2020-04-07; 13:43 val.

Vyr. specialisto pareigybė (JZ)
  • Koordinuoja savivaldybės kultūros įstaigų (Bibliotekos, Kultūros centro, Muziejų, Dramos teatro) veiklą;
  • Bendradarbiauja su menininkais,  nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis kultūrinę veiklą, konsultuoja kultūros projektų parengimo, rėmimo klausimais;         
  • Organizuoja ir koordinuoja meno festivalius, koncertus, parodas ir kitus renginius.

PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. kovo 20 d.
įsakymu Nr. DV-401
 
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Švietimo, Kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Neteko galios
3. Neteko galios
 
I. PASKIRTIS
 
4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti valstybinę ir Marijampolės savivaldybės kultūros politiką, sudaryti bendruomenei sąlygas dalyvauti kultūroje ir ją vartoti, skatinti kūrybinės veiklos įvairovę, įgyvendinti informacinės visuomenės poreikius, užtikrinti materialinių ir dvasinių vertybių saugojimą.
 
III. VEIKLOS SRITIS
 
5.  Vyriausiasis specialistas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - valstybės tarnyboje, susijusioje su savivaldybės kultūros įstaigų veiklos koordinavimu; valstybės kultūros politikos įgyvendinimu muziejų, bibliotekų, teatro, kultūros centrų bendrosios ir etninės kultūros srityse; bendradarbiavimu su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis kitų steigėjų įsteigtomis kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis kultūrinę veiklą.
 
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą meno studijų srities magistro kvalifikacinį laipsnį;
6.2. turėti 1 metų darbo patirties kultūros srityje;
6.3. būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais kultūros politikos plėtrą regionuose, įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
6.4. mokėti savarankiškai dirbti, sugebėti ieškoti, analizuoti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
6.5. mokėti gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.6. išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūrą;
6.7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, „Internet Explorer“ , „Microsoft Outlook“ arba „Microsoft Outlook Express“ programomis.
 
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus biudžetinių kultūros įstaigų steigimo, reorganizavimo ar likvidavimo, vidaus struktūros pertvarkymo ir kitais kultūros veiklos organizavimo klausimais;
7.2. rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus biudžeto skyrimo, kultūrinių renginių, projektų vykdymo klausimais;
7.3. nagrinėja pagal kompetenciją gyventojų pareiškimus ir skundus, rengia atsakymus į juos;
7.4. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui, dėl savivaldybės kultūros įstaigų tinklo optimizavimo, jų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo teisės aktų nustatyta tvarka;
7.5. koordinuoja savivaldybės kultūros įstaigų veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų veiklos efektyvinimo;
7.6. bendradarbiauja su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis kitų steigėjų įsteigtomis kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis kultūrinę veiklą, teikia pasiūlymus administracijos direktoriui dėl jų projektų rėmimo;
7.7. koordinuoja savivaldybės tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo projektų rengimą ir įgyvendinimą, rūpinasi Marijampolės kultūros sklaida Lietuvoje ir užsienyje;
7.8. rūpinasi etninės kultūros plėtra ir globa savivaldybės teritorijoje. Inicijuoja, dalyvauja rengiant etninės kultūros plėtros savivaldybės teritorijoje programas ir prižiūri jų įgyvendinimą;
7.9. inicijuoja savivaldybės kultūros įstaigų akreditaciją;
7.10. inicijuoja ir koordinuoja savivaldybės dainų šventes, festivalius, kultūros įstaigų meno kolektyvų veiklos konkursus, liaudies meno parodas ir kitus renginius;
7.11. skatina kultūros įstaigų meno kolektyvų koncertinę veiklą, dalyvavimą regioniniuose ir respublikiniuose renginiuose: konkursuose, festivaliuose, šventėse ir kituose renginiuose;
7.12. rūpinasi kultūros įstaigų meno kolektyvų steigimu, jų veiklos gerinimu, vaikų ir jaunimo meniniu ugdymu;
7.13. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl tinkamų darbo sąlygų meno kolektyvų vadovams sudarymo, jų darbo užmokesčio sistemos įgyvendinimo, meno kolektyvų aprūpinimo tautiniais, koncertiniais kostiumais, muzikos instrumentais;
7.14. inicijuoja savivaldybės kultūros būklės tyrimus;
7.15. kaupia, analizuoja ir skleidžia informaciją kultūros klausimais, teisės aktų nustatyta tvarka rengia informaciją administracijos direktoriui, Kultūros ministerijai, kitoms institucijoms apie kultūros politikos įgyvendinimo būklę savivaldybėje;
7.16. teikia numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašą, sistemina dokumentus ir perduoda bylas saugoti;
7.17. organizuoja teisės aktų nustatyta tvarka kultūros įstaigų vadovų veiklos kasmetinį vertinimą;
7.18. saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;
7.19. vykdo bei įgyvendina konkrečias, nenuolatinio pobūdžio,  nenumatytas šiame pareigybės aprašyme, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais apibrėžtas funkcijas ir veiklos sritis;
7.20. vykdo ir kitus Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, nenumatytus šiame pareigybės aprašyme, tam, kad būtų pasiekti Administracijos strateginiai tikslai.
 
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
 
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui.


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-17 16:02:45