2020-05-30; 12:10 val.

Vyr. specialisto pareigybė (10) SD
  • Administruoja griežtos apskaitos švietimo dokumentų užsakymą, išdavimą, apskaitą sistemoje „Mokinių  registras“;
  • Konsultuoja švietimo įstaigų vadovus išsilavinimo dokumentų išdavimo ir apskaitos klausimais.
  • Koordinuoja ir organizuoja saugaus eismo varžybų ,,Šviesoforas", ,,Saugus ratas", „Saugokime jaunas gyvybes keliuose“ bei kitų saugaus eismo renginių bei varžybų savivaldybės ir respublikinių etapų vykdymą.
  • Koordinuoja ir organizuoja savivaldybės  bendrojo ugdymo įstaigų mokinių Lietuvos mokyklų žaidynių sporto varžybų savivaldybės ir respublikinių etapų vykdymą.
  • Marijampolės savivaldybės Švietimo tarybos ir Metodinės tarybos veiklų koordinavimas.

PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. kovo 20 d.
įsakymu Nr. DV - 401

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Neteko galios
3. Neteko galios

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdant valstybės ir savivaldybės švietimo politiką prižiūrėti, analizuoti ir koordinuoti švietimo įstaigų veiklą, koordinuoti mokytojų atestaciją ir savivaldybės lygmens metodinę veiklą, mokomųjų dalykų olimpiadų, konkursų, varžybų, neformaliojo vaikų švietimo renginių organizavimą, vaikų ir jaunimo užimtumo, prevencijos, vasaros poilsio ir socializacijos programų įgyvendinimą, organizuoti griežtos apskaitos švietimo dokumentų užsakymą, išdavimą ir apskaitą, koordinuoti švietimo įstaigų dalyvavimą projektinėje veikloje, pedagogų dalyvavimą kvalifikacijos kėlimo programose.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Vyriausiasis specialistas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – valstybės tarnyboje, susijusioje su švietimo veiklos administravimu, organizavimu ir koordinavimu.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą humanitarinių mokslų arba fizinių mokslų studijų krypties, mokytojo profesinę kvalifikaciją;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadybinę darbo patirtį švietimo sistemoje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir vietos savivaldą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo teisinius bei organizacinius klausimus, gebėti teisės aktus taikyti praktiškai;
6.4. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas bei priimti sprendimus su darbine veikla susijusiose situacijose;
6.5. išmanyti raštvedybos bei dokumentų rengimo taisykles;
6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis“ MS Word, MS Exsel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. kontroliuoja valstybės nustatytų bendrųjų ugdymo planų įgyvendinimą, kuruojamų švietimo įstaigų veiklą, tiria, analizuoja ir fiksuoja jų pokyčius;
7.2. konsultuoja švietimo įstaigų vadovus ir pedagogus teisės aktų, ugdymo planų, mokomųjų dalykų bendrųjų programų ir standartų įgyvendinimo, išsilavinimo dokumentų išdavimo ir apskaitos, vadybos, švietimo įstaigos ugdomojo proceso vidaus bei išorės audito, veiklos tobulinimo programų rengimo, jų įgyvendinimo ir kitais klausimais;
7.3. organizuoja ir prižiūri savivaldybės moksleivių bendrąjį ugdymą, ikimokyklinį, priešmokyklinį ir specialųjį ugdymą, neformaliojo suaugusiųjų ir vaikų švietimo programų įgyvendinimą, profesinio informavimo, moksleivių sveikatos ir saugumo klausimų sprendimą;
7.4. koordinuoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos projektų bei kitos projektinės veiklos įgyvendinimą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose;
7.5. administruoja griežtos apskaitos švietimo dokumentų užsakymą, išdavimą ir apskaitą;
7.6. vykdo mokinių maitinimo organizavimo, higienos normų laikymosi priežiūrą;
7.7. koordinuoja brandos egzaminų, įskaitų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinių ugdymo pasiekimų tyrimų vykdymą švietimo įstaigose;
7.8. organizuoja kuruojamų švietimo įstaigų vadovų vertinimą, dalyvauja pedagogų atestacijos procese;
7.9. saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;
7.10. prižiūri ir koordinuoja narkotinių bei psichotropinių medžiagų vartojimo, vaikų vasaros poilsio, vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programų įgyvendinimą, moksleivių socializacijos klausimų sprendimą, savivaldybės ir mokyklų prevencinio darbo grupių veiklą, švietimo bendruomenei skirtų projektų ir programų vykdymą;
7.12. palaiko ryšius su jaunimo ir nevyriausybinėmis organizacijomis, Savivaldybės švietimo savivaldos institucijomis;
7.13. derina savivaldybės švietimo įstaigų, kuruojamų sričių pedagogų veiksmus įgyvendinat deleguotus darbus bei uždavinius;
7.14. koordinuoja pedagogų metodinių būrelių, tarybų veiklą;
7.15. administruoja ir teikia savo kompetencijos ribose elektronines paslaugas;
7.16. vykdo savivaldybės lygmens švietimo stebėseną, rengia, apibendrina duomenis valstybės lygmens švietimo stebėsenai, švietimo valdymo informacinei sistemai;
7.17. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, ataskaitas ir informaciją Švietimo ir mokslo ministerijai bei kitoms švietimo veiklą organizuojančioms ir analizuojančioms institucijoms;
7.18. atstovauja savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriui pagal savo kompetenciją svarstant ir pristatant deleguotus ugdymo bei švietimo įstaigų darbo organizavimo klausimus;
7.19. teikia numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašą, sistemina dokumentus ir perduoda bylas įforminti ir saugoti;
7.20. vykdo bei įgyvendina konkrečias, nenuolatinio pobūdžio Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais apibrėžtas funkcijas ir veiklos sritis;
7.21. vykdo ir kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, nenumatytus šiame pareigybės aprašyme, tam, kad būtų pasiekti Administracijos strateginiai tikslai.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui.


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-17 16:05:07