2020-04-07; 12:15 val.

Vyr. specialisto pareigybė (DS)
  • Teisės aktų nustatyta tvarka skelbti išankstinius skelbimus apie numatomus pirkimus, skelbimus apie pirkimus, pirkimo sutarčių sudarymą, projekto konkursų rezultatus.
  • Rengti pirkimų dokumentų projektus pagal savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pateiktus išeities duomenis.
  • Tiekėjų prašymu ar viešųjų pirkimų komisijos iniciatyva rengti paaiškinimus dėl pirkimo procedūrų.
  • Analizuoti gautus tiekėjų pasiūlymus ir teikti išvadas viešųjų pirkimų komisijai.
  • Informuoti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka tiekėjus apie pirkimo procedūrų eigą, rezultatus.

PATVIRTINTA:
Marijampolės savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. gegužės 25 d.
įsakymu Nr. DV-847


MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Marijampolės savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra priskiriama specialistų, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti, pareigybių grupei.
2.  Pareigybės lygis - A.
 

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą - socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
3.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų sritį.
3.3. Mokėti savarankiškai dirbti, planuoti savo veiklą.
3.4. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis techninėmis priemonėmis, dirbti kompiuterinėmis programomis MS World, MS Exsel, MS Outlook, Internet Explorer.
3.5. Išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūrą

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Teisės aktų nustatyta tvarka skelbia išankstinius skelbimus apie numatomus pirkimus, skelbimus apie pirkimus, pirkimo sutarčių sudarymą, projekto konkursų rezultatus.
4.2.  Rengia pirkimų dokumentus pagal savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pateiktus išeities duomenis (pirkimo objekto aprašymas, sutarties įvykdymo terminas, techninės specifikacijos, specialieji kvalifikacijos reikalavimai ir kt.).
4.3.  Teikia viešųjų pirkimų komisijai tvirtinti nustatyta tvarka parengtus ir suderintus pirkimo dokumentus.
4.4.  Viešųjų pirkimų komisijai patvirtinus pirkimo dokumentus skelbia apie pirkimą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, kai skelbimas apie viešąjį pirkimą teisės aktų nustatyta tvarka yra privalomas.
4.5.  Teikia tiekėjams pirkimo dokumentus.
4.6.  Tiekėjų prašymu ar viešųjų pirkimų komisijos iniciatyva rengia paaiškinimus dėl pirkimo procedūrų, dokumentų ir išsiunčia paaiškinimus visiems tiekėjams, kuriems yra pateikti pirkimo dokumentai.
4.7.  Viešųjų pirkimų komisijos prašymu, analizuoja gautus tiekėjų pasiūlymus ir teikia išvadas viešųjų pirkimų komisijai.
4.8. Informuoja Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka tiekėjus apie pirkimo procedūrų eigą, rezultatus.
4.9. Parengia ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pateikia kiekvieno pirkimo procedūrų ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai ir, jei reikia, - skelbimą apie sutarties sudarymą, skelbimą apie neįvykusį pirkimą.
4.10. Rengia ir teikia informaciją, susijusią su viešaisiais pirkimais, kontroliuojančioms organizacijoms, tiekėjams ir savivaldybės administracijos direktoriui ir merui.
4.11. Pagal savo kompetenciją bendradarbiauja ir keičiasi informacija su savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis skyriaus veiklos klausimais.
4.12. Saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su uždavinių ir funkcijų vykdymu.
4.13. Teikia numatomų formuoti bylų sąrašą, sistemina dokumentus ir perduoda bylas įforminti ir saugoti.
4.14. Tiesioginio vadovo pavedimu atlieka ir kitas funkcijas, nenustatytas šiame pareigybės aprašyme.


IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Marijampolės savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui.


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-10-01 17:36:51