2020-04-07; 12:56 val.

Vyriausiojo specialisto pareigybė (KR)
  • Leidimų vykdyti naujo statinio statybą, statinio rekonstravimą, pastatų atnaujinimą (modernizavimą), statinio kapitalinį remontą, statinio paprastąjį remontą, statinio ar jo dalies pakeitimą, statinio griovimą išdavimas.
  • Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų parengimas dėl numerių pastatams, patalpoms, butams, ir žemės sklypams, kuriuose galima pastatų statyba.
  • Pažymų apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpų ar statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį parengimas.

 

PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. kovo 20 d.
įsakymu Nr. DV- 403


ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra valstybės tarnautojas.
2. Neteko galios
3. Neteko galios

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti statybą leidžiančių dokumentų: naujų statinių statybos, statinių rekonstravimo, pastatų atnaujinimo (modernizavimo), statinių kapitalinio remonto, statinių paprastojo remonto, statinių griovimo, statinių paskirties keitimo statybos leidimų išdavimą ir adresų suteikimą, keitimą ar panaikinimą žemės sklypams, pastatams ir patalpoms.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Vyriausiasis specialistas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – valstybės tarnyboje, susijusioje su statybą leidžiančių dokumentų išdavimu ir adresų nekilnojamojo turto objektams suteikimu.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos, ar aplinkos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba meno studijų srities architektūros bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais teisės aktais, sugebėti juos taikyti praktiniame darbe, išduodant statybą leidžiančius dokumentus ir suteikiant adresus nekilnojamojo turto objektams;
6.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. patikrina fizinių ar juridinių asmenų prašymus išduoti statybą leidžiančius dokumentus ir įregistruoja juos Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“;
7.2. teikia paraiškas tikrinančioms institucijoms tikrinti statinių projektus per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“;
7.3. išduoda statybą leidžiančius dokumentus, suteikiančius teisę vykdyti naujų statinių statybą, statinių rekonstravimą, pastatų atnaujinimą (modernizavimą), statinių kapitalinį remontą, statinių paprastąjį remontą, statinių griovimą, statinių paskirties pakeitimą;
7.4. informuoja statytojus apie statybą leidžiančių dokumentų neišdavimo priežastis;
7.5. tikrina gautus prašymus informuoti visuomenę apie numatomą statinių projektavimą ir organizuoja projektinių pasiūlymų, su vaizdine informacija, viešinimą savivaldybės interneto svetainėje;
7.6. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, raštus savo kompetencijos klausimais, rengia atsakymus į juos teisės aktų nustatyta tvarka;
7.7. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl adresų pastatams, statiniams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems objektams suteikimo, keitimo ar panaikinimo;
7.8. informuoja valstybės įmonę Registrų centrą dėl statinių, kuriems suteikti, pakeisti ar panaikinti adresai įtraukimą į apskaitą;
7.9. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis susijusius su statybą leidžiančių dokumentų išdavimu ir adresų nekilnojamojo turto objektams suteikimu. ir kitais savo kompetencijos klausimais;
7.10. organizuoja ir rengia dokumentus dėl pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą;
7.11. rengia dokumentus pastatų, butų, patalpų, žemės sklypų numerių suteikimui ir suteiktų ar pakeistų numerių įtraukimui į apskaitą;
7.12. informuoja gyventojus apie pastatų, butų, patalpų, žemės sklypų adresų suteikimą, keitimą, panaikinimą, šią informaciją paskelbiant savivaldybės internetiniame puslapyje;
7.13. informuoja gyventojus apie numatomą adresų keitimą, šią informaciją paskelbiant savivaldybės internetiniame svetainėje ir seniūnijų skelbimų lentose;
7.14. atlieka ir kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, nenumatytus šiame pareigybės aprašyme, tam, kad būtų pasiekti Administracijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjui.


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-17 15:30:36