2020-05-30; 11:57 val.

Vyriausiojo specialisto pareigybė (VV)

PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. gegužės 18 d.
įsakymu Nr. DV-866


APLINKOTVARKOS IR INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Neteko galios
3. Neteko galios

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti viešojo transporto veiklos strategiją. Organizuoti eismo saugumo priemonių įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Vyriausiasis specialistas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje-valstybės tarnyboje, susijusioje su transporto judėjimu, eismo saugumo užtikrinimo
organizavimu ir koordinavimu.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1.turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities transporto inžinerijos ar mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais viešojo transporto veiklos administravimą, valstybės tarnybą, bei mokėti juos taikyti praktikoje;
6.3. turėti 1 (vienerių) metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
6.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbo veiklą;
6.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei savarankiškai pasirinkti darbo metodus;
6.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu išmanyti raštvedybos bei dokumentų rengimo taisykles;
6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. koordinuoja Savivaldybės administravimo subjektų, visuomeninių organizacijų, juridinių ir fizinių asmenų veiklą eismo saugumo užtikrinimo srityje;
7.2. derina eismo organizavimo ir kelių ženklų statymo schemas;
7.3. dalyvauja svarstant transporto infrastruktūros objektų projektavimo, statybos ir rekonstravimo klausimus;
7.4. organizuoja eismo saugumo komisijos darbą;
7.5. analizuoja teisės aktus susijusius su eismo saugumo užtikrinimu;
7.6. pagal kompetenciją nagrinėja piliečių pareiškimus ir skundus;
7.7. derina techninius projektus, kuriuose numatomi eismo pakeitimai
7.8. organizuoja eismo saugumo komisijos sprendimų vykdymą, bendradarbiauja su specialistais eismo saugumo organizavimo klausimais, užsako ir priima faktiškai atliktus darbus.
7.9. optimizuoja autobusų sustojimo bei taksi stovėjimo vietas, teikia siūlymus dėl stotelių įrengimo, perkėlimo, kelio ženklų pastatymo;
7.10. rengia leidimus važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis kelių transporto priemonėmis;
7.11. registruoja elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje juridinių ir fizinių asmenų prašymus, atliktų darbų aktus savo kompetencijos klausimais ir su tuo susijusius parengtus dokumentus;
7.12. rengia Tarybos sprendimų ir direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais;
7.13. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais ir lengvaisiais automobiliais taksi, bei eismo saugumo klausimais;
7.14. teikia nustatyta tvarka pasiūlymus dėl investicinių projektų ir organizuoja projektų paraiškų rengimą ES struktūrinių ir programų bei kitų šaltinių finansinei paramai gauti viešojo transporto infrastruktūros plėtros ir eismo saugumo priemonių įrengimo srityje;
7.15. teikia numatytų formuoti dokumentų bylų sąrašą, sistemina dokumentus ir perduoda bylas saugoti;
7.16. saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;
7.17. atlieka ir kitus Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus nenumatytus šiame pareigybės aprašyme.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjui.


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-17 16:01:49