2020-04-07; 13:31 val.

Vyr. specialistas (TB)
  • Žemės sklypų (priklausančių Marijampolės savivaldybei) kadastrinių matavimų, geodezinių darbų priežiūra ir kontrolė
  • Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimas
  • Erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas ir apskaita
  • Kartografinių duomenų teikimas, detaliųjų planų ištraukų išdavimas
  • Planų, schemų ir žemėlapių sudarymas
  • Teritorijų planavimo dokumentų registravimas  teritorijų planavimo dokumentų registre
  • Konsultacijos gatvių ir adresų suteikimo klausimais

 

PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. kovo 20 d.
įsakymu Nr. DV- 403
 
 
ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Neteko galios
3. Neteko galios
 
II. PASKIRTIS
 
4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti teritorijų planavimo, Savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registro, teritorijų planavimo dokumentų duomenų banko sukūrimui ir funkcionavimui užtikrinti bei Savivaldybei įstatymais priskirtų geodezijos ir kartografijos darbų organizavimui ir vykdymui, adresų suteikimui ir keitimui Lietuvos Respublikos adresų registre.
 
III. VEIKLOS SRITIS
 
5. Vyriausiasis specialistas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - valstybės tarnyboje, susijusioje su geodezija ir kartografija bei teritorijų planavimu ir adresų nekilnojamojo turto objektams suteikimu.
 
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities matavimų inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais teritorijų planavimą, geodeziją ir kartografiją;
6.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir  organizuoti darbą;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, kalbos kultūrą;
6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: AutoCAD, ArcGis, MS Office.
 
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja savivaldybės teritorijos geodezinių tinklų sudarymo, tvarkymo ir jų parametrų tikslinimo darbus;
7.2. atlieka  statinių ir  įrenginių žymėjimo vietovėje priežiūrą;
7.3. atlieka savivaldybės teritorijos erdvinių duomenų rinkinio tvarkymą pagal patvirtintus techninius reglamentus ir specifikacijas;
7.4. prižiūri savivaldybės teritorijos administracinių ribų matavimo, ženklinimo ir kartografijos darbus;
7.5. derina topografinius planus  ir inžinerinių tinklų planus teisės aktų nustatyta tvarka;
7.6. atlieka geodezijos vykdomų geodezijos ir kartografijos darbų savivaldybėse priežiūrą ir apie pažeidimus raštu informuoja Vyriausybės  įgaliotą instituciją;
7.7. teikia Vyriausybės įgaliotai institucijai savivaldybės erdvinių duomenų rinkinius, reikalingus valstybiniams erdvinių duomenų rinkiniams ir žemėlapiams sudaryti, atnaujinti ir tvarkyti;
7.8. registruoja teritorijų planavimo dokumentus teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR);
7.9. nustatyta tvarka teikia informaciją apie įregistruotus teritorijų planavimo dokumentus valstybės institucijoms, projektus rengiančioms organizacijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims;
7.10. teritorijų planavimo dokumentams rengti sudaro ir teikia pradinius kartografinius skaitmeninius duomenis;
7.11. rengia sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti;
7.12. nagrinėja prašymus dėl pritarimo leisti projektuoti inžinerinius tinklus bei susisiekimo komunikacijas laisvos valstybinės žemės fonde;
7.13. organizuoja ir rengia dokumentus dėl pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą;
7.14. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl adresų pastatams, statiniams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems objektams suteikimo, keitimo ar panaikinimo;
7.15. informuoja valstybės įmonę Registrų centrą dėl statinių, kuriems suteikti, pakeisti ar panaikinti adresai įtraukimą į apskaitą;
7.16. rengia Tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais ir juos suderina su atitinkamais specialistais;
7.17. pagal savo kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus;
7.18. teikia numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašą, sistemina dokumentus ir perduoda bylas įforminti ir saugoti;
7.19. atlieka ir kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus nenumatytus šiame pareigybės aprašyme, tam, kad būtų pasiekti Administracijos strateginiai tikslai.
 
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
 
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjui.


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-17 15:31:06