2020-04-07; 12:09 val.

Vyr. specialisto pareigybė (R)
  • Marijampolės savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų nuoma, panauda ir perdavimas patikėjimo teise.

PATVIRTINTA:
Marijampolės savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. kovo 8 d.
įsakymu Nr. DV-316
 
 
TURTO VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Neteko galios
3. Neteko galios
 
II. PASKIRTIS
 
4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto (žemės, pastatų, patalpų, statinių) valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, konsultuoti bendruomenės narius piliečių nuosavybės teisių atkūrimo klausimais, įgyvendinant Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių atkūrimo į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymą, daugiabučių namų savininkų bendrijų finansinės paramos teikimo klausimais.
 
III. VEIKLOS SRITIS
 
5. Vyriausiasis specialistas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – valstybės tarnyboje, susijusioje su savivaldybės turto valdymu.
 
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities chemijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, viešojo administravimo ir vadybos bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą bei viešąjį administravimą;
6.3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, „Internet Explorer“, „Microsoft Outlook“ programomis;
6.4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
6.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūrą.
 
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia turto nuomos, panaudos sutarčių projektus, derina juos su savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių darbuotojais;
7.2. kontroliuoja turto nuomos, panaudos sutarčių įsipareigojimų vykdymą;
7.3. rengia turto perdavimo ir priėmimo aktus;
7.4. rūpinasi savivaldybės turto priežiūra, eksploatacija bei remontu;
7.5. rengia turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo, likvidavimo dokumentus;
7.6. priima piliečių prašymus dėl nacionalizuoto turo grąžinimo ir kompensavimo už jį būdų, juos nagrinėja;
7.7. rengia garantinius raštus grąžinamų gyvenamųjų namų savininkams;
7.8. organizuoja nuomininkų, gyvenančių savininkams grąžintuose namuose, nuomojamų patalpų bei savininkams priklausiusio kompensuojamo turto vertės nustatymą;
7.9. skaičiuoja lėšų, reikalingų kompensacijoms išmokėti savininkams, pageidaujantiems gauti kompensaciją už grąžintą nuosavybe, poreikį;
7.10 rengia pagal savo kompetenciją Tarybos sprendimų projektus, mero potvarkius ir administracijos direktoriaus įsakymus;
7.11. nagrinėja gyventojų, organizacijų bei kitų institucijų prašymus, skundus, raštus turto valdymo bei kitais savo kompetencijos klausimais;
7.12. analizuoja atsiųstus derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus turto valdymo klausimais ir pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus;
7.13. konsultuoja savivaldybės įstaigų, įmonių, organizacijų vadovus, darbuotojus, savivaldybės struktūrinių padalinių darbuotojus, bendruomenės narius savo kompetencijos klausimais;
7.14. teikia numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašą, sistemina dokumentus ir perduoda įforminti ir saugoti;
7.15. atlieka ir kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, nenumatytus šiame pareigybės aprašyme, tam, kad būtų pasiekti Administracijos strateginiai tikslai.
 
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
 
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Turto valdymo skyriaus vedėjui.


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-17 15:37:11