2020-04-07; 13:12 val.

Vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas (nauja)

PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. gruodžio  19 d.
įsakymu Nr. DV-2103
 
 
TURTO VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
 
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Neteko galios.
3. Neteko galios.
Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. DV-2158 redakcija.
 
II. PASKIRTIS
 
4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga skyriaus funkcijoms įgyvendinti Marijampolės savivaldybės daugiabučių namų administravimo, atnaujinimo (modernizavimo), priežiūros ir kontrolės, savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo srityje.
 
III. VEIKLOS SRITIS
 
5. Vyriausiasis specialistas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje, susijusioje su savivaldybės daugiabučių namų administravimu, atnaujinimu (modernizavimu), priežiūra ir kontrole, savivaldybės turto valdymu.
 
 
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti  ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą - socialinių mokslų studijų srities teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį, arba vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį, arba viešojo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį, arba ekonomikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
6.2. būti susipažinusiam su valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis bei teisės aktais, reglamentuojančiais turto valdymą ir administravimą, atnaujinimą;
6.3. mokėti savarankiškai dirbti, sugebėti ieškoti, analizuoti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
6.4. mokėti gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūrą;
6.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, „Internet Explorer,“ „Microsoft Outlook“ arba „Microsoft Outlook Express“ programomis.
 
 
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
      
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vykdo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, veiklos priežiūrą ir kontrolę;
7.2. organizuoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimų priėmimus dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (modernizavimo), administratoriaus pasirinkimo, skyrimo ar pakeitimo, skatina daugiabučių namų savininkų bendrijų kūrimą;
7.3. sudaro daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų valdytojų sąrašą ir jį tikslina;
7.4. sudaro Asmenų, pretenduojančių Marijampolės savivaldybės teritorijoje teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą ir jį tikslina;
7.5. vykdo funkcijas, susijusias su daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimu, Marijampolės savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimu;
7.6. konsultuoja butų ir kitų patalpų savininkus bei pastatų valdytojus būsto atnaujinimo (modernizavimo) programų, daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų valdymo klausimais;
7.7. kuruoja Marijampolės savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą;
7.8. rengia dokumentus ir pagal įgaliojimą atstovauja savivaldybei įgyvendinant savininko teises ir pareigas, susijusias su savivaldybei nuosavybės teise priklausančios bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu;
7.9. atlieka pavedimus, susijusius su savivaldybės turto valdymu, naudojimu, disponavimu;
7.10. rengia teisės aktų projektus, Marijampolės savivaldybės tarybai, merui ir administracijos direktoriui kitais savo kompetencijos klausimais;
7.11. nagrinėja pagal kompetenciją gautus pareiškimus ir skundus, rengia atsakymus į juos;
7.12. teikia numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašą, sistemina dokumentus ir perduoda bylas saugoti;
7.13. saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;
7.14. atlieka ir kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, nenumatytus šiame pareigybės aprašyme, tam, kad būtų pasiekti Administracijos strateginiai tikslai.
 
 
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
 
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Turto valdymo skyriaus vedėjui.


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-23 09:11:50