2020-04-07; 12:03 val.

Vyr. specialisto pareigybė (laisva)
  • Rengia pirkimų dokumentų projektus pagal savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pateiktus išeities duomenis.
  • Tikrina ir derina kitų specialistų parengtus viešųjų pirkimo dokumentus, sutarčių projektus.
  • Atstovauja savivaldybės administraciją teisminiuose ginčuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų procedūrų vykdymu;
  • Analizuoja teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, pagal poreikį atitinkamai rengti įsakymų dėl viešųjų pirkimų organizavimo, dėl viešųjų pirkimų komisijos sudarymo projektus ir kitų dokumentų, susijusių su viešaisiais pirkimais, projektus, nustatyta tvarka suderinti ir teikti juos tvirtinti administracijos direktoriui;
  • Dalyvauja Marijampolės savivaldybės ir/ar direktoriui pavedus kitų institucijų komisijų veikloje.

PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. rugpjūčio 5 d.
įsakymu Nr. DV-1378


VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, siekiant užtikrinti pirkimo procedūrų atitikimą Viešųjų pirkimų įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų reikalavimams, viešųjų pirkimų efektyvumo didinimą ir racionalų lėšų panaudojimą, didinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą, operatyvumą.

IIISKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos - viešųjų pirkimų organizavimo bei vykdymo - srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą - socialinių mokslų studijų srities teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą;
4.3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu. Gebėti rengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, išmanyti viešųjų pirkimų procedūras;
4.4. būti susipažinęs su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;
4.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, „Internet Explorer“, „Microsof Outlook“ arba „Microsof Outlook Express“ programomis;


V SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. teisės aktų nustatyta tvarka skelbia CVP IS priemonėmis išankstinius skelbimus apie numatomus pirkimus, skelbimus apie pirkimus, pirkimo sutarčių sudarymą, projekto konkursų rezultatus;
5.2. rengia pirkimų dokumentus pagal savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pateiktus išeities duomenis (pirkimo objekto aprašymas, sutarties įvykdymo terminas, techninės specifikacijos, specialieji kvalifikacijos reikalavimai ir kt.);
5.3. tikrina ir derina kitų specialistų parengtus viešųjų pirkimo dokumentus;
5.4. teikia viešųjų pirkimų komisijai tvirtinti nustatyta tvarka parengtus ir suderintus pirkimo dokumentus;
5.5. Viešųjų pirkimų komisijai patvirtinus pirkimo dokumentus skelbia apie pirkimą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, kai skelbimas apie viešąjį pirkimą teisės aktų nustatyta tvarka yra privalomas;
5.6. teikia tiekėjams pirkimo dokumentus;
5.7. tiekėjų prašymu ar viešųjų pirkimų komisijos iniciatyva rengia paaiškinimus dėl pirkimo procedūrų, dokumentų ir išsiunčia paaiškinimus visiems tiekėjams, kuriems yra pateikti pirkimo dokumentai;
5.8. Viešųjų pirkimų komisijos prašymu, analizuoja gautus tiekėjų pasiūlymus ir teikia išvadas viešųjų pirkimų komisijai;
5.9. Viešųjų pirkimų komisijos prašymu rengia ir administracijos direktoriui teikia tvirtinti įsakymo dėl ekspertų pasiūlymams nagrinėti paskyrimo projektą, parenka ekspertus;
5.10. informuoja Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka tiekėjus apie pirkimo procedūrų eigą, rezultatus;
5.11. Viešųjų pirkimų komisijai padeda nagrinėti tiekėjų pateiktas pretenzijas dėl savivaldybės administracijos vykdomų viešųjų pirkimų, teikia išvadas dėl pateiktų pretenzijų viešųjų pirkimų komisijai;
5.12. atstovauja savivaldybės administraciją teisminiuose ginčuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų procedūrų vykdymu;
5.13. parengia ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pateikia kiekvieno pirkimo procedūrų ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai ir, jei reikia, - skelbimą apie sutarties sudarymą, skelbimą apie neįvykusį pirkimą;
5.14. rengia ir teikia informaciją, susijusią su viešaisiais pirkimais, kontroliuojančioms organizacijoms, tiekėjams ir savivaldybės administracijos direktoriui ir merui;
5.15. analizuoja teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, pagal poreikį atitinkamai rengia įsakymų dėl viešųjų pirkimų organizavimo, dėl supaprastintų viešųjų pirkimų, dėl viešųjų pirkimų komisijos sudarymo projektus ir kitų dokumentų, susijusių su viešaisiais pirkimais, projektus, nustatyta tvarka suderina ir teikia juos tvirtinti Administracijos direktoriui;
5.16. pagal savo kompetenciją rengia Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
5.17. vykdo pagal kompetenciją Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimus, Administracijos direktoriaus įsakymus;
5.18. pagal savo kompetenciją bendradarbiauja ir keičiasi informacija su savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis skyriaus veiklos klausimais;
5.19. saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su uždavinių ir funkcijų vykdymu.
5.20. atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo veiklą;
5.21. Skyriaus vedėjo pavedimu atlieka ir kitas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, nenumatytas šiame pareigybės aprašyme, tam, kad būtų pasiekti Administracijos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-05 10:33:13