2020-04-07; 13:09 val.

Vyr. specialisto pareigybė (I.T.)
  • Atvirų, supaprastintų ar mažos vertės viešųjų pirkimų procedūrų vykdymas (konkursų sąlygų paskelbimas, kvietimų pateikimas, aprašomųjų dokumentų aiškinimas, tikslinimas, tiekėjų pasiūlymų nagrinėjimas ir vertinimas, tiekėjų paklausimų nagrinėjimas).
  • Atsakinga už viešųjų pirkimų plano suvestinę už einamuosius metus.
  • Rengia viešųjų pirkimų ataskaitas apie atliktus pirkimus (mažos vertės pirkimus, viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaitą) ir teikiu Viešųjų pirkimų tarnybai.
  • Derina administracijos struktūrinių padalinių parengtų paraiškų-užduočių prekėms, paslaugoms ar darbams pirkti.

PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. kovo 8 d.
įsakymu Nr. DV-316
 
 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Marijampolės savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Neteko galios
3. Neteko galios

II. PASKIRTIS
 
4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, siekiant užtikrinti pirkimo procedūrų atitikimą Viešųjų pirkimų įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų reikalavimams, viešųjų pirkimų efektyvumo didinimą ir racionalų lėšų panaudojimą, didinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą, operatyvumą.
 
III. VEIKLOS SRITIS
 
5. Vyriausiasis specialistas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – valstybės tarnyboje, susijusioje su viešųjų pirkimų organizavimu bei vykdymu.
 
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą – technologijos mokslų studijų srities transporto inžinerijos arba statybos inžinerijos, arba elektros inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba socialinių mokslų studijų krypties viešojo administravimo arba teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
6.2. turėti 1 metų darbo patirtį rengiant ir/ar vertinant viešųjų pirkimų dokumentus;
6.3. būti susipažinusiam su įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų vykdymą;
6.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas bei priimti sprendimus su darbine veikla susijusiose situacijose;
6.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, kalbos kultūrą;
6.6. sugebėti organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus;
6.7. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.8. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, „Internet Explorer“, „Microsof Outlook“ arba „Microsof Outlook Express“ programomis;
6.9. mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus praktikoje.
 
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. teisės aktų nustatyta tvarka skelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ bei CVP IS priemonėmis išankstinius skelbimus apie numatomus pirkimus, skelbimus apie pirkimus, pirkimo sutarčių sudarymą, projekto konkursų rezultatus;
7.2. priima, apibendrina ir sistemina administracijos padalinių teikiamą informaciją apie planuojamus atlikti viešuosius pirkimus ir iki einamųjų metų sausio 15 dienos sudaro pirkimų plano suvestinę pagal pirkimo vertes;
7.3. Komisijai pasiūlo prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo būdą;
7.4. tvarko pirkimų verčių apskaitą;
7.5. derina administracijos struktūrinių padalinių parengtas paraiškas prekėms, paslaugoms ar darbams pirkti;
7.6. rengia pirkimų dokumentus pagal savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pateiktus išeities duomenis (pirkimo objekto aprašymas, sutarties įvykdymo terminas, techninės specifikacijos, specialieji kvalifikacijos reikalavimai ir kt.);
7.7. teikia viešųjų pirkimų komisijai tvirtinti nustatyta tvarka parengtus ir suderintus pirkimo dokumentus;
7.8. Viešųjų pirkimų komisijai patvirtinus pirkimo dokumentus skelbia apie pirkimą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, kai skelbimas apie viešąjį pirkimą teisės aktų nustatyta tvarka yra privalomas;
7.9. techniškai užtikrina, kad viešųjų pirkimų komisijos posėdžiai vyktų nustatytu laiku ir tinkamai;
7.10. teikia tiekėjams pirkimo dokumentus;
7.11. tiekėjų prašymu ar viešųjų pirkimų komisijos iniciatyva rengia paaiškinimus dėl pirkimo procedūrų, dokumentų ir išsiunčia paaiškinimus visiems tiekėjams, kuriems yra pateikti pirkimo dokumentai;
7.12. Viešųjų pirkimų komisijos prašymu, analizuoja gautus tiekėjų pasiūlymus ir teikia išvadas viešųjų pirkimų komisijai;
7.13. informuoja Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka tiekėjus apie pirkimo procedūrų eigą, rezultatus;
7.14. parengia ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pateikia kiekvieno pirkimo procedūrų ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai ir, jei reikia, – skelbimą apie sutarties sudarymą, skelbimą apie neįvykusį pirkimą;
7.15. kaupia informaciją apie finansiniais metais atliktus pirkimus ir, ataskaitiniams finansiniams metams pasibaigus, pateikia pirkimų ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai;
7.16. rengia ir teikia informaciją, susijusią su viešaisiais pirkimais, kontroliuojančioms organizacijoms, tiekėjams ir savivaldybės administracijos direktoriui ir merui;
7.17. pagal savo kompetenciją rengia Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimų ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
7.18. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir rengia atsakymus skyriaus veiklos klausimais;
7.19. pagal savo kompetenciją bendradarbiauja ir keičiasi informacija su savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis skyriaus veiklos klausimais;
7.20. tvarko skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą ar kitą administracijos struktūrinį padalinį;
7.21. saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su uždavinių ir funkcijų vykdymu;
7.22. atsiskaito savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui už savo veiklą;
7.23. Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavedimu atlieka ir kitas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, nenumatytas šiame pareigybės aprašyme, tam, kad būtų pasiekti Administracijos strateginiai tikslai.
 
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
 
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui.


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-17 15:48:03