2020-04-07; 12:29 val.

Vyr. specialisto (darbui su IS) pareigybė (ZA)
  • Švietimo   institucijų  ir  laisvųjų mokytojų  registravimas į Švietimo  ir  mokslo  institucijų  registrą.
  • Koordinuoja ir vykdo  Mokinių ir Pedagogų registro duomenų  patikrą.
  • Klasių   krepšelio  sudarymo priežiūra ir  koordinavimas.
  • Švietimo  valdymo  informacinės  sistemoje  formuojamų  ataskaitų  priežiūra  (1 mokykla, 3- mokykla, ŠV-03 mokykla).
  • Organizuoja ir vykdo Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos duomenų apie nesimokančius vaikus bei mokyklos nelankančius mokinius paiešką;
  • Centralizuoto vaikų  registravimo ir priėmimo į  ikimokyklines ir priešmokyklines  ugdymo  grupes IS tvarkytoja;
  • Neformaliojo  vaikų švietimo  tikslinio  finansavimo lėšų  koordinavimas.

PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. kovo 20 d.
įsakymu Nr. DV- 401

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Neteko galios
3. Neteko galios

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti ir koordinuoti Lietuvos švietimo informacinės sistemos IS MOKYKLA sudedamąsias dalis (Mokinių, Pedagogų ir Švietimo ir mokslo institucijų registrai), Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinę sistemą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Vyriausiasis specialistas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – valstybės tarnyboje, susijusioje su švietimo informacinių sistemų administravimu ir koordinavimu.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, Technologijos mokslų studijų srities elektronikos inžinerijos arba informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir vietos savivaldą reglamentuojančiais teisės, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo teisinius bei organizacinius klausimus, gebėti teisės aktus taikyti praktiškai;
6.3. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas bei priimti sprendimus su darbine veikla susijusiose situacijose, savarankiškai pasirinkti darbo metodus;
6.4. išmanyti raštvedybos bei dokumentų rengimo taisykles;
6.5. mokėti dirbti su šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MC Excel MS Outlook, Internet Explorer, MS Access, Mokinių registras, Pedagogų registras, Švietimo ir mokslo institucijų registras.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. administruoja Mokinių ir Pedagogų registrų tvarkytojų slaptažodžių sistemą;
7.2. koordinuoja švietimo informacinės sistemos IS Mokykla tvarkytojų darbą;
7.3. kontroliuoja Mokinių ir Pedagogų registro duomenų atnaujinimo procesą švietimo įstaigose;
7.4. organizuoja ir vykdo savivaldybės teritorijoje esančių švietimo įstaigų mokinių ir ikimokyklinio amžiaus vaikų bei neformaliojo vaikų švietimo apskaitą;
7.5. organizuoja ir vykdo Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos duomenų apie nesimokančius vaikus bei mokyklos nelankančius mokinius paiešką, gautą informaciją įrašo į šią informacinę sistemą;
7.6. apmoko savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojus, atsakingus už Mokinių ir Pedagogų registrus, Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos duomenų bazę;
7.7. teikia Mokinių ir Pedagogų registrų, Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos duomenų bazės bei Švietimo ir mokslo institucijų registro duomenis duomenų gavėjams – fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
7.8. vykdo gautų iš įstaigų Mokinių ir Pedagogų registro, Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos duomenų teikėjų išrašų auditą, ruošia ataskaitas ir teikia Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai;
7.9. registruoja, savivaldybės teritorijoje esančias švietimo įstaigas, kitus švietimo tiekėjus, laisvuosius mokytojus į Švietimo ir mokslo institucijų registrą;
7.10. konsultuoja įstaigų vadovus švietimo įstaigų registravimo, duomenų teikimo ir atnaujinimo klausimais;
7.11. konsultuoja bendrojo, ikimokyklinio ugdymo mokyklų bei neformaliojo vaikų švietimo įstaigų specialistus statistinių ataskaitų formavimo klausimais;
7.12. vertina ir analizuoja švietimo įstaigų statistinius duomenis, sudaro duomenų suvestines, teikia jas ŠMM, ITC, skyriaus vedėjui ar kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
7.13. analizuoja IS Mokykla informacinės sistemos tvarkytojų gautus pasiūlymus duomenų bazių tobulinimo klausimais ir juos apibendrinus teikia Švietimo ir mokslo ministerijos Informacinių technologijų centrui;
7.14. rengia Tarybos sprendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus, susijusius su švietimo informacinėmis sistemomis, Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacine sistema bei Švietimo ir mokslo institucijų registru;
7.15. teikia numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašą, sistemina dokumentus ir perduoda bylas įforminti ir saugoti;
7.16. saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;
7.17. vykdo bei įgyvendina konkrečias, nenuolatinio pobūdžio Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais apibrėžtas funkcijas ir veiklos sritis;
7.18. vykdo ir kitus Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, nenumatytus šiame pareigybės aprašyme, tam, kad būtų pasiekti Administracijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui.


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-17 16:04:41